رتبه بندی پیمانکاری با توجه به تخصصی بودن و مراحل پیچیده و گسترده ی اخذ رتبه بندی میتوانید مراحل اخذ رتبه بندی را به کارشناسان با تجربه ی ما بسپارید با اخذ رتبه بندی در پروژه های بزرگ شرکت میکنید در ابتدا باید مفاهیم رتبه ...
شرکت انفورماتیک، شرکتی است که در حوزه انفورماتیک فعالیت دارد و به طور قانونی ثبت شده است. رتبه انفورماتیک، شرکتهای فعال در عرصه فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور را در زمینه های سطح کیفی بررسی میکند. رتبه انفورماتیک از ۱تا ۷...
رتبه بندی شرکتها ، رتبه بندی مشاورانشرکتها جهت ارائه خدمات مشاوره ای رسمی و قانونی و همچنین صلاحیت مشاوران شرکت ها از سوی سازمان است که رتبه بندی (گرید بندی) میگردد.این رتبه بندی مشاوران شرکت ها از یک تا سه رتبه را اع...