طریقه عزل و انتخاب مدیر در شرکت ها

نحوه انتخاب و عزل مدیر

شرکت توسط حداقل یک مدیر که شرکاء از میان خود انتخاب می نمایند اداره می شود مدیر مذبور ممکن است غیر از شرکاء بوده و از خارج انتخاب شود (ماده 120 ق.ت) قانونگذار در مورد عزل مدیری که انتخاب او با قید در شرکت نامه صورت گرفته باشد اشاره ای ننموده است ولی در حقوق فرانسه ماده 18 قانون تجارت 24 ژوئیه 1966 عزل چنین مدیری را موکول به اتفاق آراء شرکاء نموده است. و این عزل انحلال شرکت را به دنبال خواهد داشت مگر اینکه بقای شرکت در در اساسنامه پیش بین ییا به اتفاق آراء نسبت به آن اخذ تصمیم گردد. مدیر معزول می توانند با استرداد سهم الشرکه خود از شرکت خارج گردد. در صورتی که مدیران از بین شرکاء بدون قید در اساسنامه شرکت انتخاب شده باشند باتوجه به شرایط اساسنامه انتخاب شده باشند با توجه به شرایط پیش بینی شده در اساسنامه و در غیر این صورت با تصمیم اکثریت شرکاء معزول می شود.

 

عزل و انتخاب مدیر شرکت چیست و چگونه انجام می شود؟

عزل و انتخاب مدیر یک شرکت مراحلی پیچیده را در بر دارد و به طور کلی تحت تأثیر قوانین محلی، اساسنامه شرکت، و رویه‌های داخلی شرکت قرار دارد. در ادامه، چندین مرحله اصلی برای عزل و انتخاب مدیر یک شرکت آورده شده است:

عزل مدیر:

 1. تعیین دلایل عزل:

  • ممکن است عزل مدیر به دلیل عملکرد ناپسند، نقض اخلاقی یا دلایل دیگر صورت گیرد. دلایل باید به دقت شناسایی شده و مستند شوند.
 2. تشکیل جلسه هیئت مدیره:

  • هیئت مدیره یا شورای نظارت بر اساس قوانین محلی یا اساسنامه شرکت برای تصمیم‌گیری در مورد عزل مدیر یک جلسه تشکیل می‌دهند.
 3. تصمیم‌گیری برای عزل:

  • هیئت مدیره یا شورای نظارت با بررسی دلایل و مستندات، تصمیم به عزل مدیر می‌گیرند.
 4. آگهی به سهامداران:

  • در برخی از شرکت‌ها، عزل مدیر باید به سهامداران اطلاع داده شود و آنان نیز نظر خود را اعلام می‌کنند.
 5. عملیات انجام عزل:

  • مراحل عملیاتی برای انجام عزل اعمال می‌شود، این شامل تصمیمات اجرایی و اختیارات مربوط به مدیران اجرایی جدید می‌شود.

انتخاب مدیر جدید:

 1. تشکیل کمیته انتخاب:

  • کمیته‌ای تشکیل می‌شود که به بررسی و انتخاب مدیر جدید می‌پردازد. اعضای کمیته ممکن است از هیئت مدیره یا شورای نظارت باشند.
 2. تعیین معیارها و مشخصات مدیر:

  • معیارها و ویژگی‌هایی که مدیر جدید باید داشته باشد، مشخص می‌شوند.
 3. جذب نامزدان:

  • نامزدان ممکن است از داخل شرکت یا خارج از آن جذب شوند. فرآیند انتخاب شامل مصاحبه‌ها و ارزیابی‌های دقیق می‌شود.
 4. تصمیم‌گیری و انتخاب:

  • پس از انجام مصاحبه‌ها و ارزیابی‌ها، کمیته انتخاب تصمیم به انتخاب مدیر جدید می‌گیرد.
 5. آگهی به سهامداران (اختیاری):

  • در برخی موارد، انتخاب مدیر جدید باید به سهامداران اعلام شود و آنان نیز ممکن است نظر خود را اعلام کنند.
 6. عقد قرارداد:

  • پس از انتخاب، مرحله قرارداد و تعهدات حقوقی با مدیر جدید صورت می‌گیرد.

همچنین، توجه به قوانین و مقررات محلی و داخلی، مشاوره حقوقی، و رعایت اصول شفافیت در این فرآیند بسیار مهم است.

