شرایط تاسیس شرکت گردشگری

آيين نامه نظارت بر تأسيس و فعاليت دفتر هاي خدمات مسافرت هوايي و جهانگردي

موسسه ی حقوقی تکسفیر در زمینه های ثبت شرکت ، ثبت شرکت در کرج،ثبت برند،ثبت برند در کرج،کد اقتصادی،اخذ کد اقتصادی همراه شماست

ماده 1 : خدمات مسافرتي به دو نوع تقسيم مي شود :

الف ـ تنظيم برنامه مسافرتهاي هوايي به طور مستقيم يا غير مستقيم ‌به منظور فروش بليت مسافرتهاي هوايي ، ذخيره جا ، با رعايت قوانين و مقرارت و دستورالعمل هاي سازمان .

ب ) انجام خدمات لازم در زمينه ايرانگردي و جهانگردي ، تنظيم مسافرت گروهها و گشتهاي داخلي و خارجي با وسايل زميني ، دريايي ، هوايي و به طور كلي هر گونه فعاليت و خدمات ايرانگردي و جهانگردي با رعايت قوانين و مقرارت و دستورالعملهاي وزارت .

ماده 2‌: الف ) هر شخص حقيقي و حقوقي ، در صورتي كه بخواهد فقط به انجام خدمات مسافرت هوايي مندرج در بند (الف) ماده (2) اقدام نمايد ، بايد با رعايت قانون هواپيمايي كشور ـ مصوب 1328 با اصلاح بعدي ـ و مفاد اين آيين نامه ، پروانه لازم را براي اشتغال از سازمان تحصيل نمايد .

ب ) هر شخص حقيقي يا حقوقي در صورتي كه بخواهد فقط به انجام خدمات ايرانگردي و جهانگردي موضوع بند (ب) ماده (2) اين آيين نامه اقدام نمايد ، بايد با رعايت قانون « اهداف و وظايف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي » ـ مصوب 1365 ـ و مفاد اين آيين نامه ، پروانه لازم را براي اشتغال از وزارت تحصيل نمايد .

ماده 3: شرايط عمومي داوطلبان پروانه تاسيس دفتر خدمات مسافرت هوايي و جهانگردي :

الف ) تابعيت ايراني .ب) متدين به دين مبين اسلام يا ساير اديان شناخته شده در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران .پ ) داشتن اهليت قانوني ، مشهور نبودن به فساد و نداشتن پيشينه محكوميت كيفري كه موجب سلب حقوق اجتماعي باشد و عدم اعتياد به مواد مخدر . ت ) دارا بودن دست كم ، گواهي كارشناسي .ث ) انجام خدمت نظام وظيفه يا معافيت دايم .

ج ) نداشتن مشاغل يا عضويت در سازمانهايي كه طبق مقررات مربوط موجب تحكيم مباني رژيم گذشته بوده يا ضديت با جمهوري اسلامي ايران تلقي شود . همچنين نداشتن هر گونه پيشينه همكاري با ساواك منحله و گروههاي ملحد ، محارب و غير قانوني . چ ) ارائه محل مناسب براي دفتر خدمات مسافرت هوايي يا جهانگردي كه بتواند در آن به گونه اي شايسته ، فعاليت خود را انجام دهد .

مكان ياد شده بايد از نظر موقعيت محل ، مساحت و وسايل كار به تشخيص كميته فني ، مناسب با فعاليتي كه دارنده پروانه بر عهده دارد باشد .

ح ) تسليم تضمين قابل قبول از قبيل ضمانت نامه بانكي ـ به مبلغ پنجاه ميليون ( 50.000.000) ريال كه هر سال نيز قابل تمديد باشد ـ در وجه سازمان به منظور حسن انجام كار و تضمين تعهدهاي دارنده پروانه ، مبلغ تضمين به تشخيص كميته فني هر سه سال يكبار با توجه به شاخص قيمتهاي كالاها و خدمات كه از طرف بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران منتشر مي گردد ، تغيير مي يابد و تعيين مي شود .

تبصره 1- ايثارگران براي تأسيس دفتر خدمات مسافرت هوايي يا جهانگردي ، در صورت دارا بودن شرايط مندرج در اين آيين نامه ، حق تقدم دارند .

تبصره 2- داوطلبان بومي براي تأسيس دفترهاي خدمات مسافرت هوايي يا جهانگردي در شهرستانها با شرايط مساوي در اولويت قرار دارند .

