مقالات تغییرات شرکت

موضوع فعالیت شرکت موضوع شرکت هدف و نوع فعالیت شرکت را تعیین می نماید و بر امور تجاری و غیر تجاری نظارت دارد. موضوع شرکت باید در اساسنامه به طور صریح قید شود.تعیین موضوع شرکت باعث ایجاد شفافیت و تفسیر وظایف ، اختیارات و تکالیف مسئولان شرکت می شود.بنابراین هیئت…
یکی از تغییرات شرکت ها افزایش سرمایه می باشد .سرمایه شرکت ممکن است به دلایلی مثل نوسانات اقتصادی و بحران های مالی تغییر یابد و سرمایه اولیه شرکت افزایش یا کاهش یابد.در این صورت باید هیئت مدیره تغییر سرمایه را اعلام نماید و بازرس یا بازرسان نیز تایید نمایند.بعد از…
گاهی ممکن است نیاز باشد پس از ثبت شدن شرکت، بخواهید تغییراتی از جمله تغییر آدرس شرکت انجام دهید و بخواهید در این مورد اطلاعاتی کسب کنید. در این مقاله، به شکلی مختصر در مورد نحوه ثبت صورتجلسه تغییرآدرس شرکت در کرج توضیحاتی داده شده است. تغییر آدرس دفتر یا…
سامانه ثبت تغییرات برای ثبت تغییرات در شرکت ، نیاز به ثبت در سامانه مربوطه خواهید داشت ، این اقدام باید از طریق سایت http://irsherkat.ssaa.ir انجام شود .با ورود به این سامانه تفاضای تغییرات را ارسال نمایید.
ثبت تغییرات شرکت ثبت تغییرات شرکت بعد از ثبت شرکت یکی از امور پر متقاضی می باشد ، شما با مراجعه به موسسات حقوقی و ثبتی معتبر می توانید مشاوره های لازم در خصوص ثبت تغییرات و تنظیم صورتجلسات مورد نیاز برای آن را دریافت نمایید .
ثبت تغییرات شرکت سهامی برای ثبت تغییرات شرکت های سهامی باید با توجه به اساسنامه و نوع شرکت ( عام یا خاص) صورتجلسه مورد نیاز تنظیم شود . تنظیم صورتجلسه تغییرات با توجه به تغییرات مورد نیاز برای شرکت یک امر تخصصی است که باید توسط کارشناس ثبت انجام شود.برای انجام…
تغییر آدرس شرکت هنگام ثبت شرکت نیاز به درج آدرس مرکز اصلی شرکت ( مکانی که کلیه فعالیت های تجاری و اقتصادی در آن انجام می شود ) در بند 3 اساسنامه ی آن قید می گردد. در صورت تغییر مکانی شرکت می توان ، پس از ثبت شرکت نسبت…
ثبت تغییرات شرکت ها با توجه به ماده 7 قانون ثبت شرکت ها کلیه امور مربوط به ثبت شرکت ها باید در اداره ثبت اسناد یا اداره ثبت شرکت ها انجام شود .