 

عزل بدون دلیل مدیران

عزل بدون دلیل مدیران شرکت

ضمنا درصورتی که عزل بدون دلیل موجه صورت گرفته باشد، مدیر معزول حق مطالبه ضرر و زیان را از شرکت خواهد داشت. در حقوق ایران با سکوت قانون تجارت ،اساتید حقوق تجارت در مواردی که نام مدیر یا مدیران در شرکت نامه یا اساسنامه قید شده یا نشده باشد چنین اظهارنظر نموده اند:

-مدیر یا مدیران مندرج در شرکت نامه قابل عزل نمی باشند و حق استعفا نیز ندارند مگر با توافق کلیه شرکاء تضامنی.

- در صورتی که مدیر یا مدیران در اساسنامه شرکت انتخاب شده باشند ممکن است طبق اساسنامه نسبت به تغییر مدیر یا مدیران مذکور عمل شود.

-اگر مدیر یا مدیران در شرکت نامه یا اساسنامه انتخاب نشده ولی انتخاب آنان بعدا صورت گرفته باشد در این صورت شرکاء می توانند مدیر یا مدیران فوق را معزول نمایند بدیهی است مدیران نیز حق استعفا خواهند داشت.

قلمرو و محدودیت اختیارات مدیر

مدیر شرکت تضامنی برای اینکه بتواند شرکت را در مقابل اشخاص ثالث متعهد سازد باید به نام شرکت و در حدود اختیارات خود اقدام و اتخاذ تصمیم نماید والا شخصا مسئول تعهدات مزبور خواهد بود. به نظر می رسد که اساسنامه باید دقیقا قلمرو اختیارات مدیر را تعیین نماید مع الوصف قانونگذار در دو مورد زیر اختیارات مدیر یا شریک را به طور صریح محدود نموده است:

-ضررهای وارده به شرکت: ماده (132ق.ن) مقرر میدارد:" اگر در نتیجه ضررهای وارده ،سهم الشرکه شرکاء کم شود مادام که این کمبود جبران نشده تادیه هرنوع منفعت به شرکاء ممنوع است."

به عبارت یگر مدیر شرکت حق ندارد تا جبران ضرر وارده به شرکت سود حاصله را بین شرکاء تقسیم نماید.

-محدودیت انجام عملیات تجاری :مدیر یا شریک شرکت نمی تواند بدون رضایت سایر شرکاء (به حساب خود یا به حساب شخص ثالث) تجاری از نوع تجارت شرکت بنماید ، همچنین مدیر یا شریک حق ندارد به عنوان شریک ضامن یا شریک با مسئولیت محدود ، در شرکت دیگری که تجارتی از نوع تجارت شرکت را دارد داخل گردد (ماده 134 ق.ت).

مسئولیت مدنی مدیر شرکت

مسئولیت مدنی مدیر شرکت

برابر ماده (121 ق.ت) : "حدود مسئولیت مدیر یا مدیران شرکت همان است که در ماده 51 مقرر شده است." و ماده 51اخیرالذکر مقرر می دارد: "مسئولیت مدیر شرکت در مقابل شرکاء همان مسئولیتی است که وکیل در مقابل موکل دارد".

با بررسی ماده 51 مذگور موکل در شرکت ،" شرکاء " می باشد، ولی این امر با توجه به حدود اختیاراتی که مدیران در شرکت های دارای آن بوده و شرکاء فاقد آن بوده و شرکاء فاقد آن هستند برخلاف مفاد ماده 662 قانون مدنی که مقرر می دارد: " وکالت باید در امری داده شود که خود موکل بتواند آن را بجا آورد..." میباشد و بافرض قبول وکالت مدیر در مقابل شرکاء موکلین ، مدیران در قبال شرکت علیرغم داشتن اختیارات فاقد مسئولیت خواهند بود که این امر بر خلاف برهان عقلی و اصول پذیرفته شد در حقوق شرکت ها (ملازمه اختیارات بامسئولیت ) و روح ماده( 121 ق.ت) خواهد بود.