تبصره3- اشخاص حقوقي داوطلب تأسيس دفتر خدمات مسافرت هوايي يا جهانگردي بايد داراي شرايط زير باشند :

الف ـ تمام سهام شركت با نام و متعلق به اتباع ايراني باشد . ب ـ اقامتگاه قانوني شركت در ايران باشد .

ماده 4 : تضمين ياد شده در ماده (3) فقط براي پرداخت ديون مورد اختلاف مربوط به شغل دارنده پروانه دفتر خدمات مسافرت هوايي يا جهانگردي به تشخيص كميته فني قابل استفاده مي باشد .

در صورتي كه تمام يا قسمتي از تضمين مورد استفاده قرار گيرد ، كميته فني مراتب را به وسيله نامه سفارشي به دارنده پروانه اطلاع خواهد داد . دارنده‌پروانه مكلف است ظرف يك ماه از تاريخ دريافت نامه سفارشي ، تضمين را با اضافه كردن ده درصد ( 10%) مبلغ استفاده شده ، تأمين و تكميل كند .

ماده 5 : اصلاحي مصوب 19/4/1373 – در صورتي كه درخواست كننده پروانه شخص حقيقي باشد بايد دست كم يك نفر را حسب نوع فعاليت به عنوان مدير فني و چنانچه شخص حقوقي باشد ، بايد علاوه بر مدير فني يك نفر را به مدير عالم دفتر خدمات مسافرت هوايي يا جهانگردي ، حسب مورد به سازمان معرفي نمايد .

شرايط مدير عامل و مدير فني به شرح زير مي باشد : تبصره 1- مدير عامل و مدير فني علاوه بر شرايط عمومي بايد داراي شرايط اختصاصي :

1- داراي 25 سال سن بوده

2-آشنايي كامل به يكي از زبانهاي خارجي ( ترجيحاً انگليسي ) داشته .

3- حداقل 5 سال سابقه كار مفيد در امور مربوط به ترابري هوايي و جهانگردي و يا گواهينامه فارغ التحصيلي از آموزشگاهها و مدارس حرفه اي خدمات مرتبط با موضوع را داشته باشند .

چنانچه فرد متقاضي خود مديريت دفتر خدمات مسافرت هوايي و جهانگردي باشد داشتن شرايط مذكور الزامي است .

تبصره 2 ـ تشخيص و تحقق شرايط مندرج در تبصره (1) اين ماده به عهده كميته فني است .

تبصره 3 ـ جانبازان بيش از 50 درصد جانبازي ، آزادگان ( داراي حداقل 2 سال اسارت ) رزمندگاني كه بيش از 2 سال داوطلبانه در جبهه هاي حق عليه باطل حضور داشته اند و بستگان درجه يك شهدا و مفقودين جنگ تحميلي ( پدر ـ مادر ـ همسر ـ فرزندان ) به شرط گذراندن دوره هاي آموزشي سه گانه ( مقدماتي ـ متوسطه ـ عالي ) از شرط كار مفيد مندرج در تبصره (1) ماده فوق الذكر معاف بوده و مي توانند خود را به عنوان مدير عامل يا مدير فني حسب مورد به سازمان معرفي نمايند .

تبصره 4 ـ در شهرستانهاي درجه (3 و 4 و 5 ) مدير عامل و مدير فني به شرط گذراندن دوره هاي آموزشي فوش بليت ( مقدماتي ـ ‌متوسطه ـ عالي ) از شرط كار مفيد مندرج در تبصره (1) ماده مذكور معاف مي باشند .

تبصره 5 ـ اعضاي هيأت مديره و همچنين صاحبان سهام در مواردي كه متقاضي ، شخصيا حقوقي باشد به شرط داشتن تبصره هاي ( 1) و (3 ) اين ماده مي توانند به عنوان مدير عامل يا مدير فني دفاتر خدمات مسافرت هوايي و جهانگردي تعيين شوند لكن در هر حال يك نفر به دليل اينكه داراي خدمت تمام وقت باشد نمي تواند مديريت عامل يا مديريت فني بيش از يك دفتر خدمات مسافرت هوايي و جهانگردي را همزمان عهده دار باشد .

