نمونه ی قرارداد حقوقی حق العمل کاری کالاها

آگوست 06

نمونه ی قرارداد حقوقی حق العمل کاری کالاها

این قرارداد در تاریخ(مشخص شده) بین شرکت .... به نمایندگی .... بعنوان حق العمل کار از یک سمت و شرکت .... به آدرس....بعنوان امر از سمت دیگر با در نظر گرفتن شرایط و جهات زیر عقد میگردد.

 1. آقای ...بعنوان حق العمل کار مسئولیت تهیه ی اقلام مورد نیاز شرکت را دارد.
 2. نوع و جنس کالاهایی که حق العمل کار باید تهیه کند بسته به درخواست امر است که میتواند شامل کالاهای خانگی - مواد غذایی - کالاهای صوتی و تصویری و... است.
 3. در رابطه با قیمت کالا باید توسط امر به تصویب در آمده باشد و سپس فاکتورابزاری از سمت حق العمل کار صورت بگیرد.
 4. حق العمل کار باید درخواست های دارای شماره - تاریخ و سربرگ - مهر و امضای مدیریت شرکت آمر را ترتیب اثر دهد.
 • حق العمل کار وظیفه دارد .... ساعت که از دریافت درخواست کتبی آمر گذشت اقلام و کالاهای درخواست شده را در مکان مشخص شده تحویل دهد.
 • تمام اجناس و کالاهای درخواستی باید در مکانی که آمر مشخص کرده است تحویل داده شود.
 • اگر آدرس محل تخلیه ی اجناس و کالاهای درخواستی تغییر کند باید درخواستی کتبی از سمت مدیریت شرکتت بصورت رسمی به حق العمل کار اعلام شود.
 • تمامی اجناس و کالاهای درخواستی باید دارای کارت گارانتی و ضمانت و موتوسیکلت ها نیز دارای سند باشند.
 • با امضای این قرارداد حق العمل کار متعهد میشود که در صورت معیوب بودن و ایراد و اشکال داشتن محصولات خریداری شده آنها را پس بگیرد و معادل با آن کاهاهای سالم برای وی بفرستند.
 • حق العمل کار وظیفه دارد شماره ی حساب جاری خود را برای واریز حق العملش بشکل مکتوب به آمر اعلام کند .
 • بنا به توافقی که بین طرفین مقرر میشود آمر 2% از مبلغ کل خریدها را طبق فاکتور به حق العمل کار پرداخت کند.
 • سر رسید هر کدام از اقساط از 1 تا 25 همان ماه است که بصورت یکجا یا میتواند در چند نوبت به حساب حق العمل کار پرداخت گردد
 • در تعطیلات نوروز که آمر قادر به پرداخت نخواهد بود حق العمل کار قبول نماید که در فروردین ماه هر سال پرداختی توسط آمر انجام نشود.
 • آمر باید یک فقره چک به مبلغ کل معامله و بدون سر رسید جهت تضمین بصورت امانت به حق العمل کار بدهد که پس از اتمام اقساط باید چک به آمر استرداد گردد.
 • حق العمل کار این حق را ندارد که چک تضمین را به سایرین چه حقیقی چه حقوقی واگذار کند.
 • تمامی هزینه های بارگیری و حمل تا محل مورد نظر آمر بر عهده ی حق العمل کار خواهد بود.
 • قرارداد براساس قوانین جاری در جمهوری اسلامی ایران و ماده ی 357 به بعد از قانون تجارت به تنظیم رسیده و تابعی از آن است.
 • درصورت فورس ماژور بودن شرایط قرارداد تابعی از قوانین و ضوابط حوادث غیر مترقبه پیش میرود.
 • تمامی نامه ها و پیام های بین طرفین قرارداد که توسط پست سفارشی به نشانی مشخص شده در صدر قرارداد ارسال شده باشد رویت و تحویل شده تلقی میشود.
 • این قرارداد در .... ماده و....نسخه تنظیم و تهیه شده که پس از امضا هرکدام حکم واحد دارند.
 • بازدید 68 بار