متقاضیان اخذ و یا تمدید کارت بازرگانی ، در سراسر کشور ، تهران و تمامی شهرستان ها ، اگر شرایط لازم را داشته باشند ، اتاق بازرگانی کشور ، کارت بازرگانی را برای آنها طی مراحلی (که متقاضی بایست پیگیری کند) ثبت می نمایند. جهت ...