خدمات جواز

خدمات جواز (3)

نشان سیب سلامت

   "به استناد مصوبه پنجمین جلسه شورای عالي سلامت و امنیت غذایی مورخ ۸/۵/۸۶ و در راستای اهداف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و به منظور ایجاد انگیزه و تشویق تولید کنندگان و ارتقاء ایمنی و سلامت فرآورده های غذایی و آشامیدنی به فرآورده های دارای پروانه ساخت از وزرات بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دارای ویژگیهای خاصی که در این آیین نامه و دستورالعملهای اجرایی مرتبط ذکر شده است، نشان ایمنی و سلامت اعطاء می گردد ."

مراحل اخذ استاندارد ملی

استانداردهای ملی به دوصورت می باشد یا استاندارد اجباری است و یا به صورت تشویقی

مدارک اخذ استاندارد ملی ایران

تنها سازمانی که در ایران بر طبق قانون می‌تواند استاندارد رسمی فراورده‌ها را تعیین و تدوین و اجرای آنها را با کسب موافقت شورای عالی استاندارد اجباری اعلام نماید مؤسسه استاندارد ملی ایران می باشد.

Style Selector

Layout Style

Predefined Colors

Background Image