جواز تولید)Production license( همان گونه که از نامش بر می آید بابت تولید انواع اقلام مختلف در زمینه های گوناگون صادر می گردد.

جواز تولیدProduction license)(را می توان، مجوزی نامید که به اشخاص حقیقی و یا اشخاص حقوقی جهت سرمایه گذاری داخلی یا خارجی جهت تولید در زمینه های مختلف تولیدی داده می شود .

جواز تولید یا گواهی تولید درواقع بعنوان موافقت اصولی تولید(اولیه) ایست که به متقاضی جواز تولید در زمینه های مختلف تولید اجازه داده میشود تا نسبت به انجام فعالیت های مذکور در محدوده ای که خود سازمان در نظر گرفته است فعالیت نماید.

 

به عبارت دیگر جواز تولید گواهی است که به دارنده ی آن اجازه می دهد در یکی از شهرک های صنعتی ، مناطق مجاز ، ناحیه صنعتی یا منطقه صنعتی که در جواز تاسیس قید گردیده مشغول به تولید محصولی باشد که در جواز تاسیس ذکر شده است.

جواز تولید)Production license( در دونوع حقیقی و یاحقوقی(شرکتی) صادر می گردد که هر کدام شرایط خاص خود را دارند که باید از طرف سازمان مربوطه احراز گردد.

اخذ جواز تولید با در نظر گرفتن نوع محصولات تولید از وزارت صنعت و معدن و تجارت و یا جهاد کشاورزی و یا سایر ارگانهای ذیصلاح صورت می گیرد .

جواز تولید)Production license( را می توان به غیرانتقال داد ولی بهتر آن است که از ابتدا برای اخذ جواز تولید اقدام گردد مگر در مواقعی خاص. جواز تولید را می بایستی از مرجع ذیصلاحی که مربوط به کالای مورد نظر است ،اخذ نمود.

 

جواز تولید را می توان از مراجع ذیصلاح ذیل اخذ نمود که بعضی از این ادارات مرتبط با یکدیگر می باشند:

-جواز تولید ازسازمان صنعت و معدن و تجارت

-جواز تولید از سازمان جهاد کشاورزی

-جواز تولید از مجمع امور صنفی

جواز تولید از اتحادیه

-جواز تولید از بهداشت

جواز تولید از اداره کار(جواز تولید مشاغل خانگی(

-جواز تولید از صنایع دستی و گردشگری

برای اخذ انواع جواز تولید(Production license) با مشاوران ما در تماس باشید(هولدینگ تکسفیر(

در گذشته اخذ جواز تولید نسبت به حال آسان تر بوده وگیر داد کمتری داشته است ولی امروزه با توجه به توسعه و پیشرفت جامعه شهری و متراکم تر شدن جمعیت در حریم شهر ظوابط جهت اخذ جواز تولید سخت تر شده است،لذا شما متقاضیان محترم قبل از هر گونه تهیه نمودن زمین یا کارگاه یا کارخانه با مشاوران ثبت شرکت تکسفیر در تماس باشید تا با دیدی باز و آگاه در انتخاب بهترین گزینه جهت فعالیت تولیدی خود اقدام نمایید

 

بنا بر نوع مرجع صادر کننده جواز ،نکات مهمی می باشد که می بایست در اخذ جواز تولید)Production license(بدان توجه نمود که در ذیل به برخی موارد اشاره می گردد:

-محل وقوع کارگاه یا کارخانه ای که برای اخذ جواز تولید مورد نظر است.

-متراژکارگاه یا کارخانه ای که برای اخذ جواز تولید مورد نظر است.

-استانداردهای موجود در کارگاه یا کارخانه ای که برای اخذ جواز تولید مورد نظر است.

-فاصله کارگاه یا کارخانه ای که برای اخذ جواز تولید مورد نظر است با بعضی از مشاغل.

-نوع پایان کار کارگاه یا کارخانه که برای اخذ جواز تولید مورد نظر است.

-بررسی امور مالیاتی کارگاه یا کارخانه که برای اخذ جواز تولید مورد نظر است.

- بررسی امور شهرداری کارگاه یا کارخانه که برای اخذ جواز تولید مورد نظر است.

