جواز تاسیس

جواز تاسیس جواز تاسیس( Establishment permit ) ( license Establishment )را می توان، مجوزی نامید که به اشخاص حقیقی و یا اشخاص حقوقی جهت سرمایه گذاری داخلی یا خارجی و یا فعالیت در زمینه خاصی اعم ازاقتصادی، تولیدی،مونتاژی و ... داده می شود . هدف از ایجاد جواز تاسیس ،ايجاد…
جواز تاسیس مجوزیست که شخصیت های حقوقی و یا حقیقی برای انجام دادن فعالیت های اقتصادی یا تولیدی از اداره مربوطه دریافت میکنند مالک مجوز اجازه دارد در به تولید محصولی در یکی از شهرک های صنعتی که در جواز هم نوع محصول و آدرس مکان ذکر شده بپردازد و…