برای اخذ جواز تاسیس واحد کشت و صنعت داشتن حداقل پنجاه درصد مواد اولیه و داشتن مجوز از وزارت صنایع و کشاورزی الزامی است .

در کل مراحل صدور جواز تاسیس واحد کشت و صنعت را به شرح ذیل می توان بیان کرد:

  • انجام بررسي مطالعه و ارزيابي جهت انتخاب زمينه فعاليت واحد كشت و صنعت و محل اجراي آن توسط سرمايه گذار
  • ارائهٔ درخواست کتبى
  • دريافت پرسشنامه از سازمان صنايع و معادن استان ذيربط و يا سازمان جهاد كشاورزي
  • دو نسخه از پرسشنامه توسط سرمایه گذار پر شده يك نسخه از آن به سازمان جهاد كشاورزي و سازمان صنايع و معادن استان مربوطه برگردانده می شود.
  • پرسشنامه توسط سازمان جهادكشاورزي و سازمان صنايع ومعادن استان مربوطه بررسی می شود.
  • ارائه طرح نتايج بررسي در كميته مشترك متشكل از نمايندگان سازمان جهادكشاورزي و سازمان صــنايع و مــعادن اســتان ذيربط جهت اتخاذ تصميم (درصورت عدم تطبيق با ضوابط ارسال پاسخ با ذكر دلايل از سوي سازمان جهاد كشاورزي )
  • تكميل و امضاي فرم جواز تاسيس توسط سازمان جهاد كشاورزي استان و ارسال به سازمان صنايع و معادن استان جهت امضاء و عودت آن به سازمان جهاد كشاورزي ذيربط
  • صدور جواز تاسیس واحد کشت و صنعت

 

  • نظرات بازدید کنندگان
avatar
محل نظر و سوالات شما...
کاراکتر مجاز است
صبر کنید ... 00:00.