ثبت شرکت راهسازی

برای ثبت شرکت راهسازی شما میتوانید با موسسه ی حقوقی تکسفیر تماس بگیرید و امور ثبت شرکت خود را به ما بسپارید برای ثبت شرکت نیاز به مدارك تحصیلی نیست و شما می تونید با دیپلم و یا سیكل هم هیات مدیره تشكیل بدید و شركت ثبت كنید

ثبت شرکت سهامی عام‌

شرکت سهامی‌عام، شرکتی است بازرگانی (‌ولو اینکه موضوع عملیات آن، امور بازرگانی نباشد) که سرمایه‌‌ی آن به سهام، تقسیم‌شده که بخشی از این سرمایه از طریق فروش سهام به مردم تأمین‌ می‌شود. در شرکت سهامی‌عام، تعداد سهام‌داران نباید از سه نفر کمتر باشد و مسئولیت سهام‌داران، محدود به مبلغ اسمی سهام آنهاست. در این شرکت، عبارت «شرکت سهامی عام» باید قبل از نام شرکت با بعد از آن، بدون فاصله با نام شرکت در کلیه‌ی اوراق و اطلاعیه‌ها و آگهی‌های شرکت به طور روشن و خوانا قید شود.

مدارک ثبت شرکت سهامی عام

دونسخه طرح اساسنامه‌ی شرکت سهامی‌عام

دو نسخه طرح اعلامیه‌ی پذیره‌نویسی

گواهی بانکی مبنی بر واریز حداقل 35%‌ سرمایه، تعهد توسط مؤسسین

فتوکپی شناسنامه‌ی مؤسسین

دو نسخه طرح اظهارنامه‌ی شرکت سهامی‌عام

  

ثبت شرکت سهامی خاص

شرکت سهامی خاص شرکتی است بازرگانی (ولو اینکه موضوع عملیات آن،‌ امور بازرگانی نباشد) که تمام سرمایه‌ی آن منحصراً توسط مؤسسین، تأمین‌گردیده و سرمایه‌ی آن به سهام، تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام، ‌محدود به مبلغ اسمی سهام آنهاست. تعداد سهام‌داران نباید از سه نفر کمتر باشد و عنوان «‌شرکت سهامی خاص»‌ باید قبل از نام شرکت یا بعد از آن بدون فاصله با نام شرکت، به طور روشن و خوانا قید شود.

مدارک ثبت شرکت سهامی خاص

فتوکپی شناسنامه‌ی کلیه‌ی سهام‌داران و بازرسین ( برابر اصل در دادگستری‌)

ارائه‌ی گواهی پرداخت حداقل 35% سرمایه‌ی شرکت از بانکی که حساب شرکت در حالِ تأسیس در آنجا باز شده است تذکر: درصورتی که مقداری از سرمایه‌ی شرکت، آورده‌ی غیرنقدی باشد ( اموال منقول و غیرمنقول ) ارائه‌ی تقویم نامه‌ی کارشناس رسمی دادگستری، الزامی است و در صورتی که اموال غیرمنقول، جزء سرمایه‌ی شرکت قرار داده شود؛ ارائه‌ی اصل سند مالکیت، ضروری است

ارائه‌ی مجوز در صورت نیاز، بنا به اعلام کارشناس اداره‌ی ثبت شرکت ها.

دو برگ اظهارنامه‌ی تکمیل شده‌ی شرکت سهامی خاص و امضا ذیل اظهارنامه توسط کلیه‌ی سهام داران

دو جلد اساسنامه‌ی شرکت سهامی خاص و امضا ذیل تمام صفحات آن توسط کلیه‌ی سهام‌داران

دو نسخه صورت جلسه‌ی مجمع عمومی مؤسسین که به امضای سهام‌داران و بازرسین رسیده باشد

دو نسخه صورت جلسه‌ی هیأت مدیره که به امضای مدیران منتخب مجمع، رسیده باشد

ثبت شرکت با مسئولیت محدود

شرکت با مسئولیت محدود، شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجاری تشکیل شده و هر یک از شرکا بدون اینکه سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد؛ فقط به میزان سرمایه‌ی خود مسئول قروض و تعهدات شرکت است. در نام شرکت باید عبارت ‹‹‌با مسئولیت محدود›› ‌قید شود.

مدارک ثبت شرکت با مسئولیت محدود

*دوبرگ تقاضانامه‌ی ثبت شرکت ها با مسئولیت محدود

*دوبرگ شرکت نامه

*دو نسخه از اساسنامه

*دو نسخه صورت‌جلسه‌ی مجمع عمومی مؤسسین و هیأت مدیره

*فتوکپی شناسنامه‌ی شرکا و مدیران و ارائه‌ی مجوز از مراجع ذیصلاح در صورت نیاز.

ثبت شرکت تضامنی

شرکت تضامنی، شرکتی است که تحت نام مخصوص برای امور تجاری بین دو یا چند نفر با مسئولیت تضامنی تشکیل می‌شود. اگر دارایی شرکت برای تأدیه‌ی تمام قروض کافی نباشد؛ هر یک ازشرکا مسئول پرداخت تمام قروض شرکت است. هر قراری که بین شرکا برخلاف این، ترتیب داده شده باشد در مقابل اشخاص ثالث، کان لم یکن خواهد بود. در نام شرکت تضامنی باید عبارت «شرکت تضامنی» ‌و لااقل اسم یک نفر از شرکا ذکر شود.

