چارت سازمانی تکسفیر متشکل از واحدهای ذیل میباشد:

  • حوزه مدیریت ،معاونت،مدریت داخلی
  • حوزه امور قراردادها (مشاوران)
  • حوزه امور اجرا (کارشناسان)
  • حوزه انفورماتیک و تبلیغات (طراحان و برنامه نویسان)
  • حوزه روابط عمومی
  • حوزه طرح و برنامه (اتاق فکر)

taksafir organizational chart is composed of the following sectors:

Management, assistance, internal management

Of contracts (consultants(

Enforcement Affairs (experts(

The field of informatics and advertising (developers(

Public relations

Areas Planning (think tank(

  • نظرات بازدید کنندگان
avatar
محل نظر و سوالات شما...
کاراکتر مجاز است
صبر کنید ... 00:00.