ماده 6 : اصلاحي مصوب 19/4/1373 ـ هر يك از مديران دفاتر مسافرت هوايي و جهانگردي ( مدير عامل و مدير فني ) كه تمام يا هر يك از شرايط مندرج در ماده (5) و تبصره هاي (1) و (3) و (4) ماده (5) را به تشخيص كميته فني از دست بدهد

بعد از يك ماه از تاريخ ابلاغ اخطار كتبي سازمان حسب مورد شخص ديگري كه طبق مقررات اين آئين نامه صلاحيت دارد به جاي او معرفي نشود فعاليتهاي دفاتر مذكور به حالت تعليق در مي آيد و چنانچه طي 3 ماه از تاريخ تعليق تشخص واجد شرايط تعيين نگردد پروانه صادر شده لغو خواهد شد .

ماده 7 : در صورتي كه هر يك از مديران دفترهاي خدمات مسافرت هوايي يا جهانگردي فوت يا تغيير نمايد يا محجور شود يا چنانچه محكوميت مؤثر كيفري كه مستلزم محروميت از تمام يا بعضي از حقوق اجتماعي است پيدا كند ، دارنده پروانه بايد ظرف ده روز ،

مورد را به صورت كتبي به سازمان اعلام نموده و ظرف سه ماه از تاريخ فوت يا تغيير يا حجر يا محكوميت مؤثر شخص ديگري را كه داراي شرايط مقرر در اين آيين نامه باشد ،به جاي مدير سابق تعيين و به سازمان معرفي نمايد .

ماده 8 : كميته فني هر ماه يك بار براي رسيدگي به موارد مرتبط با بندهاي (الف ) و (ب ) ماده (2) اين آيين نامه در سازمان و براي رسيدگي به موارد مرتبط با بند (پ) ماده (2) اين آيين نامه در وزارت ،

تشكيل مي گردد و در صورت لزوم بنا به تشخيص و درخواست كتبي هر يك از اعضاء ، جلسه هاي فوق العاده تشكيل خواهد شد .

تبصره 1ـ مذاكره ها ، تصميمها و صورت جلسه هاي كميته فني محرمانه بوده و در دفتري كه به همين منظور تشكيل مي شود ، ثبت و اراي صادر شده حسب مورد از طريق سازمان يا وزارت به ذينفع و سازمانهاي ذيربط ابلاغ مي شود .

تبصره 2ـ در مورد بند (الف) ماده (2) بند ( ب )ماده (3) نظر موافق وزارت بايد تحصيل گردد. اداره جلسه هاي بندهاي (الف) و (پ) حسب مورد با سازمان وبند (ب) با وزارت مي باشد .

ماده 9 : كميته فني با حضور اعضاء تشكيل مي شود و تصميمهاي كميته فني هنگامي معتبر است كه دست كم دو نفر از اعضاي كميته رأي موافق داده باشند .

تبصره 1ـ همه آراي كميته فني ، قطي و لازم الاجرا است . فقط چنانچه در مورد لغو پروانه رأي صادر شود و رأي صادر شده ، مورد اعتراض دفتر مربوط باشد ، دفتر ياد شده مي تواند ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ كتبي رأي درخواست تجديد نظر كند .

تبصره 2ـ بر حسب مورد و به تشخيص كميته فني از مدير عامل يا مديرفني يا هر دو و كارشناسان صلاحيت دار جهت اداي توضيح ، بدون داشتن حق رأي دعوت به عمل مي آيد .

تبصره 3ـ تعليق يا لغو پروانه دفتر خدمات مسافرت هوايي يا جهانگردي از طريق درج در روزنامه هاي كثير الانتشار به آگاهي عموم خواهد رسيد .

ماده 10 : دفتر خدمات مسافرت هوايي يا جهانگردي در موارد تعليق يا لغو پروانه از تاريخ ابلاغ كتبي رأي ، موظف به اجراي آن مي باشد.

شما میتوانید مراحل ثبت برند در کرج و مراحل ثبت شرکت در کرج را به موسسه ی حقوقی تکسفیر بسپارید و از مزایای بیشمار ثبت برند و ثبت شرکت بهره مند شوید و راه و مسیر پیشرفت در حوزه ی کاری خود را هموار سازید(ثبت برند)

تاسيس دفاتر خدمات مسافرتي و جهانگردي بند «ب»

مدارک و شرايط لازم جهت متقاضيان تاسيس دفاتر خدمات مسافرتي و جهانگردي بند «ب» اعلام شد.

مدارک و شرايط لازم جهت متقاضيان تاسيس دفاتر خدمات مسافرتي و جهانگردي بند «ب» در نه بند از طرف مديريت نظارت بر دفاتر خدمات مسافرتي و تورها اعلام شد.

