مدرک پروانه تحقیق و توسعه مدرکی است از سوی سازمان صنایع و معادن استان ها پس از بررسی کارشناسی و دارا بودن شرایط لازم( از نظر تشکیلات سازمانی، تجهیزات و امکانات آزمایشگاهی و تخصصی، نیروی انسانی متخصص ) و پس طی دوره آموزشی تکمیلی ویژه مدیران تحقیق و توسعه برای دارندگان گواهی تحقیق و توسعه صادر می گردد .

مراحل صدور پروانه تحقیق و توسعه

 • ارائه درخواست کتبی توسط متقاضی واحد تولیدی به سازمان صنایع و معادن استان ذیربط

متقاضی باید دارای گواهی تحقیق و توسعه باشد

 • بازدید و تکمیل فرم های مربوطه از بخشهای تحقیق و توسعه واحد تولیدی توسط کارشناس سازمان صنایع و معادن
 • گذراندن دوره آموزشی تکمیلی ویژه مدیران تحقیق و توسعه واحدهای تولیدی توسط مسئول مرکز تحقیق و توسعه
 • جهت بررسیهای تکمیلی توسط سازمان صنایع و معادن باید کلیه مدارک توسط متقاضی صادر گردد
 • صدور پروانه تحقیق و توسعه .

گواهی تحقیق و توسعه

مدرکی که پس از بررسی کارشناسی و در صورت احراز شرایط به لحاظ ساختار تشکیلاتی ، نیروی انسانی ، تاسیسات و تجهیزات مورد نیاز ، داشتن برنامه تحقیقاتی و طی آموزش های مربوطه باشند از سوی سازمان صنایع و معادن استان مربوطه صادرمی گردد و مدت اعتبار آن دو سال است

گواهی تحقیق و توسعه برای واحدهای تولیدی صنعتی و معدنی صادر می شود که دارای پروانه بهره برداری از وزارت صنایع و معادن باشند . ایجاد واحد تحقیق و توسعه در واحدهای تولیدی که بیش از 250 نفر پرسنل اکیدا توصیه می گردد .

مراحل صدور گواهی تحقیق و توسعه

 • ارائه درخواست کتبی به سازمان صنایع و معادن
 • بازدید از بخشهای تحقیق و توسعه واحد تولیدی توسط کارشناس سازمان صنایع و معادن استان
 • تکمیل فرم توسط کارشناس سازمان صنایع و معادن استان
 • گذراندن دوره «مدیریت تحقیق و توسعه واحدهای تولیدی» توسط مسئول مرکز تحقیق و توسعه مربوطه
 • تکمیل و ارسال کلیه مدارک به سازمان صنایع و معادن استان
 • صدور گواهی تحقیق و توسعه
 • نظرات بازدید کنندگان
avatar
محل نظر و سوالات شما...
کاراکتر مجاز است
صبر کنید ... 00:00.