ثبت اختراع

ثبت اختراع , ثبت اختراع در ایران , ثبت اختراع در اروپا , هزینه ثبت اختراع , مدارک ثبت اختراع , مراحل ثبت اختراع , ویژگی های اختراع و ... را همه از ما بخواهید.

هر اختراعی قابل ثبت نیست!! ثبت اختراع های قابل انجام :

اختراع ، باید حاوی بدعت و نوآوری نو و تازه ای باشد که در صنعت نیز مورد استفاده قرار گیرد همچنین به لحاظ صنعتی ، مفید و کاربردی محسوب گردد .اختراع در حرفه ، فن و صنعت قبلی وجود نداشته و مهارتی عادی شمرده نمیشود.منظور از صنعت معنای وسیع و جامع آن است که تمامی رشته ها اعم از صنایع دستی ، کشاورزی ، ماهیگیری و خدماتی و ... نیز شامل میشود.

کسب اطلاعات بیشتر جهت ثبت اختراع و چگونگی انجام آن : 84 24 40 32 - 026         |         174 1986 - 0912

عضویت رسمی ایران به کنوانسیون

عضویت رسمی کشور ایران ، به کنوانسیون پاریس جهت حمایـت از مالکیت صنعتی در سال 1337 هجری شمسی انجام گردید و باقبول اصلاحات به عمل آمده در این کنوانسیون زمینه پیوستن به سازمان جهانی مالکیت معنوی wipo را در سال 1377 هجری شمسی پدید آورد.

جمهوری اسلامی ایران در سال 1380 ه.ش به وایپو که واقع در سوئیس بود، پیوست. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، نماینده ایران در وایپو میباشد که ثبت اختراعات نیـز در اداره مالکیت صنعتی سازمان مزبور صورت میگیرد.

کنوانسیون پاریس بر 3 اصل

رفتار ملی(TREATMENT NATIONAL–

اصل استقلال(INDIPENDENT –

اصل حق تقدم(PRIORITY

استوار است.

تسلیم اظهارنامه ثبت اختراع فقط بصورت اینترنتی انجام میشود که شرکت حقوقی تکسفیر مقتدرانه قادر به پیگیری انجام امور ثبت اختراع میباشد.

جهت مشاوره رایگان و دریافت خدمات و اطلاعات جامع :

84 24 40 32 - 026         -|-         174 1986 - 0912

اختراع چیست و مخترع کیست؟

اختراع حاصل تفکر شخص و اشخاصی است که برای نخستین بار محصول و یا جریان سیر روند عمل و یا عملیاتی را ارائه می دهد که این نوآوری و فناوری در راستای حل مشکل در صنعت ، حرفه ، فن و ... باشد.

ثبت اختراع تنها توسط مخترع یا نماینده قانونی(وکیل) او انجام میشود که حقی انحصاری است.

اختراعات كوچك

ختراعات کوچک ن

یز داریم که دارای استفاده و کاربرد صنعتی است تنها و به ثبت نخواهد رسید

گواهینامه اختراع

اداره مالکیت صنعتی برای حمایت از اختراع سندی صادر میکند که مخترع را از حقوق انحصاری بهره مند می سازد.

ثبت اختراع در خارج از کشور :

اولین اقدام جهت ثبت اختراع در تمامی کشورها ، تنظیم تقاضانامه (application)ثبت و تشکیل پرونده (filing ) در اداره ثبت اختراعات آن كشور است. این تقاضانامه داراي قسمتهايي نظير عنوان اختراع، سابقه و شرح فني آن است.

پس از بررسی های کارشناسانه پرونده توسط کشور مقصد در راستای ثبت اختراع ، مفاد تقاضانامه در سطح عموم(publication) در صورت احراز شرايط ، حق ثبت را اعطا مي نمايد تا در سرتاسر همان كشور معتبر و قابل دفاع باشد.

انتشار ثبت اختراع بصورت عمومی ، به این معنا نیست که حق ثبت اختراع به فرد تعلق میگیرد.باید بصورتی مشخص و واضح، ذکر شود، که پس بررسي و احراز شرايط لازم از سوي دولت مربوط به ثبت رسيده و اعطا مي گردد.البته هر يك از كشورهاي انتخاب شده پس از بررسي پرونده مختار است آن اختراع را به ثبت رسانده و در سرزمين خود از آن حمايت كند و يا كلاٌ آن را رد كند .

تنظیم اظهارنامه ای جهت ثبت اختراع

این ظهارنامه بایست به اداره مالکیت صنعتی داده شود، با موضوع حمایت از اختراع. که به فارسی تنظیم شده و دارای تاریخ و امضاء است. خواسته، توصیف ادعا، خلاصهایی از توصیف اختراع و درصورت لزوم نقشه های مربوطه رادربرداشته باشد.مدعی ثبت اختراع هزینه های اظهارنامه تنظیم شده را تقبل میکند.

