نمونه قرارداد ارزشیابی کیفی خودرو

 

نمونه قرارداد ارزشیابی کیفی خودروها

این قرارداد فی مابین شرکت ..... به نمایندگی .......(مدیرعامل) و...........(عضو هیئت مدیره) به آدرس.............که در این قرارداد شرکت بازرسی نامیده می شود. از یک طرف و شرکت .........به نمایندگی .........(مدیرعامل)به شماره ثبت ...........به آدرس...........و به شماره تلفن............که در این قرارداد "شرکت" نامیده می شود. از طرف دیگر طبق شرایط ذیل منعقد می شود.

 

 

موضوع قرارداد( ماده شماره 1)

1-      ارزشیابی کیفی جهت خودروهای تولید شده آن شرکت که در آخرین مرحله و پیش از تحویل به مشتری به انجام می رسد. این گونه ارزشیابی برطبق، قوانین و استانداردهای مورد تایید توسط وزارت صنایع و معادن و سازمان گسترش و نوسازی صنایع به عمل خواهد آمد.

2-      تهیه کردن گزارش به صورت دوره ای که شامل تحلیل و بررسی مسائل کیفی توسط انواع نمودارهای آماری و دسته بندی نقص ها و ایرادات است. و به سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و به هرکدام از سازندگان باتوجه به نوع محصول تولیدی ارائه می شود.

3-      انجام دادن آدیت C و B که باید به وزارت صنایع و معادن و سازمان گسترش نوسازی صنایع ایران و تمامی سازندگان ارائه شود.

مدت قرارداد( ماده شماره 2)

به صورت " مدت این قرارداد از تاریخ ............لغایت...........می باشد." ذکر می شود.

تبصره: با در نظرگرفتن قوانین وزارت صنایع و معادن برای ارزشیابی خودروهای ساخته شده در داخل به صورت دائم و مستمر، در شرایط تاخیر در عقد نمودن قرارداد بعدی، بندها قرارداد برای طرفین قرارداد لازم الاجرا خواهد بود.

در صورت به پایان رسیدن قرارداد و وجود اموری در دست اقدام، قرارداد تا زمان به پایان رسیدن امور و ارائه کردن گزارش دارای اعتبار خواهد بود.

مبلغ قرارداد (ماده شماره 3)

مبلغ قرارداد در ارزشیابی کیفی خودرو با توجه به جدول زیر مشخص و پرداخت می شود.

ردیف گروه خودرو آدیت A آدیت پذیرش آدیت تفصیلی آدیت B آدیت C
1 سواری          
2 وانت تک کابین          
3

وانت دو کابین ون، دو

دیفرانسیل، SUV

         
4 کامیونت، مینی بوس          
5 اتوبوس و کامیون          

نحوه پرداخت ( ماده شماره 4)

1-      به صورت هفتگی لیستی از خودروهایی که ارزشیابی شده اند به همراه شماره شناسایی مربوط به خودشان تهیه می شود و بعد از تاییدیه مسئولین مرتبط که از سوی شرکت معرفی می شوند، تهیه می شود. و به انضمام صورتحساب کلی به شرکت تسلیم می شود. شرکت نیز می بایست پس از تحویل گرفتن گزارش و صورتحساب را در وجه شرکت بازرسی پرداخت کند.

2-      بازرس به صورت ماهانه لیستی از خودروهایی که ارزشیابی شده اند را به شرکت تحویل می دهد و شرکت نیز حداکثر در طی مدت تعیین شده صورتحساب را در وجه بازرس پرداخت می نماید.

3-      مبالغ صورتحساب ها پس از کسب تاییدیه از شرکت و کسور قانونی به شرکت بازرسی پرداخت خواهد شد.

تعهدات شرکت بازرسی ( ماده شماره 5)

1-      شرکت بازرسی تعهد می نماید که روزانه و به شکل منظم کارشناسان مربوطه را به محل کارخانه سازنده اعزام کند.

2-      شرکت بازرسی تعهد می کند نتایج حاصل از ارزشیابی بر طبق قوانین و دستورالعمل های توافق شده بین هر دو طرف را تنظیم کرده و ارائه کند. در شرایط تایید نشدن کیفیت تولیدات، گزارش کارشناسی به شرکت ارائه خواهد گردید.

3-      شرکت بازرسی تعهد می کند، کلیه آمار ، نقشه ها ، اطلاعات ، اسناد و مدارک و گزارشات مرتبط تهیه شده را کاملا محرمانه تلقی کند و از افشای آن جلوگیری به عمل آورد. شرکت بازرسی باید در صورتی که گزارشات مرتبط با کارخانجات باشد، موارد مشاهده شده را در جهت اصلاح و اطلاع ارسال کند.

تعهدات کارفرما ( ماده شماره 6)

شرکت تعهد می دهد که در صورت لزوم، شرایط مناسبی برای مراجعه کارشناسان شرکت بازرسی به محل کارخانه سازنده فراهم کرده و از انجام مراحل ارزشیابی حمایت نماید.

فورس ماژور ( ماده شماره 7)

شرایطی که طرفین قرارداد به دلیل وجود آن از انجام تعهدات خود عاجز شوند و رفع نمودن آن از اختیار و توانایی آنان خارج باشد، شرایط فورس ماژور نامیده می شود. شرایطی مانند سیل و زلزله و جنگ از این دست شرایط می باشند. در این صورت اجرای قرارداد برای چند ماه متوقف خواهد شد. هرکدام از طرفین ضمن اعلام کتبی طی مهلت زمانی یک هفته ای جهت فسخ نمودن قرارداد اقدام می کنند و یا اینکه حسب مورد مدت زمان قرارداد را افزایش می دهند.

نحوه حل اختلاف و داوری ( ماده شماره 8)

در شرایط رخ دادن هرگونه اختلاف در مورد موضوع قراداد، از طریق مذاکرات نسبت به حل آن اقدام می شود و در مورد اختلافات در خصوص تفسیر و اجرای قرارداد، حل آن در صلاحیت شورای حل اختلاف صنایع استان خواهد بود و تصمیم اخذ شده برای طرفین لازم الاجرا می باشد.

اقامتگاه طرفین قرارداد( ماده شماره 9)

اقامتگاه در مقدمه قرارداد قید شده است و هریک از طرفین تهعد کرده اند که در صورت بروز تغییرات در محل اقامت مراتب را یک هفته قبل به صورت کتبی به اطلاع طرف دیگر برسانند. در غیر این صورت نشانی مربوط به تاریخ پیش از ابلاغ اوراق دارای اعتبار خواهد بود.

نسخ قرارداد ( ماده شماره 10 )

قرارداده ذکر شده در تعداد ماده و تبصره مشخص تنظیم شده و هر نسخه از آن حکم یک واحد می باشد.

  • نظرات بازدید کنندگان
avatar
محل نظر و سوالات شما...
کاراکتر مجاز است
صبر کنید ... 00:00.