خصوصی سازی، نحوه واگذاری سهام

به موجب قسمت دوم اصل 85 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که می گوید:

«... مجلس شورای اسلامی می تواند تصویب دائمی اساسنامه سازمان ها، شرکت ها و موسسات دولتی یا وابسته به دولت را با رعایت اصل 72 به کمیسیون های ذیربط واگذار کند و یا اجازه تصویب آنها را به دولت بدهد...».

در مورد خصوصی سازی شرکت های دولتی ، قانون نحوه واگذاری سهام دولت و متعلق به دولت به ایثارگران و کارگران مصوب 12/5/1373 مجلس شورای اسلامی قابل توجه می باشد.

برابر ماده یک قانون مزبور«کلیه وزارتخانه ها،موسسات ،سازمان ها، شرکت های دولتی و وابسته به دولت و شهرداری ها ، شرکت های ملی نفت و گاز و پتروشیمی ،

بانک ها و کلیه موسساتی که مشمول قانون بر آن ها مستلزم ذکر نام است.» موظفند به هنگام واگذاری سهام شرکت ها و کارخانجات تسهیلات ذیل را با اولویت به ایثارگران ،رزمندگان و بسیجیان اعضاء نمایند.» تبصره 1 و 2 و3 ماده مذکور ایثارگران و رزمندگان و بسیجیان را تعریف نموده است. ثبت شرکت خود را به ما بسپارید.

فروش سهام قابل واگذاری

ماده 3 قانون، فروش سهام قابل واگذاری برای عموم متقاضیان خرید به غیر از ایثارگران را به شرح زیر مقرر داشته است:

حداقل 40% ثمن معامله باید به صورت نقد پرداخت شود و مابقی ثمن حداکثر ظرف مدت 3 سال به اقساط وصول می شود.

در صورتی که 50% ثمن معامله به صورت نقد پرداخت شود مابقی ثمن ظرف مدت 5 سال به اقساط وصول می شود.

به موجب ماده 4 قانون مذکور شرکت ها و تعاونی های ایثارگران در صورت تمایل به خرید این قبیل سهام و در شرایط مساوی با سایر خریداران ، می توانند 10% ثمن معامله را به صورت نقد و مابقی را ظرف مدت 5 سال پرداخت نمایند.

طبق مواد 14 و 15 و 16 «آیین نامه اجرایی قانون نحوه واگذاری سهام دولت و متعلق به دولت به ایثارگران و کارگران مصوب 12/5/1373 هیئت وزیران ،

ثمن معامله در فروش اقساطی سهام قابل واگذاری با توجه به نوع فعالیت هر شرکت عبارت است از قیمت نقدی سهام که در بازار بورس یا در مزایده عمومی تعیین می شود باضافه سود فروش اقساطی سیستم بانکی در بخش مربوط .

ضمنا فروش اقساطی با تنظیم قرارداد انجام می گیرد و بنابه ماده 5 قانون مذکور فروش سهام واگذاری شرکت ها و کارخانجات دولتی و متعلق به دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی منحصرا از طریق بورس یا مزایده انجام می شودبرای ثبت شرکت با ما در تماس باشید.

خصوصی سازی شرکت های دولتی

به منظور نظارت بر حسن اجرای قانون نجوه واگذاری سهام دولتی و متعلق به دولت و تنظیم روابط کاری لازم بین شرکت های ایثارگران و واگذارکنندگان سهام، ستادی در نهاد ریاست جمهوری به شرح مندرج در ماده 7 تشکیل می شود.

توضیح آنکه کلیه درآمد حاصل از فروش سهام متعلق به دولت در کارخانجات و شرکت های موضوع این قانون به حساب خاصی نزد خزانه داری کل واریز می گردد که مصارف آن در ماده 9 قانون مذکور پیش بینی شده است.

به موجب تبصره 35 قانون بودجه سال 1377 کل کشور به منظور تعیین تکلیف بخش های خصوصی موظف است تا قبل از تقدیم لایحه بودجه سال 1378 کل کشور به مجلس ،تکلیف شرکت ها و سازمان های دولتی را از طریق انحلال ، واگذاری و فروش سهام به بخش های خصوصی و تعاونی روشن نماید.

بدیهی است شرکت های مندرج در اصل 44 قانون اساسی در اختیار دولت بوده و از شمول تبصره مذکور مستثنی می باشند.

وجوه حاصل از فروش ،واگذاری و انحلال شرکت هایی که سهام آن ها متعلق به دولت می باشد باید به حساب درآمد عمومی واریز گردد. به منظور اجرای مفاد این تبصره کمیته ای در ریاست جمهوری تشکیل می گردد.

با مداقه در تبصره 35 قانون بودجه ملاحظه می شود که اولولیت خریداران سهام مشخص نگردیده و تبصره 3 ماده 4 آیین نامه اجرایی تبصره 35 قانون بودجه سال 1377 کل کشور مقرر می دارد که کارگران شاغل در واحدهای مورد واگذاری در صورت تمایل می توانند با پرداخت ثمن معامله تا میزان 000/000/3 ریال از سهام قابل واگذاری و پرداخت قیمت توسط کمیته ای تعیین می گردد.

شایان ذکر است که در این آیین نامه اولویتی برای ایثارگران و رزمندگان و سایر کارمندان پیش بینی نشده استبرای ثبت شرکت با ما در تماس باشید

  • نظرات بازدید کنندگان
avatar
محل نظر و سوالات شما...
کاراکتر مجاز است
صبر کنید ... 00:00.