مراحل تمدید پروانه بهره برداری تولید نرم افزار

اکتبر 14

مراحل تمدید پروانه بهره برداری تولید نرم افزار

پروانه بهره برداری تولید نرم افزار

پروانه بهره برداری تولید نرم افزار (فناوری اطلاعات) مجوزی است که پس از بررسیهای فنی و کارشناسی ، در صورت برخورداری از شرایط لازم مطابق با دستورالعمل ضوابط تولید فناوری اطلاعات برای متقاضی پروانه بهره برداری ،توسط وزارت صنعت ، معدن و تجارت صادر می گردد .

واحد صنعتی تولید نرم افزار طبق دستورالعمل ضوابط تولید فناوری اطلاعات " واحدی است که مراحل لازم در فرآیند تولید نرم افزار شامل معماری اطلاعات ، تجزیه و تحلیل ، تهیه مستندات جامع ، طراحی ، برنامه نویسی ، پیاده سازی توسعه ، نگهداری ،

تست و آزمونهای استاندارد را با بکار گرفتن روشهای فنی و فنون مدیریتی در قالب کار گروهی انجام می دهد و بعد از احراز شرایط این دستورالعمل و دربافت پروانه بهره برداری تولید فناوری اطلاعات (تولید نرم افزار ) به عنوان واحد صنعتی تولید نرم افزار شناخته می شود . "

 پروانه تولید نرم افزار (فناوری اطلاعات) مجوزی است که پس از بررسیهای فنی و کارشناسی ، در صورت برخورداری از شرایط لازم مطابق با دستورالعمل ضوابط تولید فناوری اطلاعات برای متقاضی پروانه بهره برداری ،توسط وزارت صنعت ، معدن و تجارت صادر می گردد .

مراحل تمدید پروانه بهره برداری تولید نرم افزار

 • ثبت گزارش عملکرد توسط متقاضی تمدید پروانه بهره برداری
 • گزارش عملکرد عبارت است از اطلاعات و آمارهای مورد نیاز وزارت صنعت ، معدن و تجارت که هر شش ماه یکبار مطابق با فرم های موجود در سامانه ارائه می گردد .
 • تسلیم حضوری اصل پرونده به دفتر سازمان صنعت ، معدن و تجارت
 • ثبت درخواست متقاضی در سازمان
 • تکمیل و رفع نواقص توسط متقاضی
 • بررسی و تهیه فهرست اشکالات و مستندات ارسالی توسط کارشناس اولیه
 • تایید مدارک توسط کارشناس ثانویه پس از بررسی مدارک و مستندات
 • بازدید از شرکت
 • درج گزارش بازدید در سامانه ثبت پروانه بهره برداری تولید نرم افزار
 • بازدید و بررسی جهت بررسی انطباق مدارک با دستورالعمل
 • دریافت فیش واریزی
 • تأیید دفتر توسعه و کاربرد فناوری اطلاعات
 • صدور پروانه بهره برداری تولید نرم افزار
بازدید 447 بار آخرین ویرایش در یکشنبه, 22 مهر 1397 ساعت 15:42