برای تبدیل شرکت با مسئولیت محدود به سهامی خاص باید چه اقداماتی باید انجام دهیم ؟

تا دو سال پیش تبدیل شرکت مسئولیت محدود به سهامی خاص از طریق جلسه فوق العاده و صورتجلسه با همین عنوان امکان پذیر بود ولی تا اطلاع ثانوی تبدیل این شرکت مسئولیت محدود به سهامی خاص امکان پذیر نیست و به محض تغییر قوانین به اطلاع مخاطبین سایت موسسه ثبتی و حقوقی تکسفیر خواهد رسید.

 

صورتجلسه تبدیل نوع شرکت با مسئولیت محدود به سهامی خاص

بسمه تعالی

                 صورتجلسه تبدیل نوع شرکت با مسئولیت محدود به سهامی خاص

نام شرکت.................................. شماره ثبت........................ سرمایه ثبت شده......................... ریال در تاریخ................ ساعت............. مجمع عمومی فوق العاده شرکت با حضور کلیه شرکاء / اکثریت شرکاء در محل شرکت تشکیل و نسبت به تغییرنوع شرکت بشرح ذیل اتخاذ تصمیم شد.

نام شرکاء میزان سهم الشرکه

۱ـ خانم / آقای …............................ دارای …............................ ریال سهم الشرکه

۲ـ خانم / آقای …............................ دارای …............................ ریال سهم الشرکه

۳ـ خانم / آقای …............................ دارای …............................ ریال سهم الشرکه

۴ـ خانم / آقای …............................ دارای …............................ ریال سهم الشرکه

پس از بحث و بررسی مقرر گردید که:

الف: نوع شرکت از مسئولیت محدود به سهامی خاص تبدیل گردد. و دو برگ اظهار نامه ثبت شرکت سهامی خاص تنظیم وامضاء شد و همچنین اساسنامه جدید مشتمل بر............ ماده........... تبصره به تصویب رسید و ذیل تمام صفحات امضاء و جایگزین اساسنامه قبلی شد.

ب: سرمایه شرکت مبلغ................ ریال منقسم به تعداد........... سهم.......... ریالی با نام (یا بی نام) که تماماً پرداخت شده می باشد در نتیجه پس از تبدیل، لیست سهامداران و سهم آنها بشرح ذیل است.

نام شرکاء میزان سهم

۱ـ خانم / آقای ….......................... دارای…..................... سهم ….......................... ریالی

۲ـ خانم / آقای ….......................... دارای…..................... سهم ….......................... ریالی

۳ـ خانم / آقای ….......................... دارای…..................... سهم ….......................... ریالی

۴ـ خانم / آقای ….......................... دارای…..................... سهم ….......................... ریالی

ج: خانم ها / آقایان …..................... و …...................... و…...................... به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و با امضاء ذیل این صورتجلسه قبولی سمت خود را اعلام می نمایند.

محل امضاء

د: خانم / آقای.......................... به سمت بازرس اصلی و خانم /آقای......................... به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب و با امضای ذیل صورتجلسه قبولی خود را اعلام نمودند.

هـ: روزنامه کثیرالانتشار............................ جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.

کلیه سهامداران به خانم /آقای.......................... احدی از شرکاء عضو هیئت مدیره یا وکیل رسمی شرکت وکالت دادند که ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتها نسبت به پرداخت حق الثبت و امضاء ذیل دفتر ثبت اقدام نماید.

نام سهامداران تعداد سهام

۱ـ خانم / آقای.......................... دارای......................... سهم........................... امضاء

۲ـ خانم / آقای.......................... دارای......................... سهم........................... امضاء

۳ـ خانم / آقای.......................... دارای......................... سهم........................... امضاء

تذکرات:

۱ـ دو برگ اظهار نامه ثبت شرکت سهامی تهیه و به امضاء کلیه سهامداران برسد و ضمیمه صورتجلسه تحویل اداره ثبت شرکتها شود.

۲ـ دو جلد اساسنامه تهیه و ذیل تمام صفحات آن به امضای کلیه سهامداران برسد و ضمیمه صورتجلسه تحویل اداره ثبت شرکتها شود.

۳ـ در صورتیکه بازرسان جزء (شرکاء قبلی) سهامداران نباشند فتوکپی شناسنامه آنها به ضمیمه صورتجلسه تحویل اداره ثبت شرکتها شود.

۴ـ صورتجلسه هیأت مدیره ای دایر بر انتخاب اعضای هیئت مدیره (رئیس هیأت و نایب رئیس و مدیرعامل) و دارندگان حق امضاء تنظیم و به امضاء تمامی اعضا برسد و ضمیمه صورتجلسه مجمع تحویل اداره ثبت شرکتها شود.

۵ـ در صورتیکه جلسه با اکثریت شرکاء تشکیل شده باشد رعایت دعوت شرکاء وفق اساسنامه شرکت یا قانون تجارت با ارائه مستندات الزامی است.

۶ـ شرکاء اصالتاً یا وکالتاً یا ولایتاً نام خود را همراه با ذکر سمت ومیزان سهم الشرکه در صورتجلسه نوشته و امضاء نمایند و در صورتی که وکالتاً امضاء می نمایند ارائه وکالت نامه رسمی (اصل رونوشت برابر اصل شده) الزامی است.

۷ـ در صورتیکه تعداد شرکاء از ۱۲نفر بیشتر باشد انتخاب هیأت نظار مرکب از سه نفرالزامی و درابتدا صورتجلسه نام اعضای هیأت نظار نوشته شود و ذیل صورتجلسه را امضاء نمایند

۸ـ تمام شرکاء ذیل تمام صفحات صورتجلسه را امضاء نمایند.

۹ـ صورتجلسه در دو یا چند نسخه تهیه و تمام آنها امضاءا و یک نسخه به اداره ثبت شرکتها ارائه شود.

۱۰ـ صورتجلسه ظرف مدت یکماه ازتاریخ تشکیل جلسه تحویل اداره ثبت شرکتها شود.

ا

شرکت ثبتی حقوقی تکسفیر مشاور شما در  کلیه امور ثبت شرکت ،ثبت برند ،جوازتاسیس ،رتبه بندی،پروانه بهره برداری

با ما در ارتباط باشید

  • نظرات بازدید کنندگان
avatar
محل نظر و سوالات شما...
کاراکتر مجاز است
صبر کنید ... 00:00.