لذا به نظر می رسد که منظئر قانونگذار از موکل در ماده (121 ق.ت) شرکاء نبوده بلکه شرکت می باشد و مدیر شرکت که از طرف شرکاء انتخاب می گردد نماینده شخص حقوقی شرکت محسوب شده و اعمال حقوقی شرکت را به عنوان وکیل شرکت انجام داده و اتخاذ تصمیم می نماید، در مقابل اشخاص ثالث شرکت طرح دعوی نموده و عنداللزوم تقاضای ورشکستگی شرکت را بنمایند. بدیهی است که شرکاء به طبع ورشکستگی شرکت ورشکسته محسوب نمی شوند.

بنابراین با توجه به مطالب فوق نتیجه می گردد که مسئولیت مدنی مدیران در مقابل شرکت مقررات عقد وکالت پیروی می نماید و مسئولیت مدنی که مدیر در مقابل شرکاء تابع اصول کلی حقوق مدنی که در باب تسبیب و قانون مسئولیت مدنی پیش بینی شده است می باشد بالاخص در مواردی که قلمرو اختیارات مدیران در اساسنامه تعیین شده است.

تقسیم سود

منافع شرکت به نسبت سهم الشرکه بین شرکاء تقسیم می شود مگرآنکه شرکت نامه ترتیب دیگری را مقرر داشته باشد،لیکن تادیه هرنوع منفعت به شرکاء تا زمانی که کمبود سهم الشرکه شرکاء به علت زیان های وارده جبران نشده باشد ممنوع خواهد بود. (مستفاد از مواد 119 و 132 ق.ت)

اگر برای شروع فعالیت های خود و تجارت خود عجله دارید و نمیخواهید زمان برای انجام مراحل ثبت برند خود بگذارید و در زمان صرفه جویی کنید و مراحل اداری ثبت برند را که دشواری خوص خود را داراست انجام ندهید میتوانید برای خرید برند خود اقدام کنید و افرادی نیز که مراحل ثبت برند را قبلا برای حوزه ای خاص انجام داده اند و دیگر قصد فعالیت در این حوزه را ندارند میتوانند مراحل فروش برند خود را طی کنند و فروش برند آماده و خرید برند آماده از موسسه حقوقی تکسفیر مشاوره بخواهند و ما در یاری شما افتخار سالها خدمت گذاری را داریم برای خرید و فروش برند با ما تماس بگیرید همچنین انجام امور ثبت شرکت در کرج را به ما بسپارید

 

سوالات متداول

 1. چگونه می‌توان مدیران را بدون دلیل موجه عزل کرد؟

   • مدیران مندرج در شرکت‌نامه قابل عزل نمی‌باشند و حق استعفا ندارند مگر با توافق کلیه شرکاء تضامنی.
   • در صورتی که مدیر یا مدیران در اساس‌نامه انتخاب شده باشند، ممکن است طبق اساس‌نامه نسبت به تغییر مدیر یا مدیران مذکور عمل شود.
   • اگر مدیر یا مدیران در شرکت‌نامه یا اساس‌نامه انتخاب نشده ولی انتخاب آنان بعدا صورت گرفته باشد، شرکاء می‌توانند مدیر یا مدیران فوق را معزول نمایند.
 2. چه محدودیت‌هایی بر اختیارات مدیران در شرکت‌های تضامنی وجود دارد؟

   • مدیران تضامنی مسئول تعهدات مزبور شرکت به نسبت سهم الشرکه بوده و نمی‌توانند بدون رضایت سایر شرکاء تجاری از نوع تجارت شرکت بنمایند.
   • محدودیت انجام عملیات تجاری بدون رضایت سایر شرکاء و انتقال به عنوان شریک ضامن یا با مسئولیت محدود به شرکت دیگر ممنوع است.
 3. چگونه مسئولیت مدیران در مقابل شرکت و شرکاء تعریف می‌شود؟

   • مدیران مسئولیت مدنی خود در مقابل شرکت مطابق با مقررات عقد وکالت تعریف می‌شود.
   • در مواردی که قلمرو اختیارات مدیران در اساس‌نامه تعیین شده است، مسئولیت مدیران نسبت به شرکت و شرکاء بر اساس اصول حقوق مدنی و مسئولیت مدنی تعیین می‌شود.
   • این مسئولیت ممکن است تا حدی محدود شود ولی در حدود اختیارات و وظایف مدیران قرار دارد.
 • نظرات بازدید کنندگان
avatar
محل نظر و سوالات شما...
کاراکتر مجاز است
صبر کنید ... 00:00.