- بررسی امور اراضی کارگاه یا کارخانه که برای اخذ جواز تولید مورد نظر است.

- بررسی امور منابع طبیعی کارگاه یا کارخانه که برای اخذ جواز تولید مورد نظر است.

- بررسی امور زیست محیطی کارگاه یا کارخانه که برای اخذ جواز تولید مورد نظر است.

- بررسی امور مربوط به اماکن کارگاه یا کارخانه که برای اخذ جواز تولید مورد نظر است.

- بررسی امور مربوط به بهداشت کارگاه یا کارخانه که برای اخذ جواز تولید مورد نظر است.

-بررسی امور مربوط به سند مالکیت کارگاه یا کارخانه که برای اخذ جواز تولید مورد نظر است.

 

جواز تولید)Production license( گاهی به صورت ذیل نیز طبقه بندی می گردد:

-جواز تولید کارگاهی

-جواز تولید کارخانه ای

-جواز تولید صنعتی

-جواز تولید صنفی

جواز تولید خانگی

-جواز تولید مجازی

-جواز تولید بهداشتی

-جواز تولید همگن

-جواز تولید غیر همگن

 

جواز تولید)Production license(بر اساس ماهیت تولید نیز ممکن است به شرح ذیل طبقه بندی گردد:

-جواز تولید فلزی

-جواز تولید غیر فلزی

-جواز تولید شیمیایی

- جواز تولید غذایی وآشامیدنی

-جواز تولید دارویی ومواد مخدر

-جوازتولید معدنی

-جواز تولید آرایشی و بهداشتی

-جواز تولید تجهیزات و ملزومات پزشکی

-جواز تولید طبیعی سنتی و مکمل

برای اخذ جواز تولید خود در زمینه های مختلف با متخصصان جواز تولید در هولدینگ تکسفیر در تماس باشید.

Industrial or Industrial Area that are in favor of establishment license to produce products that are listed in the establishment license.
License production) Production license (in both real and Yahqvqy (corporate) will be issued for each of their specific conditions that must be met by the organization.
Considering the type of products production license from the Ministry of Industry and Mine and Trade or Agriculture or other competent bodies takes place.
Production license can be obtained from the following competent authorities that some of these offices are related to each other:
Production licenses and mining industry organizations and trade
Permit the production of agricultural organization
Production license of the Assembly of the Union
Production license of the Union
License from Health
License from the Department of Labor (license production of household jobs (
Permit the production of handicrafts and tourism
To obtain a production license types (Production license) to keep in touch with our consultants (Holding Taksafir )
any provision of land or factory or workshop registration Taksafir in touch with consultants with a broad vision and knowledge to choose the best option for its production activities take action.
The type of reference exporter licenses, are important points that should permit the production) Production license (attention that is mentioned in the following cases:
The location of the workshop or factory to produce the desired license.
Mtrazhkargah or factory to produce the desired license.
Existing standards in the workshop or factory to produce the desired license.
On the workshop or factory to produce the desired license with some jobs.
Type the end of the workshop or factory to produce the desired license.
Review the tax affairs of the factory or workshop to produce the desired license.
 Evaluation of Municipal Affairs factory or workshop to produce the desired license.
Review land of the factory or workshop to produce the desired license.
Evaluation of natural resources workshop or factory to produce the desired license.
 State environmental review workshop or factory to produce the desired license.
 Reviews matters related to facilities that factory or workshop to produce the desired license.
Review matters relating to health workshop or factory to produce the desired license.
Review matters relating to the ownership workshop or factory to produce the desired license.
License production) Production license (sometimes also classified as follows:
Workshop production license
Manufacturing license
Industrial production license
Production license trade
Domestic production license
Virtual manufacturing license
Health production license
Homogeneous production license
Non-homogeneous production license
License production) Production license (based on the nature of production may also be classified as follows:
Metal production license
Non-metallic production license
Chemical production license
Food production and drinking license
Pharmaceutical product licenses and drugs
Mineral production license
Permit the production of cosmetics
Production license medical equipment and accessories
The natural production of traditional and complementary license
To license your product with specialists in various fields Taksafir holding production licenses in touch

  • نظرات بازدید کنندگان
avatar
محل نظر و سوالات شما...
کاراکتر مجاز است
صبر کنید ... 00:00.