اخذ کارت بازرگانی جهت امور وارداتی و صادراتی کالا و یا محصولات ، بازرگان یا تجار می بایست اقدام به اخذ کارت بازرگانی نماید که میتواند آن را از اتاق بازرگانی کشور ، در طی گذران مراحلی تهیه و اخذ نمایید.جهت اخذ کارت بازرگا...
تمدید کارت‌ بازرگانی متقاضیان اخذ و یا تمدید کارت بازرگانی ، در سراسر کشور ، تهران و تمامی شهرستان ها ، اگر شرایط لاز...