نمونه قرارداد حمل کالای فورواردری توسط کامیون ترانزیت

این قرارداد ذیل میان شرکت حمل و نقل بین المللی ..........به مدیریت آقای..............به عنوان فورواردر از یک طرف و شرکت حمل ونقل بین المللی ...........به مدیریت آقای.......در سمت کریر به شرح زیر منعقد می شود.

الف)موضوع قرارداد:عبارت است از حمل کالای......از مبدا........پلمپ در.......به مقصد شهر........کشور.........توسط کامیون ترانزیت به شماره های.........

ب)نرخ قرارداد:نرخ کرایه حمل قرارداد کلا.........ریال می باشد که به ازای هر دستگاه کامیون.........ریال ضمن شامل کلیه هزینه های بین راهی خواهد بود.

 

 

ج)نحوه پرداخت نرخ قرارداد : نرخ کرایه حمل این قرارداد به صورت........% پیش کرایه در ازای بارگیری و پلمپ کامیون ها دریافت و صدور/اسناد حمل از قبیل (کارنه تیر – cmr و صورتحساب)بوده و الباقی در حین دریافت جواز صادراتی پس از خروج کامیون از مرز خروجی کشور فقط در وجه شرکت کریر قابل پرداخت خواهد بود.

د)تعهدات فورواردر : 1.فورواردر ضمن اعلام نشانی محل بارگیری بعد از تایید این قرارداد بارگیری محوله را به کامیون های یاد شده تضمین و در صورت انصراف نسبت به پرداخت خسارت عرفی اقدام خواهد نمود.

2.فورواردر حق توقف کامیون را در مبدا بارگیری یا گمرک مبدا مازاد بر.......ساعت کاری به صورت روزانه.......ریال و در مقصد نهایی بعد از........ساعت کاری در اختیار داشتن کامیون به صورت روزانه طبق تعاریف حمل ونقل و پایانه ها حق توقف را به شرکت کریر پرداخت خواهد نمود.

ه)تعهدات کریری:1.کریر موظف است کلیه ویزاهای لازم مربوط به مسیر حمل را پیش و یا در حین بارگیری کامیون های مورد نظر اخذ و در اختیار گذارده باشد.

2.کریر موظف است کامیون های مورد تعهد خود را راس ساعت و روز اعلام شده در محل بارگیری حاضر نماید.

3.کریر مکلف است بلافاصله بعد از بارگیری و اخذ مشخصات کالا نسبت به صدور اسناد حمل ونقل تحت بیمه قراردادن آن اقدام نماید.

4.کریر مکلف است محموله تحویل شده را عینا بدون کسری و تغییر ماهیت در مقصد به گیرنده کالا تحویل و رسید دریافت نماید.

5.کریر مکلف است حداکثر ........روز بعد از دریافت پیش کرایه کامیون های مذبور را به مرز خروجی و اصل و نیز حداکثر ظرف.........روز کامیون را به گیرنده کالا در مقصد نهایی معرفی نماید.

6.کریر مکلف است چنانچه در هریک از موارد بند (ه) اهمال نماید نسبت به پرداخت خسارت طبق نظر فورواردر حداکثر ظرف مدت.........روز اقدام نماید.

7.کریر مکلف است کلیه خسارات ناشی از فعل یا ترک فعل را که به انجام مناسب محملات زیان وارد نماید طبق عرف و نظر فورواردر پرداخت و جبران خسارت نماید.

8.کریر مکلف است در راستای انجام و اصل این قرارداد و صرفا از کامیون های تحت پوشش خود استفاده نماید و در غیر این صورت و در صورت عدم اطلاع رسانی مناسب جبران خسارت آتی را بنماید.

و)به وجود آمدن اتفاقات فورس ماژور:در صورت اتفاقات غیر طبیعی اتخاذ تصمیم برای ادامه شرایط قرارداد با اتفاق نظر امکان پذیر خواهد بود.

طرفین عینیت می یابد و از تاریخ تایید برای طرفین لازم الاجرا و در صورت عدم حصول نتیجه از طریق مذاکره با طرح در انجمن سراسری شرکت های حمل و نقل و نهایتا با حکم مراجع قضایی براساس حکم انجمن شرکت های حمل و نقل قابل پیگیری خواهد بود.

شرکت بین المللی شرکت حمل و نقل بین المللی

به عنوان فورواردر به عنوان کریر

قرارداد حمل کالای فورواردی توسط کامیون ترانزیت

موسسه حقوقی و ثبتی تکسفیر ارائه دهنده خدمات ثبتی و مالی و اداری اعم از ثبت شرکت و ثبت برند و اخذ کداقتصادی و اخذ کارت بازرگانی و... می باشد.

  • نظرات بازدید کنندگان
avatar
محل نظر و سوالات شما...
کاراکتر مجاز است
صبر کنید ... 00:00.