ثبت موسسات فرهنگی و هنری مراکز،موسسات،کانون ها و انجمن های فرهنگی،مجموعه ای می باشد که با اهداف و مقاصد فرهنگی و هنری اعم از خصوصی یا غیر خصوصی (بر طبق ماده ی 584 قانون تجارت و آیین نامه ی اصلاحی ثبت تشکیلات و موسسات غیر تجا...
نمونه صورتجلسه تغییرات نام برای ایجاد تغییرات نام در شرکت بعد از ثبت شرکت نیاز است تا شما درخواست خود را به صورت کاملا رسمی ارائه نمایید . برای این اقدام نیاز به تشکیل مجمع عمومی و تنظیم صورتجلسه می باشد . برای انجام این ...