حق الزحمه مدیران تصفیه

اصلاحیه ماده یک آئین نامه حق الزحمه مدیران ترکه و تصفیه:

ماده یک آئین نامه حق الزحمه مدیران ترکه و تصفیه مصوب  1326/04/01  بشرح زیر اصلاح می گردد:                       

ماده 1 ـ در هر مورد که طبق قانون امور حسبی مدیر تصفیه یا مدیر ترکه انتخاب می شوند یا اداره تصفیه عهده دار امور تصفیه یا ترکه میگردد. پس از وضع هزینه های مربوط از قبیل هزینه آگهی تصدیق انحصار وراثت و امثال آن و همچنین پس از پرداخت دیون مسلمه و ثابته متوفی و اخراج مورد وصیت بشرح مقررات مذکور در قانون امور حسبی از باقیمانده ترکه که به ورثه یا خزانه دولت تعلق میگیرد به نسبت زیر حق الزحمه مدیر ترکه یا مدیر تصفیه با پیشنهاد مراجع ذیربط و تصویب دادگاه پس از کسر مالیات مقرر قانونی پرداخت خواهد شد.

الف ـ در مواردیکه حفظ و اداره اموال و وصول عوائد مستلزم تحمیل و زحمات زیادی نباشد از قبیل جمع اوری عوائد مستغلات و دکاکین و سهام و دریافت مطالبات و اقساط و انتقالات مربوط با اموال و امثال آن :

1ـ تا یک میلیون ریال 2% تا 4% .

2ـ از یک میلیون ریال تا پنج میلیون ریال نسبت به مازاد یک میلیون ریال 1% تا 3% .

3ـ از پنج میلیون ریال تا ده میلیون ریال نسبت به مازاد پنج میلیون ریال نیم % تا 2% .

4ـ از ده میلیون ریال به بالا نسبت به مازاد ده میلیون ریال از یک چهارم تا یک درصد.

 

ب ـ چنانچه حفظ و اداره اموال و جمع اوری و وصول عوائد و اخذ مطالبات مستلزم تحمل زحمات فوق العاده از قبیل مراجعه به ادارات رسمی و مراجع قضائی و سایر سازمانهای خصوصی و شرکتها یا مسافرت و امثال آن باشد یا اموال غیر منقول زراعتی بوده که مدیر ترکه یا تصفیه طبعا" بایستی در موقع کاشت و داشت و برداشت و وصول عوائد صرف و وقت زیادتر و تحمل زحمت بیشتر نماید:

1ـ تا یک میلیون ریال 4% تا 6% .

2ـ از یک میلیون ریال تا پنج میلیون ریال نسبت به مازاد یک میلیون ریال 3 تا 5% .

3ـ از پنج میلیون ریال تا ده میلیون ریال نسبت به مازاد پنج میلیون ریال 2% تا 4% .

4ـ از ده میلیون ریال به بالا نسبت به مازاد ده میلیون ریال بین یک تا سه درصد (1% تا 3%  )

ج ـ در صورتیکه ترکه وجه نقد بوده و مدیر ترکه یا تصفیه اقداماتی از حیث جمع اوری اوراق و اسناد و دفاتر و بررسی و تحریر آن انجام داده که متضمن تحصیل عایدات مستقیم چندانی نیز نبوده با نظر مراجع ذیربط و تصویب دادگاه حق الزحمه مناسبی به مدیر ترکه یا تصفیه پرداخت خواهد شد ولی بهرحال میزان این حق الزحمه از یک درصد تجاوز نخواهد نمود.

تبصره ـ مدیر ترکه یا مدیر تصفیه مکلف است هر سال یکبار گزارش عملیات و صورتحساب درامد و هزینه مربوط به ما ترک را با انضمام مدارک و اسناد آن بمراجع ذیربط (اداره امور سرپرستی دادسرای عمومی یا اداره تصفیه امور ورشکستگی )تسلیم نماید، در صورت تخلف از این تکلیف یا مسامحه و قصور در انجام وظایف محوله علاوه بر مسئولیت قانونی از میزان دستمزد وی به تصویب دادگاه کاسته خواهد شد.

در جلسه 422 روز سه شنبه 1/6/62 بتصویب رسید.

اگر برای شروع فعالیت های خود و تجارت خود عجله دارید و نمیخواهید زمان برای انجام مراحل ثبت برند خود بگذارید و در زمان صرفه جویی کنید و مراحل اداری ثبت برند را که دشواری خوص خود را داراست انجام ندهید میتوانید برای خرید برند خود اقدام کنید

و افرادی نیز که مراحل ثبت برند را قبلا برای حوزه ای خاص انجام داده اند و دیگر قصد فعالیت در این حوزه را ندارند میتوانند مراحل فروش برند خود را طی کنند

و فروش برند آماده و خرید برند آماده از موسسه حقوقی تکسفیر مشاوره بخواهند و ما در یاری شما افتخار سالها خدمت گذاری را داریم برای خرید و فروش برند با ما تماس بگیرید با ثبت شرکت خود میتوانید با آسودگی خاطر به فعالیت های اقتصادی خود بپردازید

  • نظرات بازدید کنندگان
avatar
محل نظر و سوالات شما...
کاراکتر مجاز است
صبر کنید ... 00:00.