ادغام شرکتها میتواند به دو طریق صورت گیرد که در زیر بیان میشود:

1- تأسیس شرکت جدید

ابتدا شرکتهایی که میخواهند با هم ادغام شوند منحل شده و به کلی از بین میروند. به تبع، شخصیت حقوقی این شرکتها نیز از بین رفته و دارایی آنها قابلیت تقسیم میان اعضا را پیدا مینماید. پس از انحلال ، شرکایی که با ادغام موافق نیستند میتوانند سهم الشرکه )سهمی که در شرکتهای شخص داده می شود و به برگه سهام تبدیل نمیشود ( یا سهامشان )سهمی که در شرکتهای سرمایه داده می شود وبه برگه سهام تبدیل میشود( را اخذ نموده، از شرکت خارج شوند.

 طلبکارانی که با ادغام شرکت موافق نیستند نیز مطالبات خود را دریافت مینمایند. پس از انحلال شرکت کوچکتر، شرکت بزرگتری تاسیس میشود که دارایی همه شرکتهای کوچکتر را به عنوان سرمایه قبول مینماید. طبعا دیون و مطالبات شرکتهای کوچکتر نیز با این انتقال دارایی به شرکت بزرگتر انتقال مییابد. با این اختالط و پیوستگی شرکتهای کوچکتر، یک شخصیت حقوقی جدیدی تاسیس شده، و به اعضای آن سهم الشرکه یا سهام جدید میدهد .

نکته مهم اینکه به نظر اکثر حقوقدانان پس از انحلال، شخصیت حقوقی شرکتهای کوچکتر به طور کامل از بین نمیرود، بلکه در حقیقت قابلیت استرداد سهم الشرکه کسانی که با ادغام شرکتها مخالفند ایجاد میگردد. به تبع چنین سهامدارانی میتوانند سهام خود را دریافت نموده و از شرکت خارج گردند.

2- پیوستن به شرکت دیگر

در این شیوه بر خالف روش اول تمام شرکتهایی که میخواهند با هم ادغام گردند، منحل نمیشوند بلکه برخی از شرکتهای مزبور منحل شده و یکی از آنها باقی میماند. سپس به ترتیبی که در بالا بیان گردید شخصیت حقوقی شرکتهای منحل شده از بین میرود. از شرکتهای مزبور یک شرکت منحل نشده باقی میماند که بقیه شرکتها به آن پیوسته در آن ادغام میشوند. در این حالت دارایی شرکتهای منحل شده به شرکت باقیمانده انتقال مییابد که به تبع آن تمام حقوق و مطالبات شرکتهای مزبور نیز به شرکت اخیر منتقل میگردد) شرکت باقیمانده با قبول داراییهای شرکتهای از بین رفته سرمایه خود را افزایش میدهد و به صاحبان سهام شرکتهای منحل شده، به جای سهام قبلی، سهام شرکت جدید داده میشود. با قبول داراییهای شرکتهای منحل شده، شرکت باقیمانده موظف است که عالوه بر مطالبات تمام بدهیهای شرکتهای قبلی، و طلبکاران موافق با اختالط را به حساب خود قبول نماید. برای انتقال دارایی شرکتهای منحل شده به شرکت باقیمانده عالوه بر مشخص نمودن میزان سهم الشرکه نقدی هریک از شرکتها، باید مقررات مربوط به تقویم میزان آوردههای غیرنقدی شرکتها نیز رعایت گردد. البته این امر در قانون تجارت به صراحت تبیین شده است  

اگر برای شروع فعالیت های خود و تجارت خود عجله دارید و نمیخواهید زمان برای انجام مراحل ثبت برند خود بگذارید و در زمان صرفه جویی کنید و مراحل اداری ثبت برند را که دشواری خوص خود را داراست انجام ندهید میتوانید برای خرید برند خود اقدام کنید و افرادی نیز که مراحل ثبت برند را قبلا برای حوزه ای خاص انجام داده اند و دیگر قصد فعالیت در این حوزه را ندارند میتوانند مراحل فروش برند خود را طی کنند و فروش برند آماده و خرید برند آماده از موسسه حقوقی تکسفیر مشاوره بخواهند و ما در یاری شما افتخار سالها خدمت گذاری را داریم برای خرید و فروش برند با ما تماس بگیرید با ثبت شرکت میتوانید رشد کاری خوبی را تجربه کنید و قرارداد های متفاوت با شرکت های دولتی متفاوت داشته باشید

شرکت ثبتی حقوقی تکسفیر مشاور شما در  کلیه امور ثبت شرکت ،ثبت شرکت در کرج ، ثبت برند ،جوازتاسیس ،رتبه بندی،پروانه بهره برداری