حوزه فناوری اطلاعات و انفورماتیک تکسفیر :

در حوزه فناوری اطلاعات و انفورماتیک هولدینگ ثبت شرکت تکسفیر موارد ذیل پیاده سازی می گردد:

-برنامه ریزي در امور فناوري و نظارت بر عملکرد پایگاه اطلاع رسانی و شبکه اینترنت موسسه حقوقی تکسفیر

-ایجاد سیستم اطلاع رسانی در زمینه طرح¬هاي تحقیقاتی، خدمات مشاوره اي ، کارآموزي، در تمامی حوزه های ثبت شرکت ،ثبت برند جواز تاسیس،پروانه بهره برداری،تشکیل پرونده مالیاتی و کد اقتصادی،پلمپ دفاتر،ثبت طرح صنعتی،ثبت اختراع و ایده و کلیه خدمات اداری و مالی بازرگانی تجاری در هولدینگ تکسفیر

- مدیریت و پشتیبانی بهینه شبکه داخلی هولدینگ تکسفیر

- ایجاد بانک اطلاعاتی، همکاری و استفاده از مراکز خدمات کامپیوتري در حوزه ثبت شرکت و کلیه خدمات ثبتی در سراسر کشور مخصوصا استان تهران و البرز

- حمایت و پشتیبانی از تمامی پایگاه های اطلاع رسانی ثبت شرکت تکسفیر

- ایجاد ارتباط با شبکه جهانی اینترنت، نگهداري و پشتیبانی سرورهاي اینترنت هولدینگ تکسفیر

- ارایه مشاوره های راهبردی درخصوص خرید قطعات سخت افزاري و موارد مشابه در هولدینگ تکسفیر

- نظارت موثر بر تهیه و تأمین نرم افزارهاي مورد استفاده کاربردی در واحدهاي مختلف ثبت شرکت تکسفیر

- طراحی و پیاده ¬سازي و استقرار سیستم¬هاي نرم افزاري مجازي در خصوص ثبت شرکت ثبت برند جواز تاسیس،پروانه بهره برداری،تشکیل پرونده مالیاتی و کد اقتصادی،پلمپ دفاتر،ثبت طرح صنعتی،ثبت اختراع و ایده و کلیه خدمات اداری و مالی بازرگانی تجاری در هولدینگ تکسفیر

- طراحی و پیاده سازی و معماري سخت افزاري ونرم افزاری مجازي در خصوص ثبت شرکت ثبت برند جواز تاسیس،پروانه بهره برداری،تشکیل پرونده مالیاتی و کد اقتصادی،پلمپ دفاتر،ثبت طرح صنعتی،ثبت اختراع و ایده و کلیه خدمات اداری و مالی بازرگانی تجاری در هولدینگ تکسفیر

- ارائه استانداردهاي آموزش الکترونیک به کارکنان در خصوص ثبت شرکت ثبت برند جواز تاسیس،پروانه بهره برداری،تشکیل پرونده مالیاتی و کد اقتصادی،پلمپ دفاتر،ثبت طرح صنعتی،ثبت اختراع و ایده و کلیه خدمات اداری و مالی بازرگانی تجاری در هولدینگ تکسفیر

- نظارت بر آماده¬ سازي و راه¬ اندازي دستگاه ¬هاي رایانه و ارائه خدمات به واحدهاي مختلف در خصوص ثبت شرکت ثبت برند جواز تاسیس،پروانه بهره برداری،تشکیل پرونده مالیاتی و کد اقتصادی،پلمپ دفاتر،ثبت طرح صنعتی،ثبت اختراع و ایده و کلیه خدمات اداری و مالی بازرگانی تجاری در هولدینگ تکسفیر.

