نمونه صورتجلسات

نمونه صورتجلسات (9)

نمونه صورتجلسه تغییر موضوع یا الحاق مواردی به موضوع شرکت

( در شرکتهای با مسئولیت محدود ـ تضامنی ـ نسبی )

نام شرکت...............................................................شماره ثبت ................................................ سرمایه ثبت شده ............................... ریال در تاریخ ……………ساعت ... ……..….........مجمع عمومی فوق العاده شرکت با حضور کلیه شرکاء / اکثریت شرکاء در محل شرکت تشکیل و نسبت به تغییر یا الحاق مواردی به موضوع شرکت اتخاذ تصمیم شد.

         نام شرکاء               میزان سهم الشرکه

 1. خانم / آقای ............................دارای ............................ریال سهم الشرکه
 2. خانم / آقای ............................دارای ............................ریال سهم الشرکه
 3. خانم / آقای ............................دارای ............................ریال سهم الشرکه
 4. خانم / آقای ............................دارای ............................ریال سهم الشرکه

نمونه صورتجلسه تغییر نام در شرکت های با مسئولیت محدود (تضامنی نسبی)

نام شرکت …………………………… شماره ثبت ........................... سرمایه ثبت شده ……….…………..ریال در تاریخ ................ساعت .............مجمع عمومی فوق العاده شرکت با حضور کلیه شرکاء / اکثریت شرکاء در محل شرکت تشکیل و نسبت به تغییرنام شرکت اتخاذ تصمیم شد.

        نام شرکاء                   میزان سهم الشرکه

 1. خانم / آقای ............................دارای ............................ریال سهم الشرکه
 2. خانم / آقای ............................دارای ............................ریال سهم الشرکه
 3. خانم / آقای ............................دارای ............................ریال سهم الشرکه
 4. خانم / آقای ............................دارای ............................ریال سهم الشرکه

نمونه صورتجلسه تغییر محل در شرکت های با مسئولیت محدود (تضامنی نسبی )

بسمه تعالی

نام شرکت………..........................…… شماره ثبت ……….................……… سرمایه ثبت شده …………...................…… ریال در تاریخ ……………………… ساعت ……….......................................… مجمع عمومی فوق العاده شرکت با حضور کلیه شرکاء/ اکثریت شرکاء در محل شرکت تشکیل و نسبت به تغییر محل شرکت اتخاذ تصمیم شد.

        نام شرکاء                           میزان سهم الشرکه

 1. خانم / آقای ............................ دارای ............................ ریال سهم الشرکه
 2. خانم / آقای ............................ دارای ............................ ریال سهم الشرکه
 3. خانم / آقای ............................ دارای ............................ ریال سهم الشرکه
 4. خانم / آقای ............................ دارای ............................ ریال سهم الشرکه

نمونه صورتجلسه تغییر موضوع یا الحاق مواردی به موضوع شرکت

( در شرکتهای با مسئولیت محدود ـ تضامنی ـ نسبی )

نام شرکت..........................شماره ثبت .................... سرمایه ثبت شده ................ ریال در تاریخ ……………ساعت . ……..…..مجمع عمومی فوق العاده شرکت با حضور کلیه شرکاء / اکثریت شرکاء در محل شرکت تشکیل و نسبت به تغییر یا الحاق مواردی به موضوع شرکت اتخاذ تصمیم شد.

       نام شرکاء                  میزان سهم الشرکه

 1. خانم / آقای ............................دارای ............................ریال سهم الشرکه
 2. خانم / آقای ............................دارای ............................ریال سهم الشرکه
 3. خانم / آقای ............................دارای ............................ریال سهم الشرکه
 4. خانم / آقای ............................دارای ............................ریال سهم الشرکه

نمونه صورتجلسه تغییرمحل درشرکتهای با مسئولیت محدود و سهامی خاص

بسمه تعالی

نام شرکت …………………………….…………… شماره ثبت   ………………… سرمایه ………………………..……………… ریال در تاریخ ……………………………..…… ساعت ………….......................................……… جلسه هیئت مدیره شرکت با حضور کلیه/ اکثریت اعضاء در محل شرکت تشکیل و نسبت به تغییر محل شرکت اتخاذ تصمیم شد.

نمونه صورتجلسه کاهش سرمایه در شرکت های با مسئولیت محدود

( تضامنی، نسبی )

نام شرکت…....................................  شماره ثبت ….................... سرمایه ثبت شده …........................ ریال در تاریخ ….................... ساعت ….............. مجمع عمومی فوق العاده شرکت با حضور کلیه شرکاء / اکثریت شرکاء در محل شرکت تشکیل و نسبت به کاهش سرمایه اتخاذ تصمیم شد.

              نام شرکاء                             میزان سهم الشرکه
1.    خانم / آقای …............................ دارای …............................ ریال سهم الشرکه
2.    خانم / آقای …............................ دارای …............................ ریال سهم الشرکه
3.    خانم / آقای …............................ دارای …............................ ریال سهم الشرکه
4.    خانم / آقای …............................ دارای …............................ ریال سهم الشرکه

نمونه صورتجلسه کاهش سرمایه و خروج شریک از شرکت با مسئولیت محدود

( تضامنی ، نسبی )

نام شرکت..........................................   شماره ثبت ........................   سرمایه ثبت شده .........................   ریال در تاریخ…...................……ساعت ......................................... مجمع عمومی فوق العاده شرکت با حضور کلیه شرکاء / اکثریت شرکاء در محل شرکت تشکیل و نسبت به کاهش سرمایه و خروج شریک اتخاذ تصمیم شد.

      نام شرکاء                  میزان سهم الشرکه

 1. خانم / آقای ............................دارای ............................ریال سهم الشرکه
 2. خانم / آقای ............................دارای ............................ریال سهم الشرکه
 3. خانم / آقای ............................دارای ............................ریال سهم الشرکه
 4. خانم / آقای ............................دارای ............................ریال سهم الشرکه

Style Selector

Layout Style

Predefined Colors

Background Image