مجوز بند «ب» براي کليه اشخاص حقيقي و حقوقي با داشتن شرايط زير صادر مي شود:

دارا بودن حداقل 25 سال سن، عدم اشتغال به کار در مشاغل دولتي و خصوصي و عدم اشتغال به تحصيل، عدم سوءپيشينه و عدم اعتياد به مواد مخدر، دارا بودن حداقل مدرک تحصيلي کارشناسي، دارا بودن کارت پايان خدمات براي آقايان.

شش بند ديگر اين شرايط نيز عبارتند از: ارائه گواهي سه سال سابقه کار مرتبط از يکي از دفاتر خدمات مسافرتي و جهانگردي، معرفي فردي به عنوان «مديريت فني» دفتر که مدير فني بايد مسلط به يکي از زبان هاي خارجي «ترجيحا انگليسي» و داراي مدرک فارغ التحصيلي از مديريت آموزش ايرانگردي و جهانگردي باشد،

معرفي مکاني به مساحت حداقل 40 متر مربع فضاي مفيد در طبقه همکف، اول يا دوم در خيابانهاي اصلي و داراي سنخيت با فعاليت گردشگري، مکان معرفي شده بايد داراي گواهي تاييد کاربري «اداري يا تجاري» از شهرداري محل باشد، براي مکانهاي استيجاري ارائه قولنامه محضري و پايان کار ساختماني الزامي است و بند آخر، سپردن مبلغ پنجاه ميليون ريال تضمين معتبر به سازمان ايرانگردي و جهانگردي است.

ضوابط و شرايط جديد

از موارد قابل توجه براي متقاضيان اين است که براي راهنمايان گردشگري داراي مجوز فعاليت از سازمان ايرانگردي و جهانگردي مجوز بند «ب» صادر نخواهد شد مگر با تحويل کارت و اعلام انصراف کتبي از راهنمايي تور.

براي شرکتهاي چند منظوره نيز مجوز فعاليت بند «ب» صادر نخواهد شد. شرکتهايي مي توانند تقاضاي مجوز کنند که اختصاصا فعاليت آنان در اساسنامه شرکت، فعاليت گردشگري درج شده باشد. اين شرکتها قبل از ثبت در اداره ثبت شرکت ها بايد جهت تعيين «نام» به مديريت نظارت بر دفاتر خدمات مسافرتي و تورها در تهران مراجعه کنند.

مدير عامل شرکت به عنوان متقاضي بند «ب» بايد کليه شرايط فوق الذکر را دشاته و در زمان مقرر جهت تکميل پرونده، مدارک لازم را ارائه کند.

شرايط صدور مجوز براي کليه شهروندان يکسان است و ايثارگران انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي، داوطلبان بومي، فارغ التحصيلان رشته هاي مرتبط با جهانگردي در سطح کارشناسي از دانشگاههاي کشور، با دارا بودن کليه شرايط مذکور از نظر اعطاي مجوز دفتر در اولويت هستند. همچنين از ابتداي تشکيل پرونده تا صدور مجوز فعاليت حدود 3 ماه وقت لازم است.

موسسه ی حقوقی تکسفیر در زمینه های ثبت شرکت ، ثبت شرکت در کرج،ثبت برند،ثبت برند در کرج،کد اقتصادی،اخذ کد اقتصادی همراه شماست

اگر برای شروع فعالیت های خود و تجارت خود عجله دارید و نمیخواهید زمان برای انجام مراحل ثبت برند خود بگذارید و در زمان صرفه جویی کنید و مراحل اداری ثبت برند را که دشواری خوص خود را داراست انجام ندهید میتوانید برای خرید برند خود اقدام کنید و افرادی نیز که مراحل ثبت برند را قبلا برای حوزه ای خاص انجام داده اند و دیگر قصد فعالیت در این حوزه را ندارند

میتوانند مراحل فروش برند خود را طی کنند و فروش برند آماده و خرید برند آماده از موسسه حقوقی تکسفیر مشاوره بخواهند و ما در یاری شما افتخار سالها خدمت گذاری را داریم برای خرید و فروش برند با ما تماس بگیرید

برای آگاهی از شرایط تاسیس شرکت گردشگری با ما هماهنگ شوید و مراحل ثبت شرکت خود را به ما بسپارید تا در کمترین زمان ممکن شما را به اهدافتان برسانیم

  • نظرات بازدید کنندگان
avatar
متنی بنویسید...
کاراکتر مجاز است
صبر کنید ... 00:00.