پروانه بهره برداری مشاغل خانگی

پروانه بهره برداری مجوزی است که کلیه واحدهای صنعتی که اقدامات لازم، شامل تامین زمین وتاسیسات و احداث ساختمان ، رابرای نصب ماشین آلات خط تولید تامین نیروی انسانی مورد نیاز و تولید آزمایشی را انجام داده اند اعم از اینکه دارای جواز تاسیس بوده یا نبوده داده می شود.

مدارك لازم براي صدور مجوز بهداشتی فعالیت مشاغل خانگی :

تصویر برابر اصل شده مجوز فعالیت اقتصادي از مراجع ذیصلاح

تصویر برابر اصل شده تصدیق ثبت نام تجاري از اداره ثبت شرکتها و علائم صنعتی

تعهد و سوگندنامه مدیر عامل/مؤسس/مؤسسین واحد

تکمیل فرم درخواست مجوز بهداشتی فعالیت مشاغل خانگی

قرارداد با آزمایشگاههاي همکار یا مجاز داراي پروانه بهره برداري از سازمان غذا و دارو یا آزمایشگاه

هاي آکرودیته کارخانجات دیگر که کنترل فرآورده تولیدي در محدوده فعالیت تعریف شده آن قرار داشته

باشد.

اصل فیش واریز هزینه هاي مربوط به مجوز بهداشتی فعالیت مشاغل خانگی

مدارك لازم براي تمدید یا اصلاح مجوز بهداشتی فعالیت مشاغل خانگی :

تمدید و اصلاح مجوز بهداشتی فعالیت مشاغل خانگی مشروط به ارائه بندهاي زیرپس از تایید کمیته فنی معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی مربوطه بلامانع خواهد بود.

نامه درخواست به معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی مربوطه

واریز هزینه هاي تمدید

نداشتن شکایت یا تخلف اثبات شده در خصوص فرآورده

تایید رعایت اصول فنی و بهداشتی   GMP مطابق با حداقل ضوابط فنی و بهداشتی واحدهاي تولید و بسته بندي فرآورده هاي غذایی مشمول، در کلیه بازدیدهاي ادواری

جواب آزمونها مطابق با ویژگیها و ضوابط مورد تایید اداره کل نظارت و ارزیابی فرآورده هاي غذایی، آرایشی و بهداشتی بوده و عدم انطباق بحرانی در تمام نمونه ها گزارش نشده باشد.

تبصره 6 - در صورتی که مدارك لازم براي صدور مجوز بهداشتی در زمان درخواست تمدید یا اصلاح تغییر نموده باشد، لازم است مدارك اصلاح شده ارائه گردد.

تبصره 7 - در صورت مفقود شدن اصل مجوز بهداشتی فعالیت مشاغل خانگی، پس از ارائه یک بارآگهی در یکی از روزنامه هاي کثیرالانتشار، درخواست صدرو المثنی و فیش واریزي جهت مجوز بهداشتی فعالیت مشاغل خانگی المثنی صادر خواهد گردید.

License home businesses

Exploitation license is a license that all industrial units to take the necessary measures, including the provision of land and building facility, for the installation of production line machinery and manpower required to have carried out trial productionWhether licensed or not is established.

Licensing Requirements for hygienic home jobs:

1. Image of the original license economic activity of the authorities
2. picture has been authenticated against the registered brand of the Companies Registration Office and Industrial symptoms
3. Commitment and affidavit CEO / founder / cofounder unit
4. Complete the Application Form hygienic home jobs
5. contract labs or authorized partners operating license from the Food and Drug Administration or laboratory
6. Accredited Labs other factories that control of the product within the scope of its activity was defined
7. is.
8. original deposit receipt hygienic license fees related to home businesses

Documents required for renewal or reform health permits domestic business activities:

1. Extended jobs and reform health permits domestic activities subject to the Providing technical committee approval Paragraphs Zyrps Food and Drug Department of Medical Sciences, the University will be permitted.
2. a request to the Food and Drug Department University of Medical Sciences
3. The deposit fee renewal
4. Lack of complaint or infringement is proven on products
5. Technical and health principles GMP approved technical standards and sanitary units comply with the minimum production and packaging of food products subject, in all periodic visits
6. Privacy answer test in accordance with specifications approved by the Office of Monitoring and Evaluation food products, cosmetics and non-compliance is critical in all cases not reported.

Note 6 - If the documents required for issuing health certificates at the time of renewal or modification has changed, it is necessary to amend the documents should be provided.

Note 7 - In the event of loss of health permits domestic business activity, after a Barag·hy in one of the newspapers, did not issue a duplicate request and deposit receipt will be issued to licensed replica hygienic home jobs.

  • نظرات بازدید کنندگان
avatar
محل نظر و سوالات شما...
کاراکتر مجاز است
صبر کنید ... 00:00.