شرکت تضامنی توسط حداقل یک مدیر که شرکاء از میان خود انتخاب می نمایند اداره می شود مدیر مذبور ممکن است غیر از شرکاء بوده و از خارج انتخاب شود (ماده 120 ق.ت) قانونگذار در مورد عزل مدیری که انتخاب او با قید در شرکت نامه صورت گرفته باشد اشاره ای ننموده است ولی در حقوق فرانسه ماده 18 قانون تجارت 24 ژوئیه 1966 عزل چنین مدیری را موکول به اتفاق آراء شرکاء نموده است. و این عزل انحلال شرکت را به دنبال خواهد داشت مگر اینکه بقای شرکت در در اساسنامه پیش بینی یا به اتفاق آراء نسبت به آن اخذ تصمیم گردد. مدیر معزول می توانند با استرداد سهم الشرکه خود از شرکت خارج گردد.

در صورتی که مدیران از بین شرکاء بدون قید در اساسنامه انتخاب شده باشند باتوجه به شرایط اساسنامه انتخاب شده باشند با توجه به شرایط پیش بینی شده در اساسنامه و در غیر این صورت با تصمیم اکثریت شرکاء معزول می شود.

ضمنا درصورتی که عزل بدون دلیل موجه صورت گرفته باشد، مدیر معزول حق مطالبه ضرر و زیان را از شرکت خواهد داشت. در حقوق ایران با سکوت قانون تجارت ،اساتید حقوق تجارت در مواردی که نام مدیر یا مدیران در شرکت نامه یا اساسنامه قید شده یا نشده باشد چنین اظهار نظر نموده اند:

-مدیر یا مدیران مندرج در شرکت نامه قابل عزل نمی باشند و حق استعفا نیز ندارند مگر با توافق کلیه شرکاء تضامنی.

- در صورتی که مدیر یا مدیران در اساسنامه انتخاب شده باشند ممکن است طبق اساسنامه نسبت به تغییر مدیر یا مدیران مذکور عمل شود.

-اگر مدیر یا مدیران در شرکت نامه یا اساسنامه انتخاب نشده ولی انتخاب آنان بعدا صورت گرفته باشد در این صورت شرکاء می توانند مدیر یا مدیران فوق را معزول نمایند بدیهی است مدیران نیز حق استعفاء خواهند داشت.

اگر برای شروع فعالیت های خود و تجارت خود عجله دارید و نمیخواهید زمان برای انجام مراحل ثبت برند خود بگذارید و در زمان صرفه جویی کنید و مراحل اداری ثبت برند را که دشواری خوص خود را داراست انجام ندهید میتوانید برای خرید برند خود اقدام کنید و افرادی نیز که مراحل ثبت برند را قبلا برای حوزه ای خاص انجام داده اند و دیگر قصد فعالیت در این حوزه را ندارند میتوانند مراحل فروش برند خود را طی کنند و فروش برند آماده و خرید برند آماده از موسسه حقوقی تکسفیر مشاوره بخواهند و ما در یاری شما افتخار سالها خدمت گذاری را داریم برای خرید و فروش برند با ما تماس بگیرید

  • نظرات بازدید کنندگان
avatar
محل نظر و سوالات شما...
کاراکتر مجاز است
صبر کنید ... 00:00.