مالیات بر اشخاص حقوقی خارجی

موسسه ی حقوقی تکسفیر در زمینه های ثبت شرکت ، ثبت شرکت در کرج،ثبت برند،ثبت برند در کرج،کد اقتصادی،اخذ کد اقتصادی همراه شماست

الف_ مالیات اشخاص حقوقی خارجی که در ایران درآمد حاصل می کنند (مواد 105-113-130 ق.م.م)

شرکت های خارجی در ایران بابت سرمایه گذاری یا فعالیت های خود باید مانند شرکت های ایرانی دفاتر قانونی داشته و طبق آئین نامه نحوه تنظیم و تحریر و نگاهداری دفاتر آن ها را تنظیم نمایند. پیمانکاران خدماتی تجاری نیز به همین منوال مکلف به داشتن دفاتر بوده و باید آن ها را به زبان فارسی و طبق مقررات تحریر نمایند. تذکر این نکته ضروری است در صورتی که شرکت خارجی در ایران سهام خریداری نماید سهامدار محسوب می شود و نه شرکت خارجی.

به موجب تبصره 2 ماده 105 ق.م.م شرکت های مذکور در صورتی که در ایران تحصیل درآمد بنمایند خواه از بابت بهره برداری سرمایه یا واگذاری امتیازات و سایر حقوق متعلق به خود از بابت دادن تعلیمات کمک های فنی مشمول مالیات مقررات مربوط به این قانون می باشند. برطبق بند ج ماده 105 ناظر به ماده 113 ق.م.م مالیات موسسات کشتیرانی و هواپیمائی خارجی بابت کرایه مسافر و حمل کالا و امثال آن ها از ایران به طور مقطوع 5درصد کلیه وجوهی است که از این بابت عاید آن ها می گردد اعم از اینکه وجوه مزبور در ایران یا در مقصد یا در بین راه دریافت گردد.

قسمت دوم ماده 113 مذکور مقرر می دارد: "... نمایندگی یا شعب موسسات مذکور در ایران موظفند تا بیستم هرماه صورت وجوه دریافتی ماه قبل را به حوزه مالیاتی محل تسلیم و مالیات متعلق را پرداخت نمایند موسسات مذکور از بابت این گونه درآمدها مشمول مالیات دیگری به عنوان مالیات بر درآمد نخواهند بود".

هرگاه شعب یا نمایندگی های مذکور صورت های مقرر را به مقع تسلیم نکنند یا صورت ارسالی آنها مطابق واقع باشد در اینصورت مالیات متعلق براساس تعداد مسافر و حجم محمولات علی الراس تشخیص خواهد شد.

تبصره- "در مواردی که مالیات متعلق بر درآمد موسسات کشتیرانی و هواپیمائی ایران در کشورهای دیگر بیش از 5 % کرایه دریافتی باشد با اعلام سازمان ذیربط ایرانی، وزارت امور اقتصادی و دارائی موظف است مالیات شرکت های کشتیرانی و هواپیمائی تابع کشورهای فوق را معادل نرخ مالیاتی آن ها افزایش دهد".

ملاحظه می شود اگر اشخاص حقوقی خارجی و موسسات مقیم خارج از کشور در ایران به موقع صورت های مالی خود را طبق مقررات به حوزه مالیاتی تسلیم ننمایند در این صورت مالیات متعلقه علی الراس تشخیص و تعیین میگردد.

ب- مالیات اشخاص حقوقی خارجی که از ایران درآمد کسب می نمایند (ماده 107 ق.م.م) و آئین نامه هیات وزیران مصوب 8/3/1370

به موجب ماده 107 ق.م.م درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی خارجی و موسسات خارج از ایران به شرح زیر تشخیص می کردد :

اول- درآمد مشمول مالیات در مورد اشخاص حقوقی خارجی و موسسات مقیم خارج ایران بابت واگذاری امتیازات و سایر حقوق خود از ایران و واگذاری فیلم های سینمائی (که به عنوان بها یا حق نمایش یا هر عنوان دیگر عاید آن ها می شود) به ماخذ بیست درصد (20 %) تا چهل درصد (40 %) مجموع وجوهی که ظرف یک سال مالیاتی عاید آنها می گردد، می باشد. ضریب تعیین درآمد مشمول مالیات هریک از موارد مذکور در این بند بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیات وزیران تعیین می شود.

1-     در مورد امتیازات و سایر حقوق واگذار شده به :

-      شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ، شرکت ملی گاز، شرکت ملی فولاد ایران، سازمان انرژی اتمی ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، صنایع ذوب و مواد اولیه آلومینیوم، شرکت تولید و انتقال نیرو(توانیر) ، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران ، خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران و شرکت های فرعی آن ها (20 % )

-      واحدهای تولیدی که نوعا مشمول تبصره (4)ماده (132) قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 نمی باشند در صورتی که محل واحد تولیدی در نقاط محروم و نیمه محروم واقع شده باشد(20 %) و در غیر این صورت(25 %).

