مسئولیت مدنی مدیر شرکت تضامنی

برابر ماده (121 ق.ت) : "حدود مسئولیت مدیر یا مدیران شرکت تضامنی همان است که در ماده 51 مقرر شده است." و ماده 51اخیرالذکر مقرر می دارد: "مسئولیت مدیر شرکت در مقابل شرکاء همان مسئولیتی است که وکیل در مقابل موکل دارد".با بررسی ماده 51 مذگور موکل در شرکت تضامنی ،" شرکاء " می باشد، ولی این امر با توجه به حدود اختیاراتی که مدیران در شرکت های تضامنی دارای آن بوده و شرکاء فاقد آن بوده و شرکاء فاقد آن هستند برخلاف مفاد ماده 662 قانون مدنی که مقرر می دارد: " وکالت باید در امری داده شود که خود موکل بتواند آن را بجا آورد..." میباشد و بافرض قبول وکالت مدیر در مقابل شرکاء موکلین ، مدیران در قبال شرکت علیرغم داشتن اختیارات فاقد مسئولیت خواهند بود که این امر بر خلاف برهان عقلی و اصول پذیرفته شد در حقوق شرکت ها (ملازمه اختیارات بامسئولیت ) و روح ماده( 121 ق.ت) خواهد بود.

 لذا به نظر می رسد که منظئر قانونگذار از موکل در ماده (121 ق.ت) شرکاء نبوده بلکه شرکت می باشد و مدیر شرکت تضامنی که از طرف شرکاء انتخاب می گردد نماینده شخص حقوقی شرکت محسوب شده و اعمال حقوقی شرکت را به عنوان وکیل شرکت انجام داده و اتخاذ تصمیم می نماید، در مقابل اشخاص ثالث شرکت طرح دعوی نموده و عنداللزوم تقاضای ورشکستگی شرکت را بنمایند. بدیهی است که شرکاء به طبع ورشکستگی شرکت ورشکسته محسوب نمی شوند.

 

بنابراین با توجه به مطالب فوق نتیجه می گردد که مسئولیت مدنی مدیران در مقابل شرکت مقررات عقد وکالت پیروی می نماید و مسئولیت مدنی که مدیر در مقابل شرکاء تابع اصول کلی حقوق مدنی که در باب تسبیب و قانون مسئولیت مدنی پیش بینی شده است می باشد بالاخص در مواردی که قلمرو اختیارات مدیران در اساسنامه تعیین شده است.

مسئولیت مدنی مدیر شرکت

برابر ماده (121 ق.ت) : "حدود مسئولیت مدیر یا مدیران شرکت تضامنی همان است که در ماده 51 مقرر شده است." و ماده 51اخیرالذکر مقرر می دارد: "مسئولیت مدیر شرکت در مقابل شرکاء همان مسئولیتی است که وکیل در مقابل موکل دارد".

با بررسی ماده 51 مذگور موکل در شرکت تضامنی ،" شرکاء " می باشد، ولی این امر با توجه به حدود اختیاراتی که مدیران در شرکت های تضامنی دارای آن بوده و شرکاء فاقد آن بوده و شرکاء فاقد آن هستند برخلاف مفاد ماده 662 قانون مدنی که مقرر می دارد: " وکالت باید در امری داده شود که خود موکل بتواند آن را بجا آورد..." میباشد و بافرض قبول وکالت مدیر در مقابل شرکاء موکلین ، مدیران در قبال شرکت علیرغم داشتن اختیارات فاقد مسئولیت خواهند بود که این امر بر خلاف برهان عقلی و اصول پذیرفته شد در حقوق شرکت ها (ملازمه اختیارات بامسئولیت ) و روح ماده( 121 ق.ت) خواهد بود.

لذا به نظر می رسد که منظئر قانونگذار از موکل در ماده (121 ق.ت) شرکا نبوده بلکه شرکت می باشد و مدیر شرکت تضامنی که از طرف شرکاء انتخاب می گردد نماینده شخص حقوقی شرکت محسوب شده و اعمال حقوقی شرکت را به عنوان وکیل شرکت انجام داده و اتخاذ تصمیم می نماید، در مقابل اشخاص ثالث شرکت طرح دعوی نموده و عنداللزوم تقاضای ورشکستگی شرکت را بنمایند. بدیهی است که شرکاء به طبع ورشکستگی شرکت ورشکسته محسوب نمی شوند.

بنابراین با توجه به مطالب فوق نتیجه می گردد که مسئولیت مدنی مدیران در مقابل شرکت ا مقررات عقد وکالت پیروی می نماید و مسئولیت مدنی که مدیر در مقابل شرکاء تابع اصول کلی حقوق مدنی که در باب تسبیب و قانون مسئولیت مدنی پیش بینی شده است می باشد بالاخص در مواردی که قلمرو اختیارات مدیران در اساسنامه تعیین شده است.

 اگر برای شروع فعالیت های خود و تجارت خود عجله دارید و نمیخواهید زمان برای انجام مراحل ثبت برند خود بگذارید و در زمان صرفه جویی کنید و مراحل اداری ثبت برند را که دشواری خوص خود را داراست انجام ندهید میتوانید برای خرید برند خود اقدام کنید و افرادی نیز که مراحل ثبت برند را قبلا برای حوزه ای خاص انجام داده اند و دیگر قصد فعالیت در این حوزه را ندارند میتوانند مراحل فروش برند خود را طی کنند و فروش برند آماده و خرید برند آماده از موسسه حقوقی تکسفیر مشاوره بخواهند و ما در یاری شما افتخار سالها خدمت گذاری را داریم برای خرید و فروش برند با ما تماس بگیرید

  • نظرات بازدید کنندگان
avatar
محل نظر و سوالات شما...
کاراکتر مجاز است
صبر کنید ... 00:00.