نحوه ی اخذ جواز تاسیس

جواز تاسیس چیست؟

جواز تاسیس مجوزی است که افراد حقوقی یا ح...