طبق آنچه که در قانون تجارت آمده است، هیئت مدیره موظف است یک شخص حقیقی را به عنوان مدیرعامل شرکت انتخاب نماید. همچنین می بایست مدت تصدی، حدود اختیارات و حق الزحمه وی را مشخص نماید. اگر مدیرعامل شرکت از اعضای هیئت مدیره انتخاب شود، دوره مدیریت وی از مدت عضویت او در هیئت مدیره نباید بیشتر باشد. لازم به ذکر است که مدیر عامل ممکن است از اعضای هیئت مدیره و یا حتی خارج از آن انتخاب شود. شخص مدیرعامل نمی تواند همزمان رئیس هیئت مدیره نیز باشد، مگر اینکه سه چهارم آراء در مجمع عمومی خواستار این موضوع باشند. شخص مدیرعامل به موجب اختیاراتی که هیئت مدیره به او داده شده است نمایده شرکت خواهد بود و از سوی شرکت دارای حق امضا می باشد.

 

ماده 124 قانون تجارت در مورد هیئت مدیره شرکت

ماده 124 لایحه اصلاحی قانون تجارت

ابهامی که در مورد انتخاب وانتصاب سمت هیئت مدیره مطرح است، از این قرار است که سمت اعضا هیئت مدیره باید صرفا در جلسات هیئت مدیره تعیین شود یا در مجمع عمومی عادی نیز می توان به این امور پرداخت. بعضی از صاحب نظران اعتقاد دارند که تمامی صلاحیت ها و وظایف باید طبق آنچه در قانون آمده است رعایت شود و انتخاب سمت برای مدیران جزو صلاحیت های مجامع عمومی نیست بنابراین در مجامع عمومی نمی توان سمت اعضای هیئت مدیره را مشخص کرد.

بعضی دیگر نیز بر اساس موارد ذکر شده در پایان ماده 124 که ذکر شده : مدیرعامل شرکت نمی تواند همزمان رئیس هیئت مدیره نیز باشد، مگر با به تصویب کردن سه چهارم از آراء حاضر در مجمع عمومی، معتقدند که طبق قانون این امکان برای مجامع عمومی عادی مشخص شده است. همچنین در روال عملی ثبت شرکت های تجاری و دولتی نیز امکان انتخاب سمت در مجمع عمومی عادی وجود دارد.

مدت دوره مدیریت

مسئله دیگری که در رابطه با ماده 124 قانون تجارت دارای ابهام می باشد، این است که ذکر شده در شرایطی که مدیرعامل عضو هیئت مدیره نیز باشد، طول مدت مدیریت عامل او از مدت زمان عضویت وی در هیئت مدیره نباید بیشتر باشد.

بنابراین از نگاه دیگر در صورتی که مدیرعامل عضو هیئت مدیره نباشد دوره مدیریت او می تواند بیش از هیئت مدیره باشد. که این مفهوم مخالف اصول است، زیرا استنباط می شود هیئت مدیره بیش از حدود اختیارات و زمان تصدی خود برای شخص مدیر عامل اختیار تعیین کند.

لازم به ذکر است که طبق روال مراجع ثبتی، در صورتی که مدت تصدی مدیرعامل بیشتر از هیئت مدیره باشد، امکان ثبت تغییرات شرکت عملا وجود نخواهد داشت.

  • نظرات بازدید کنندگان
avatar
محل نظر و سوالات شما...
کاراکتر مجاز است
صبر کنید ... 00:00.