تکالیف و وظایف هیئت مدیره در شرکت

هر شرکت سهامی توسط افرادی که در شرکت دارای سهام هستند ، اداره می گردد که از این اشخاص در قانون تحت عنوان هیئت مدیره یاد می شود . هیئت مدیره نماینده شرکت می باشد و اداره امور جاری شرکت را به عهده دارد .

اعضای هیئت مدیره باید از بین افراد بی طرف و بی غرض انتخاب شوند تا برای منافع شرکت مورد نظر فعالیت نمایند . به همین علت در قانون تجارت برای آنها مقررات خاصی وضع شده است که این مقررات از قبیل زیر هستند :

1-   اعضای هیئت مدیره باید از میان شرکا انتخاب گردند .

2-   مجمع عمومی اعضای هیئت مدیره را انتخاب می کند .

3-   مدت خدمت اعضای هئیت مدیره به میزانی است که در اساسنامه ذکر شده است اما نباید از دو سال بیشتر باشد . در صورتی که اعضای هیئت مدیره بخواهند دوباره در هیئت مدیره عضو شوند ، مجمع عمومی باید این امر را تصویب نماید .

4-   هیئت مدیره و یا هر یک از مدیران قابل عزل می باشند و هر زمانی که مجمع عمومی بخواهد می تواند انها را عزل کند .

5-   در شرکت های سهامی عام اعضای هیئت مدیره از 5 نفر و در شرکت های سهامی خاص نباید از 3 نفر کمتر باشند .

وظایف هیئت مدیره چیست ؟

1-   هیئت مدیره موظف است تا هر شش ماه یک بار خلاصه صورت دارای و قرض های شرکت را به بازرسین شرکت بدهد . در شرکت های سهامی عام نیز هیئت مدیره باید حساب سود و زیان و ترازنامه شرکت را به گزارش حسابداران رسمی ضمیمه کند .

2-   اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل نمی توانند بدون اجازه هیئت مدیره در معاملات شرکت طرف معامله شوند و در صورتی که هیئت مدیره اجازه دهد باید بازرسین شرکت را از این امر مطلع سازند و گزارش را به اولین مجمع انتقال دهند . سپس در صورتی که مجمع این معاملات را تصویب نکند ، این امر در رابطه با اشخاص ثالث بی اثر می باشد و در صورتی که این معاملات بدون اجازه هیئت مدیره صورت گیرند و مجمع نیز ان را تصویب نکند ، معاملات باطل می شوند .

3-   مدیر عامل شرکت مورد نظر و اعضای هیئت مدیره و اعضای خانواده درجه یک آنها حق ندارند هیچ گونه وامی از شرکت بگیرند و شرکت نیز نمی تواند دیون آنها را تضیمن نماید . چنین اقداماتی به صورت خود به خود باطل می باشند .

4-   مدیر عامل و مدیران شرکت نمی توانند معاملاتی از قبیل : معاملات شرکت که متضمن رقابت با عملیات شرکت می باشد را انجام دهند . در صورتی که چنین معاملاتی را انجام دهند و باعث خسارت دیدن شرکت شوند باید آنها را جبران نمایند .

5-   آن دسته از اعضای هیئت مدیره که به صورت دایم در شرکت کار نمی کنند و حضور آنها صرفا برای شرکت در جلسات هیئت مدیره است ، حق ندارند که به صورت مستمر به عنوان حقوق و یا مستمری و یا حق الزحمه ، وجهی را دریافت نمایند .

  • نظرات بازدید کنندگان
avatar
محل نظر و سوالات شما...
کاراکتر مجاز است
صبر کنید ... 00:00.