- برنامه¬ریزي، امکان¬سنجی و اولویت ¬بندی امور ارجاع داده شده در خصوص ثبت شرکت ثبت برند جواز تاسیس،پروانه بهره برداری،تشکیل پرونده مالیاتی و کد اقتصادی،پلمپ دفاتر،ثبت طرح صنعتی،ثبت اختراع و ایده و کلیه خدمات اداری و مالی بازرگانی تجاری در هولدینگ تکسفیر

- همکاري با مابقی حوزه¬ ها در رابطه با جمع آوري و تمرکز چیدمان اطلاعات آماري و تهیه بانک¬هاي اطلاعاتی دیتا در کلیه امور ثبت شرکت کارخانه ها و ادارات مختلف

-ایجاد بایگانی منظم برای کلیه امور مذکور در خصوص ثبت شرکت ثبت برند جواز تاسیس،پروانه بهره برداری،پروانه کسب،تشکیل پرونده مالیاتی و کد اقتصادی،پلمپ دفاتر،ثبت طرح صنعتی،ثبت اختراع و ایده و کلیه خدمات اداری و مالی بازرگانی تجاری در هولدینگ تکسفیر.

- انجام سایر امور محول شده در چارچوب وظایف در خصوص ثبت شرکت ثبت برند جواز تاسیس،پروانه بهره برداری،پروانه کسب،تشکیل پرونده مالیاتی و کد اقتصادی،پلمپ دفاتر،ثبت طرح صنعتی،ثبت اختراع و ایده و کلیه خدمات اداری و مالی بازرگانی تجاری در هولدینگ تکسفیر

 

Registration information technology and informatics taksafir:

In the field of IT and Informatics Holdings Company Registration taksafir implemented the following:

Brnamh¬ Technology planning and performance monitoring for websites and law firm Internet taksafir

Creating profit notification system schemes in the field of research, consulting services, training, in all areas of company registration, brand registration establishment license, operation license, tax filing and coding, sealing offices, registration of industrial designs, patents and commercial business idea and all administrative and financial services Holding taksafir

- Manage and support optimal internal network Holding taksafir

- Create a database, collaboration and the use of computer services centers in the area of company registration and registration services across the country, especially in Tehran and Alborz

- Support of all registration information bases taksafir

- Liaise with the World Wide Web, maintenance and support servers on the Internet holding taksafir

- Provide strategic advice concerning the purchase of hardware and similar items in holding taksafir

- Effective supervision of the preparation and provision of software used in different parts of the company registration application taksafir

- Design and implementation ¬Sazy and deployment of virtualization software systems for the registration of companies are registered establishment license, operation license, tax filing and coding, sealing offices, registration of industrial designs, patents and ideas and all administrative services and commercial Business financial Holding taksafir

- Design and implementation of hardware and software and virtual architecture of the Registration of companies are registered establishment license, operation license, tax filing and coding, sealing offices, registration of industrial designs, patents and ideas of all administrative and financial services business commercial Holding taksafir

Providing e-learning standards to employees about the company's patented brand registration establishment license, operation license, tax filing and coding, sealing offices, registration of industrial designs, patents and commercial business idea and all administrative and financial services Holding taksafir

Monitor Madh¬ round-up of the Rah¬ computer and provide services to different parts of the Registration of companies are registered establishment license, operation license, tax filing and coding, sealing offices, registration of industrial designs, patents and ideas and administrative and financial services Holding commercial in taksafir

Planning, feasibility and priority referred ¬Bndy of the Registration of companies are registered establishment license, operation license, tax filing and coding, sealing offices, registration of industrial designs, patents and ideas of all services administrative and financial Holding commercial in taksafir

Collaborate with the rest of Hvz·h¬ focus in relation to the collection and arrangement of statistical information and data on all aspects of company registration information to prepare a bank-by factories and offices.

Creating profit for all of the regular filing of the Registration of companies are registered establishment license, licensing, business licenses, tax filing and coding, sealing offices, registration of industrial designs, patents and ideas of all administrative and financial services Commercial in holding taksafir

Perform other tasks as assigned within the framework of the tasks for the registration of companies are registered establishment license, licensing, business licenses, tax filing and coding, sealing offices, registration of industrial designs, patents and ideas of all administrative and financial services business commercial Holding taksafir

  • نظرات بازدید کنندگان
avatar
محل نظر و سوالات شما...
کاراکتر مجاز است
صبر کنید ... 00:00.