نمایش موارد بر اساس برچسب: مزایای پروانه بهره برداری

مزایای اخذ پروانه بهره برداری

با اخذ پروانه بهره برداری می توان مزایایی دریافت کرد که حتما برای صاحبان پروانه بهره برداری مفید فایده خواهد بود 

از جمله مزایای پروانه بهره برداری :

  • پروانه برداری باعث معافیت مالیاتی واحد های صنعتی جدید می شود.