موارد مقرر در راستای تنظیم اظهارنامه

نام و تمامی ریز اطلاعات متقاضی ، مخترع ، عنوان اختراع و ریز اطلاعات آن که در اظهارنامه بایست درج گردد

درصورتی که متقاضی مخترع نیست و وکیل و نماینده قانونی وی است ، مدارک لازم او نیز باید ارائه گردد

توصيف فني اختراع مي بايست با بياني روشن و به زبان رسمي كشور مقصد و جهت بازسازی ثبت اختراع برای تمامی افراد و مخصوصا افراد با هوش و تفکر متوسط مطلب و هدف را واضح و کاملا آشکار سازد بطوری که تمامی نقشه ، طرح ، هدف و الگوریتم های پیاده سازی آن نیز ارائه گردد.

متقاضی ثبت اختراع تا زمانی که اظهارنامه او برای ثبت اختراع قبول نشده است میتواند آن را مسترد کند. در اختراع کلی ذکر نکردن ارتباط اجزاء آن موجب بی اعتباری گواهینامه اختراع مربوط نمیشود.

متقاضی میتواند همراه با اظهارنامه خود، طی اعلامیهای حق تقدم مقرر در کنوانسیون پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی مورخ 1261 هجری شمسی (20 مارس 1883 میلادی) و اصلاحات بعدی آن را درخواست نماید. حق تقدم میتواند براساس یک یا چند اظهارنامه ملی یا منطق های یا بین المللی باشد که در هر کشور یا برای هر کشور عضو کنوانسیون مذکور تسلیم شده است.

درصورت درخواست حق تقدم ثبت اختراع

الف ـ اداره مالکیت صنعتی رونوشت اظهارنامه ای را از متقاضی ظرف مدت معین خواستار است که توسط مرجع ثبت مبنی بر حق تقدم متقاضی گواهی شده باشد.

ب ـ با پذیرش درخواست حق تقدم ،حمایتهای مذکور در کنوانسیون پاریس شامل را خواهد شد.درصورت عدم مراعات شرایط مندرج در این ماده و مقررات مربوط به آن، اعلامیه مذکور کانلمیکن تلقی میشود.

ج ـ اداره مالکیت صنعتی تاریخ تقاضا را همان تاریخ دریافت اظهارنامه تلقی خواهد کرد مشروط بر این که اظهارنامه در زمان دریافت، حاوی نکات زیر باشد:

الف ـ ذکر صریح یا ضمنی تقاضای ثبت اختراع

ب ـ ضمن تسریع در شناخت هویت متقاضی

ج ـ توصیف اجمالی اختراع :

درصورت نقصان در اظهارنامه ، طی یک مهلت سی روزه ، متقاضی میتواند اصلاحات لازم را انجام دهد که لذا بعد از این مدت ، اظهارنامه کان لم یکن تلقی خواهد شد.

ثبت اختراع به دو صورت انجام میشود:

1 روش اظهاری

در این روش به شرط عدم سابقه در محل ثبت و قرار گرفتن در حیطه موضوعات قابل ثبت، ادعای ثبت مخترع مقرون به صحت در نظر گرفته شده و موضوع به ثبت میرسد.

2 روش تحقیقی:

کشورهایی که از امکانات و آزمایشگاه های قابل توجه برخوردارند پیش از ثبت اختراع ، ضمن محرمانه نگهداشتن اطلاعات و بادر نظر گرفتن حق تقدم ، مبحث طرح شده با موضوع اختراع را از نظر ماهیت و کیفیت و آزمایشها و تحقیقات لازم را جهت صحت و سقم ادعا بررسی کرده و سپس بسمت مراحل ثبت پیش میبرند.

چه موضوعاتی اختراع محسوب نمیگردد؟

   روش ها ، طرح ها و قواعد انجام کار تجاری و سایر فهعالیت های اجتماعی و ذهنی اختراع محسوب نمی شود.

     کشفیات دارویی ، نظریه های مرتبط با علوم ، روشهای ریاضی و همچنین آثار هنری نیز اختراع به حساب نمی آید.

     روشهای معالجه و تشخیص فیزیک و آناتومی بدن انسان و حیوانات در ثبت اختراع جای نمیگیرد.

     منبع های ژنتیک و اجزاء متشکل آن در ژنتیک و همچنین فرآیند های بیولوژیک در جهت تولید آن ها نیز ، مورد ثبت واقع نمی گردد.

