نمونه قرارداد حق الوکاله بین موسسه و وکیل

نمونه قرارداد حق الوکاله بین موسسه و وکیل

ماده 1. طرفین قرارداد

این قرارداد میان آقای........ فرزند........به شماره شناسنامه.......صادره از.........متولد...........به آدرس........تلفن.........به عنوان وکیل از یک طرف و موسسه.........به مدیرعاملی آقای..........به عنوان موکل از طرف دیگر این قرارداد را منعقد و ملزم به اجرای مفاد آن می باشند.

ماده2.موضوع قرارداد

آقای.........به عنوان وکیل متعهد و ملزم می باشند تا در دعاوی علیه موسسه مطروحه در شعبه........دادگاه حقوقی...........به شرح وکالتنامه های تنظیمی به شماره های..........و..........و.........و...........همگی در تاریخ...........اقدام به دفاع از حقوق موسسه نمایند.

ماده3. مدت قرارداد

این قرارداد از تاریخ انعقاد...........و امضاء طرفین تا زمان حصول نتیجه برای طرفین معتبر و لازم الاجرا می باشد.

ماده 4.مبلغ حق الوکاله

حق الوکاله پرداختی از طرف موسسه مطابق تعرفه آیین نامه حق الوکاله وکلا برای هریک از دعاوی و برای کلیه مراحل بدوی و تجدید نظر حداکثر..........ریال که به شرح ذیل قابل پرداخت می باشد.

الف)مرحله بدوی

  1. از حق الوکاله حداکثر به میزان......ریال به عدد.......ریال به حروف در زمان انعقاد قرارداد و طرح دعوی

       تبصره . آقای........حداکثر ظرف مدت........روز از تاریخ تنظیم وکالتنامه نسبت به تسلیم دادخواست و ارائه یک نسخه ممهورشده از آن مبنی بر الصاق تمبر به موکل اقدام خواهند کرد.

       2.از حق الوکاله حداکثر به میزان.......ریال (........ریال.........) در هنگام صدور حکم به نفع موسسه به وکیل پرداخت می شود.

ب)مرحله تجدید نظر

قرارداد حق الوکاله بین موسسه و وکیل

1.مبلغ........% حق الوکاله این مرحله حداکثر به میزان.........در زمان انعقاد قرارداد برای تجدید نظر خواهی در ضمن تبصره بند یک الف در این مرحله نیز جاری می باشد.

2..........% حق الوکاله حداکثر به میزان............ریال پس از صدور حکم به سود موسسه به وکیل پرداخت می شود.

ماده5.طریق حل اختلاف

قرارداد حق الوکاله میان موسسه و وکیل

طرفین توافق کردند که اگر هرگونه اختلاف ناشی از تفسیر و یا اجرای قرارداد حاضر صورت گیرد اختلافات فی مابین از طریق داوری حل و فصل شود.

ماده6. اعتبار و تعداد نسخه های قرارداد

قرارداد حق الوکاله میان موسسه و وکیل

این قرارداد به موجب مواد 10 219 قانون مدنی برای طرفین و قائم مقام قانونی ایشان معتبر و لازم الاتباع بوده و طرفین ملزم به اجرای تمامی مفاد آن می باشند.این قرارداد در.........نسخه تنظیم و میان طرفین امضاء و مبادله گردید و هرکدام از نسخه ها نیز دارای اعتبار برابر می باشند.

محل امضای وکیل محل امضای موکل

آقای موسسه

متمم قرارداد وکالتنامه شماره

قرارداد حق الوکاله میان موسسه و وکیل

پیرو وکالتنامه بالا در زمینه سایر شرایط و حق الوکاله به شرح زیر توافق و مواردی به موکل اعلام شد که نسبت به آن رضایت خود را با امضاء تایید نمودند.

1.موضوع وکالت دفاع از حقوق..........در کلاسه پرونده های...........و......سال........مطروحه در شعبه...........دادگاه حقوقی.........(مجتمع قضایی...........)تا مرحله صدور حکم قطعی از محاکم تجدید نظر............

2.حق الوکاله : جمعا مبلغ...........ریال که به شرح زیر قابل پرداخت می باشد :

الف)مبلغ.........ریال در تاریخ.............

ب)مبلغ...........ریال در تاریخ............

ج)الباقی پس از صدور حکم قطعی

3.در صورتی که قبل از اعلام وکالت و یا طرح دعوی موکل از ادامه دعوی انصراف حاصل شود..........درصد پیش پرداخت به موکل برگردانده می شود و در صورتی که بعد از اعلام وکالت یا طرح دعوی باشد وکیل مستحق تمامی حق الوکاله خواهد بود.در ضمن تا زمان پرداخت مبلغ فوق وکیل هیچ گونه مسئولیتی ندارد.ضمنا به موکل فهمانده می شود پرداخت حق الوکاله هیچ ارتباطی به نتیجه دادرسی ندارد.

4.هزینه دادرسی اعم از تمبر دستمزد کارشناس و غیره به عهده موکل می باشد.این هزینه به محض اعلام وکیل از طریق پیامک به تلفن همراه و یا پست الکترونیک باید پرداخت شود.در غیر این صورت مسئولیتی متوجه نخواهد بود.

5.تهیه وسایل اجرای قرار تعرفه شهود و یا مطلعین به عهده موکل می باشد.

6.مراجعه به کلیه مراجع اداری و یا شرکت ها به جز دادگستری بر عهده موکل می باشد.

7.تعهد وکیل در زمینه موضوع فوق در حد توانایی علمی وکیل بوده و با توجه به اینکه صدور رای در شان و اختیار دستگاه قضایی می باشد وکیل نمی تواند تعهدی به جز در حد توانایی علمی و فنی بنماید.

8.اگر اسناد ابزاری موکل مجعول و یا فاقد اعتبار قانونی باشد و یا موکل در خصوص مورد امری را بر خلاف واقع اظهار نماید و وکیل با مشاهده اسناد یا اظهارات وی متعهد نموده باشد کلیه مسئولیت به عهده موکل بوده و باید نسبت به جبران خسارت اقدم نمود.

9.اوقات دادرسی به وسیله دادگاه تعیین می گردد و وکیل در سرعت بخشیدن به آن و دادرسی هیچ نقشی ندارد.

10.با توجه به ماده 45 قانون وکالت ، آثار قانونی عدم پیشرفت دعوی ، در زمینه موضوع وکالت فوق الاشاره به طور روشن به موکل خاطر نشان شد.

11.اگر در اجرای این قرارداد اختلافی از نظر تفسیر و یا حق الوکاله صورت گرفت ، توافق شد که ریاست کانون وکلای مرکز و یا هر فردی یا هیاتی که ایشان تعیین نمایند به عنوان داور به اختلافات فی مابین رسیدگی نمایند و رای ایشان برای طرفین قاطع و لازم الاجرا می باشد.

این قرارداد با توجه به ماده.........ق م و ماده 19 لایحه قانونی استقلال (حق الوکاله توافقی) در............ نسخه میان وکیل و موکل امضاء شد.

امضاء و اثر انگشت موکل امضاء وکیل

برای انجام مشاوره در مورد تنظیم انواع قراردادها می توانید با کارشناسان ما در موسسه حقوقی و ثبتی تکسفیر تماس حاصل نمایید.همچنین برای انجام اموری مثل ثبت شرکت ، ثبت برند ، اخذ کد اقتصادی ، اخذ کارت بازرگانی و... نیز می توانید به موسسه تکسفیر مراجعه نمایید.

  • نظرات بازدید کنندگان
avatar
محل نظر و سوالات شما...
کاراکتر مجاز است
صبر کنید ... 00:00.