قوانین حاکم بر شرکتهای تجاری در ایران

اکتبر 06

قوانین حاکم بر شرکتهای تجاری در ایران

قوانین حاکم بر شرکتهای تجاری در ایران

قوانین حاکم بر شرکتهای تجاری در ایران موضوع مورد نظر ما در این مقاله می باشد .

منظور از شرکت تجاری عبارت است از شرکتی که در آن قراردادی بین دو یا چند نفر بسته می شود . به این صورت که هر یک از شرکای شرکت سرمایه ای را با خود به شرکت می آورد .

در شرکت های تجاری اشخاص دیگر نسبت به سرمایه ای که وارد شرکت می کنند ، مالکیت ندارند بلکه سرمایه های آورده شده در شرکت به مالکیت شخص حقوقی شرکت در می آید و در نتیجه سود و زیان موجود بین شرکای شرکت تقسیم می گردد .

قوانین حاکم بر شرکتهای تجاری در ایران :

1-   قانون مصوبه سال 1310 در رابطه با ثبت شرکت ها بوده است .

2-   قانون مصوبه سال 1311 در رابطه با تجارت بوده است .

3-   قانون مصوبه سال 1347 در رابطه با اصلاح قسمتی از قانون تجارت می بود .

4-   قانون مصوبه سال 1350 در رابطه با شرکت های تعاونی بوده است .

5-   قانون مصوبه سال 1370 در رابطه با واحد تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی کشور ایران است .

در این خصوص لازم به ذکر است که تا سال 1347 ، تمامی شرکت ها تابع قوانین و مقررات قانون تجارتی بودند که در سال 1311 به تصویب رسیده بود ؛ اما در سال 1347 لایحه قانونی برای اصلاح قسمتی از قانون تجارت در 300 ماده تصویب شد که این ماده های تصویب شده فقط در خصوص شرکت های سهامی عام و خاص بودند . به همین علت از سال 1347 تا کنون شرکت های سهامی عام و خاص تابع قوانین جدید شدند و مابقی شرکت ها در قانون تجارت باقی ماندند .

اما بعد از اینکه این قانون به تصویب رسید و در خصوص شرکت های سهامی اعمال شد ، مواد 21 تا 93 قانون مصوبه سال 1311 که در رابطه با شرکت های سهامی بودند ، کنار گذاشته شدند و هم اکنون نیز مواردی که در مقررات دیگر به آنها رجوع می شد دیگر قابل اجرا نمی باشند .

پس از آن در سال 1350 قانونی در خصوص شرکت های تعاونی به تصویب رسید ، اما در سال 1370 برای سامان بخشیدن به شرکت های تعاونی ، قانون کامل تری تحت عنوان قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران تصویب شد . در این قانون بسیاری از قوانین مربوط به شرکت های تعاونی مورد نسخ قرار گرفت ؛ اما باید گفت که در حال حاضر شرکت ها تابع مقرراتی هستند که در قسمت زیر آنها را بیان می کنیم :

1-   شرکت های سهامی اعم از : سهامی عام و سهامی خاص تابع لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت هستند .

2-   شرکت های تعاونی نیز تابع قانون مربوط به بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران و قانون شرکت های تعاونی هستند . لازم به ذکر است که بیشتر موادی که در این قانون وجود دارد ، توسط قانون بخش تعاونی اقتصاد منسوخ شده اند .

3-   در انتها سایر شرکت ها نیز تابع قانون تجارت هستند .

بازدید 50 بار