انواع شرکت ها به انگلیسی:

جدول ترجمه شرکت ها
 فارسی انگلیسی
شرکت با مسئولیت محدود Limited Liability Company; Ltd. Co.
شرکت سهامی عام Public Joint Stock Company, Public Held Co.
شرکت سهامی خاص Private Joint Stock Company, Private Held Co.
شرکت تضامنی General Partnership Company, Cooperative Partnership Co
شرکت مختلط غیر سهامی Limited Partnership Company
شرکت مختلط سهامی Joint Stock partnership Co.
شرکت نسبی

Proportional Liability Partnership

Company,  Relative Company

شرکت تعاونی (تولید،مصرف،..) Co-Operative Company (Producers, Consumers,...)
شرکت مضاربه ای Dormant Partnership Company;  Sleeping Partnership Co
شرکت اختیاری Voluntary Partnership Co.
شرکت قهری Involuntary Partnership Co.
شرکت خصوصی Private Company
شرکت تعاونی مصرف Consumers Cooperative Company
شرکت تعاونی تولید و مصرف Cooperative Production & Consumption Company
شرکت مشارکتی