-      سایر موسسات (45 %)

2-     در مورد دادن تعلیمات و کمک های فنی به:

-      شرکت های مذکور در جزء الف بند (1) این آئین نامه هرگاه حداقل (35 %) مجموع وجوهی که ظرف یک سال مالیاتی از این طریق دریافت می کنند صرف پرداخت حقوق در ایران شد چنانچه نحل واحد تولید در نقاط محروم و نیمه محروم واقع شده باشد (20 % ) و در غیر این صورت (25 % ) چنانچه میزان پرداختی بابت حقوق در ایران کمتر از (35 %) مزبور باشد در مورد واحدهای تولیدی واقع در سایر نقاط (40 %).

-      سایر موسسات هرگاه حداقل (35 %) مجموع وجوهی که ظرف یک سال مالیاتی از این طریق دریافت می کنند صرف پرداخت حقوق در ایران شود (35 %) و در غیر این صورت (45 %).

3-در مورد واگذاری فیلم های سینمایی (20 %).

دوم_ قسمت دوم ماده 107 ق.م.م مقرر می دارد: پرداخت کنندگان وجوه مذکور در بند الف این ماده مکلف هستند که در هر پرداخت ،مالیات متعلق را باتوجه به مبالغی که از اول سال تا آن تاریخ پرداخت کرده اند کسر و ظرف مدت 10 روز به اداره امور مالیاتی محل اقامت خود پرداخت کنند. در غیر این صورت دریافت کنندگان متضامنا مشمول پرداخت اصل مالیات و متعلقات آن خواهند بود.

ج- اجتناب از اخذ مالیات مضاعف

در این زمینه موافقت نامه ای بین ایران و جمهوری فرانسه در 7 نوامبر 1973 و قراردادی نیز بین ایران و جمهوری فدرال آلمان در 20 دسامبر 1968 به تصویب رسیده است و به موجب تصویب نامه هیات وزیران بر اساس ماده 168 قانون مالیات های مستقیم ، کلیه قراردادها و موافقت نامه های مربوط به اجتناب از اخذ مالیات مضاعف که قبلا بر طبق ماده 160 مالیات های مستقیم مصوب 1345 و تبصره آن به تصویب قانونگذار یا هیات وزیران رسیده است ادامه آن تجویز شده است. متن تصویب نامه به شرح زیر می باشد:

" تصویب نامه هیات وزیران شماره 7214/ت 285ه- 2/8/1369 راجع به اجتناب از اخذ مالیات مضاعف بر اساس ماده 168 قانون مالیات های مستقیم ".

هیات وزیران در جلسه مورخ 15/7/1369 بنا به پیشناد وزارت امور اقتصادی و دارایی و براساس ماده 168 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 نصویب نمود.

کلیه قراردادها و موافقت نامه های مربوط به اجتناب از اخذ مالیات مضاعف که قبلا بر اساس ماده 160 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1345 و تبصره آن به تصویب قانونگذار یا هیات وزیران رسیده است بنا به دلایل مشروحه زیر ادامه یابد و مراتب توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی به نمایندگی از طرف دولت به مجلس شورای اسلامی گزارش گردد:

-      عدم لغو این قرارداد و موافقت نامه از سوی کشورهای مقابل و لزوم رعایت این موضوع از نظر عرف بین المللی .

-      مطرح بودن شرط عمل متقابل در کلیه این قراردادها و موافقت نامه ها.

-      امکان فراهم شدن زمینه استفاده آتی از برخی موافقت نامه هایی که در حال حاضر به دلیل مناسبات سیاسی، قابل استفاده نیستند.

-      نقش این قرارداد در توسعه فعالیت های تجاری و حمل و نقل دریایی و هوایی بین ایران و کشورهای مقابل.

موسسه ی حقوقی تکسفیر در زمینه های ثبت شرکت ، ثبت شرکت در کرج،ثبت برند،ثبت برند در کرج،کد اقتصادی،اخذ کد اقتصادی همراه شماست کلیه ی اشخاص حقیقی و حقوقی میتوانند شرکت خود را در موسسه ی تکسفیر به ثبت برسانند هر شخص حقیق و یا حقوقی میتواند برای ثبت شرکت خود اقدام کند و قانونی مراحل کاری خود را طی کند

شرکت ثبتی حقوقی تکسفیر مشاور شما در  کلیه امور ثبت شرکت ،ثبت برند ،جوازتاسیس ،رتبه بندی،پروانه بهره برداری

با ما در ارتباط باشید

با تشکر مدیریت سایت موسسه حقوقی و ثبتی تکسفیر ( ثبت شرکت در کرج  )

  • نظرات بازدید کنندگان
avatar
متنی بنویسید...
کاراکتر مجاز است
صبر کنید ... 00:00.