نمونه قرارداد کارگزاری امور ضمانت نامه های بانکی وسرمایه گذاری

این قرارداد با مواد 10 و 190 قانون مدنی و در تاریخ ........به شماره........با موافقت کامل دو طرف و به صورت قطعی ، ضمن عقد خارج و لازم میان امضا کنندگان تنظیم شده است و دو طرف ملزم و متعهد به اجراء کلیه مفاد آن می باشند.

نمونه قرارداد کارگزاری امور ضمانت نامه های بانکی وسرمایه گذاری

ماده 1 . طرفین قرارداد

1-1 طرفین اول قرارداد :

این قرارداد میان آقای / شرکت...........به شماره شناسنامه / شماره ثبت .............فرزند.............صادره..........به آدرس.........شماره تلفن...........به عنوان کارگزار و طرف اول قرارداد.

1-2 طرف دوم قرارداد

شرکت.........سهامی عام به شماره ثبت..........به آدرس.........شماره تماس..........به عنوان کارفرما و طرف دوم قرارداد.

تبصره 1 . آدرس طرفین در این قرارداد اقامتگاه قانونی دو طرف به حساب می آید بنابراین مقرر شد در صورت تغییر محل یکدیگر را ظرفمدت 10 روز کتبا آگاه نمایند.

ماده 2. موضوع قرارداد

قرارداد کارگزاری امور ضمانت های بانکی و سرمایه گذاری و دریافت تسهیلات

2-1. افتتاح حساب برای شرکت در بانک صادرات توسط کارگزار

2-2. دریافت معرفی نامه و انجام کلیه امور مربوطه به ضمانت بانکی

2-3.معرفی سرمایه گذار و امضاء قرارداد با سرمایه گذار

ماده 3. حق الزحمه کارگزار

حق الزحمه کارگزار طبق توافق..........% مبلغ ضمانت نامه می باشد که وظیفه کارفرما می باشد و تا زمان دریافت تسهیلات به رسم امانت نزد وی باقی می ماند.

ماده 4. مدت قرارداد

قرارداد مذکور از تاریخ تنظیم قرارداد تا..........سال میان دو طرف نافذ می باشد.

ماده 5. تعهدات طرف اول قرارداد(کارگزار)

5-1. کارگزاری مکلف گردید که مورد قرارداد را خودش شخصا پیگیری نماید.

5-2. طرف اول قرارداد مکلف است ضمانت نامه بانکی را از یکی از بانک های دولتی ( ترجیحا بنا به توافقات بانک................) را در.........مرحله به فاصله زمانی.........ماده دریافت نماید.

5-3. طرف اول قرارداد (کارگزار) متهد گردید بعد از انعقاد قرارداد و تحویل اسناد از طرف کارفرما ظرف مدت 10 روز رضایت نامه بانکی را دریافت نماید.

5-4. کارگزار متعهد گردید بعد از دریافت اسناد و ضمان نامه بانکی و بعد از دریافت تاییدیه کتبی از مراجع صلاحیتدار تا تاریخ..........قرارداد با سرمایه گذار را منعقد و نخستین مرحله پرداخت وام تا تاریخ مذکور انجام شود.

5-5. در صورتی که کارگزار در مهلت های تعیین شده در دو بند فوق به تعهدات خود اقدام ننماید ، یا در هر مرحله از کار کوتاهی نماید طوری که مانع اجرای قرارداد شود بدون هیچ قید و شرط و عذری ملزم و متعهد به بازپرداخت کل مبلغ حق الزحمه کارفرما به همراه پرداخت مبلغ..........ریال به عنوان خسارت می باشد و حق هر نوع شکایت و اعتراض را از خود سلب و ساقط نمود.

5-6. مقرر شد مبلغ........ریال به شکل تنخواه برای پیگیری مقدماتی امور در وجه کارگزار پرداخت شود که مبلغ مذکور از اولین حق الزحمه مشارالیه کسر خواهد شد.

5-7. به دلیل اینکه ضمانت نامه بانکی برای...............صادرمی شود تمدید مجدد ضمانت نامه بانکی به مدت.........سال به عهده کارگزار می باشد و مشارالیه مکلف است یک ماه پیش از اتمام ضمانت نامه نسبت به تمدید آن اقدام نماید.

5-8. تمامی مخارج برای دریافت ضمانت نامه مثل هزینه کارشناسی و غیره به عهده کارگزار می باشد.همچنین هزینه کارشناسی افزایش سرمایه و تمدید ضمانت نامه ها در طول مدت کارگزاری به عهده کارگزار می باشد.

5-9. افتتاح حساب شرکت که یکی از وظایف کارگزار می باشد باید با سود متعارف بانکی انجام شود.

5-10. 10% مبلغ کارمزد برای هر مرحله به عنوان حسن انجام کار در نزد کارفرما باقی می ماند و بعد از تمدید آخرین ضمانت نامه بانکی به وی بازگردانده می شود.

5-11. کارگزار حق فسخ را از خود به هر علتی سلب و اسقاط نمود.

5-12. در صورت وجود کسری های قانونی تمامی آن وظیفه کارگزار می باشد.

عواقب ناشی از صدور ضمانت نامه به عهده کارفرما می باشد.

ماده 6. تعهدات طرف دوم قرارداد

6-1. کارفرما تعهد نمود اسناد لازم کارگزار را در اولین فرصت در اختیار کارگزار قرار دهد.

6-2. طرف دوم قرارداد مکلف شد به محض اعلام کارفرما 10% از مبلغ ضمان نامه را در هر مرحله تهیه و به حساب بانک صادرکننده ضمانت نامه به حساب خود شرکت واریز نماید.

6-3. ارائه درخواست برای صدور ضمانت نامه به بانک از سوی کارفرما

6-4. مقرر شد طرف دوم قرارداد مبلغ درج شده در بند 5/6 را در مقابل دریافت وثیقه مطمئن در اختیار کارگزار قرار دهد.

6-5. طرف دوم قرارداد حق الزحمه کارگزار را در هر مرحله بعد از واریز وام به حساب شرکت به صورت نقدی پرداخت خواهد نمود.

6-6. کارفرما پس از صدور ضمانت نامه و واریز وام حق فسخ را از خود نسبت به مراحل صورت گرفته سلب و اسقاط خواهد نمود.

6-7. در مواردی که در قرارداد ذکر شده به آن اشاره ای نشده است قانون مدنی و سایر قوانین موضوعه کشور حکم فرما می باشد.

6-8. اگر وجود اختلاف میان طرفین قرارداد ابتدا از راه مذاکرات دوستانه و نهایتا از طریق محاکم قضایی رسیدگی می شود.

این قرارداد مشتمل بر..........ماده و........تبصره و.........بند و در........نسخه متحد المتن و درقالب واحد تهیه و تنظیم و طرفین در کمال سلامت و صحت امضاء می نمایند.

کارفرما کارگزار

در موسسه حقوقی و ثبتی تکسفیر انواع خدمات ثبتی و حقوقی و مالی مثل ثبت شرکت ، ثبت برند و ثبت تغییرات شرکت و تنظیم انواع قراردادها و... صورت می گیرد.شما می توانید برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد هریک از این موارد مثل نحوه ثبت شرکت و مدارک لازم برای ثبت برند و چگونگی تنظیم قراردادها و غیره با کارشناسان ما در تماس باشید.

  • نظرات بازدید کنندگان
avatar
محل نظر و سوالات شما...
کاراکتر مجاز است
صبر کنید ... 00:00.