مقررات مالياتي ادغام شرکتها درايران

در ايران ادغام شركت ها مشمول ماده 111 اصلاحي قانون ماليات هاي مستقيم مصوب سال 1380 وآيين نامه اجرايي بند ز اين ماده مصوب جلسه مورخ 9/9/1383 هيات وزيران مي باشد. مفهوم ادغام يا تركيب شركت ها از نظر مالياتي به دوصورت زير مي باشد:

 

الف- انتقال دارايي ها وبدهي هاي يك يا چند شركت به يك شركت ديگر (شركت موجود) به طوري كه شركت هاي ادغام شونده منحل مي شوند لكن شركت موجود نام و هويت خود را حفظ كرده و دارايي و بدهي آن به ميزان جمع دارايي ها و بدهي هاي شركت هاي ادغام شونده افزايش مي يابد.

ب- انتقال دارايي ها وبدهي هاي يك يا چند شركت به يك شركت جديد به طوري كه شركت هاي ادغام شونده منحل شده و ميزان دارايي وبدهي شركت جديد معادل جمع دارايي ها و بدهي هاي شركت هاي ادغام شونده خواهد بود.

ادغام يا تركيب شركت ها به يكي از دو طريق فوق مشروط به آن است كه مجوز قانوني آن تحصيل شده باشد.

ديگر مقررات مالياتي مربوط به ادغام شرکتها :

- درصورت انتقال دارايي ها با بيش از ارزش دفتري به شركت موجود يا شركت جديد مازاد مشمول پرداخت ماليات مي باشد.

- آخرين مديران شركت هاي ادغام يا تركيب شونده مكلفند ظرف يك ماه پس از اتخاذ تصميم نهايي براي ادغام يا تركيب، رونوشت صورتجلسات نهايي وفهرست اسامي شركا ياسهامداران وميزان سهم الشركه يا سهام آنان و صورت دارايي ها و بدهي ها را همراه گزارش يكي از اعضاي جامعه حسابداران رسمي راجع به تعيين قيمت روز سهام يا سهم الشركه درتاريخ مزبور به اداره امورمالياتي مربوط تسليم نمايند

- تاريخ ادغام يا تركيب، تاريخ ثبت دارايي ها وبدهي هاي شركت هاي ادغام يا تركيب شونده در دفاتر قانوني شركت موجود و يا تاريخ ثبت شركت جديد در اداره ثبت شركت ها و موسسات غير تجاري مي باشد.

- مديران شركت موجود يا شركت جديد مكلفند ظرف يك ماه ازتاريخ ادغام يا تركيب مستندات مربوط به ثبت تغييرات حاصل از ادغام يا تركيب در شركت موجود و يا ثبت شركت جديد در اداره ثبت شركت ها و فهرست خلاصه انتقالات انجام شده (شامل دارايي ها وبدهي ها ) و فهرست تعداد سهام يا ميزان سهم الشركه كه درقبال انتقال دارايي ها يا بدهي ها به هريك ازسهامداران يا شركاي شركت هاي ادغام شونده تخصيص مي يابد را همراه گزارش يكي ازاعضاي جامعه حسابداران رسمي راجع به تعيين ارزش روز سهام يا سهم الشركه شركت موجود يا شركت جديد به اداره امور مالياتي مربوط تسليم کند.

- هزينه هاي مربوط به ادغام شركت ها حسب مورد هزينه قابل قبول آنها محسوب مي شود.

- تاسيس شركت جديد يا افزايش سرمايه شركت موجود تا سقف مجموع سرمايه هاي ثبت شده شركت هاي ادغام يا تركيب شده از پرداخت دو در هزار حق تمبر موضوع ماده 48 قانون ماليات هاي مستقيم است .

- انتقال دارايي هاي شركت هاي ادغام يا تركيب شده به شركت جديد يا شركت موجود حسب مورد به ارزش دفتري مشمول ماليات مقرر در اين قانون (قانون ماليات هاي مستقيم) نخواهد بود.

- عمليات شركت هاي ادغام يا تركيب شده در شركت جديد يا شركت موجود مشمول ماليات بردرآمد نخواهد بود.

- استهلاك دارايي هاي منتقل شده به شركت جديد يا شركت موجود بايد براساس روال قبل از ادغام يا تركيب ادامه يابد.

- هرگاه درنتيجه ادغام يا تركيب درآمدي به هريك از سهامداران درشركت هاي ادغام يا تركيب شده تعلق گيرد طبق مقررات مربوط مشمول ماليات خواهد بود.

- كليه تعهدات وتكاليف مالياتي شركت هاي ادغام يا تركيب شده به عهده شركت جديد يا موجود حسب موردمي باشد.

اگر برای شروع فعالیت های خود و تجارت خود عجله دارید و نمیخواهید زمان برای انجام مراحل ثبت برند خود بگذارید و در زمان صرفه جویی کنید و مراحل اداری ثبت برند را که دشواری خوص خود را داراست انجام ندهید میتوانید برای خرید برند خود اقدام کنید و افرادی نیز که مراحل ثبت برند را قبلا برای حوزه ای خاص انجام داده اند و دیگر قصد فعالیت در این حوزه را ندارند میتوانند مراحل فروش برند خود را طی کنند و فروش برند آماده و خرید برند آماده از موسسه حقوقی تکسفیر مشاوره بخواهند و ما در یاری شما افتخار سالها خدمت گذاری را داریم برای خرید و فروش برند با ما تماس بگیرید با ثبت شرکت،ثبت برند و اخذ کد اقتصادی در کار خود پیشرفت کنید

  • نظرات بازدید کنندگان
avatar
متنی بنویسید...
کاراکتر مجاز است
صبر کنید ... 00:00.