     هرآنچه که در حرفه و فن و صنایع قبلی در سراسر جهان که از طریق انتشار کتبی ، شفاهی و مورد استفاده علم قرار گرفته باشد و یا حق تقدم فرد یا افرادی دیگر توسط اظهارنامه ثبت اختراع در روند تایید و ثبت یاشد، هر نقطه ای از جهان ، که افشاء شده باشد نیز ، مورد ثبت قرار نمیگیرد.

   اختراعی که برخلاف شرایط و موازین شرعی ، نظام عمومی و کشور باشد ، نیز ، اختراع محسوب نمی گردد.

مدارک ثبت اختراع

   اظهارنامه ثبت اختراع

که از طریق فروش اوراق واحد حسابداری اداره کل ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی تهیه و تنظیم میشود ، که ، موسسه حقوقی تکسفیر تمامی امور ثیتی(اعم از ثبت شرکت ، ثبت اختراع ، ثبت برند و...) را انجام میدهد.

   وصف و توصیف کامل اختراع

ذکر جزئیات و چگونگی عکلکرد اجزا و قسمت های متفاوت آن که مخترع ، روند و جریان چگونگی عملکرد و کاربرد محصول و یا فرآیند را بصورت مکتوب و با شرح کامل ارائه دهد.

   پلن و طرح و نقشه اختراع

درصورت مخترع ، اختراعی بهمراه اجزاء و قطعاتی باشد ارائه آنها لازم و درصورت داشتن چیدمان اجراء کنار هم ، باید فرمولاسیون آنها را نیز ارائه دهد.

   لزوم داشتن هویت فرد که شناسنامه منظور شده است یا اگر برعهده موسسه یا شرکتی است ، آخرین روزنامه رسمی کشور نیز باید ارائه دهد

   ارائه فتوکپی روزنامه رسمی شرکت یا موسسه که دارای آخرین تغییرات درخصوص اعضای هیئت مدیره و دارندگان حق امضا مجاز.

   درصورتی که ثبت توسط وکیل دادگستری انجام میشود باید وکالتنامه وی ارائه و مورد بررسی قرار گیرد.

   درصورتی که ثبت توسط شرکت انجام میشود وجود امضاء دارندگان حق امضاء و مهر شرکت برای معرفی نامه الزامی است.

   کلیه مدارک ذکرشده بایست در قطعه ی A4 تنظیم و تایپ شده و در سه نسخه ارائه و تنظیم شود و کلیه اوراق اظهارنامه ثبت و مکتوبات شرح و توضیح ثبت ، خلاصه و طرح و نقشه اختراع بایست توسط مخترع و مخترع ها ثبت امضا گردد.

مراحل پس از تکمیل اظهارنامه و ارائه مدارک ثبت اختراع

پس از تایید ثبت اختراع ، دراین راستا ، یک نوبت آگهی در روزنامه رسمی کشور منتشر خواهد شد،که پس از آن گواهینامه ثبت اختراع توسط آن اداره تکمیل خواهد شد. ضمن بایگانی رونوشت گواهینامه ثبت اختراع ، پس از دریافت هزینه مقرر، اصل آن به متقاضی ارائه میگردد.

طبق ماده 19 قانون ثبت اختراعات چنانچه مالک اختراع بخواهد از اختراع ثبت شده استفاده کند ، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موضوع را به دستگاههای ذیربط منعکس مینماید، دستگاه مذکور درخصوص امکان بهرهبرداری از اختراع اظهارنظر مینماید و نتیجه را جهت صدور نتیجه بهرهبرداری کتباً به سازمان ثبت اسناد و املاک اعلام مینماید

هرگونه اقدامات لازم درخصوص ثبت اختراع در تمامی استانها اعم از :

   ثبت اختراع در تهران

   ثبت اختراع در کرج ، استان البرز

   ثبت اختراع در مشهد

   ثبت اختراع در اصفهان

   ثبت اختراع در شیراز ، اهواز ، کرمان و ....

با کارشناسان تکسفیر مشاوره ای رایگان داشته باشید.

خدمت به شما ، افتخار ماست : 84 24 40 32 - 026         -|-         174 1986 – 0912

ثبت اختراع ,اختراع ,مدارک ثبت اختراع ,مراحل ثبت اختراع ,ثبت اختراع در آمریکا,ثبت اختراع در ایران,هزینه ثبت اختراع ,جستجوی ثبت اختراع ,ویژگی های اختراع ,ویژگی های ثبت اختراع ,تنظیم اظهارنامه ثبت اختراع ,تنظیم ثبت اختراع ,اظهارنامه ثبت اختراع,پتنت یا اختراع,ثبت پتنت , ثبت اختراع در کرج , ثبت اختراع در تهران , ثبت اختراع کرج , ثبت اختراع تهران