مدارک شرکت تضامنی برای ثبت:

*دو برگ تقاضانامه

*دو برگ شرکت‌نامه

*دو نسخه اساسنامه

*فتوکپی شناسنامه‌ی شرکا

*مجوز از مراجع ذیصلاح در صورت نیاز .

ثبت شرکت مختلط غیرسهامی

این شرکت برای امور تجاری تحت نام مخصوصی بین یک یا چند نفر شریک ضامن و یک یا چند نفر شریک با مسئولیت محدود، بدون انتشار سهام، تشکیل می‌شود. شریک ضامن، مسئول کلیه‌ی قروضی است که ممکن است علاوه بر دارایی شرکت پیدا شود. شریک با مسئولیت محدود، کسی است که مسئولیت او فقط به میزان سرمایه‌ای است که درشرکت گذارده و یا بایستی بگذارد. در اسم شرکت باید عبارت «شرکت مختلط» ‌و لااقل اسم یکی از شرکای ضامن، قید شود.

مدارک ثبت شرکت مختلط غیرسهامی

*یک نسخه‌ی مصدق از شرکت نامه

*یک نسخه‌ی مصدق از اساسنامه (اگر باشد )

*اسامی شرکت یا شرکای ضامن که سمت مدیریت دارند.

ثبت شرکت مختلط سهامی

شرکت مختلط سهامی، شرکتی است که تحت نام مخصوص بین یک عده شرکای سهامی و یک یا چند نفر شریک ضامن تشکیل می‌شود. شرکای سهامی کسانی هستند که سرمایه‌ی آنها به صورت سهام یا قطعات سهام متساوی القیمه درآمده و مسئولیت آنها تا میزان همان سرمایه‌ای است که در شرکت دارند. شریک ضامن کسی است که سرمایه‌ی او به صورت سهام درنیامده و مسئول کلیه‌ی قروضی است که ممکن است علاوه بر دارایی شرکت پیداشود .در صورت تعدد شریک ضامن، مسئولیت آنها در مقابل طلبکاران و روابط آنها با یکدیگر، تابع مقررات شرکت تضامنی خواهد بود. در نام شرکت باید عبارت «شرکت مختلط»‌ ‌و لااقل اسم یکی از شرکای ضامن قید شود

مدارک ثبت شرکت مختلط سهامی

*نوشته‌ای با امضای مدیر شرکت، حاکی از تعهد پرداخت تمام سرمایه و پرداخت واقعی لااقل ثلث از آن سرمایه 5)

*سوابق مصدق از تصمیمات مجمع عمومی در موارد مذکور در مواد 40 ،41 و 44

*نوشته‌ای با امضای مدیر شرکت، حاکی از پرداخت تمام سرمایه‌ی نقدی شرکای ضامن و تسلیم تمام سرمایه‌ی غیرنقدی با تعیین قیمت حصه‌های غیرنقدی

*یک نسخه‌ی مصدق از شرکت نامه

*یک نسخه‌ی مصدق از اساسنامه

*اسامی مدیر یا مدیران شرکت

ثبت شرکت نسبی

این شرکت برای امور تجاری، تحت نام مخصوص بین دو یا چند نفر تشکیل می‌شود و مسئولیت هریک از شرکا به نسبت سرمایه‌ای است که در شرکت گذاشته است. در اسم شرکت نسبی عبارت «شرکت نسبی» و لااقل اسم یکی از شرکا باید ذکر شود؛ در صورتی که اسم شرکت مشتمل بر اسامی تمام شرکا نباشد؛ بعد از اسم شریک یا شرکایی که ذکر شده عبارتی از قبیل «و شرکا» و «‌و برادران» ضروری است .

مدارک ثبت شرکت نسبی

*یک نسخه‌ی مصدق از اساسنامه

*یک نسخه‌ی مصدق از شرکت نامه

مدارک ثبت شرکت تعاونی

*صورت جلسه‌ی تشکیل مجمع مؤسس و اولین مجمع عمومی عادی و اسامی اعضا و هیأت مدیره‌ی منتخب و بازرسان و مدیرعامل شرکت

*اساسنامه‌ی مصوب مجمع عمومی

*درخواست کتبی ثبت

*طرح پیشنهادی و ارائه‌ی مجوز وزارت تعاون

*رسید پرداخت مقدار لازم التأدیه‌ی سرمایه

*مدارک دعوت تشکیل اولین جلسه‌ی مجمع عمومی عادی (موضوع بند 2 ماده‌ی 32) 7) موافقت‌نامه‌ی تشکیل شرکت یا اتحادیه ( تبصره‌ی ماده‌ی 51)

*مجوز ثبت شرکت یا اتحادیه ( بند 28 ماده‌ی 66 و بند 4 ماده‌ی 51)

شرايط و مدارك ثبت شرکت راهسازی

      

شرط لازم ثبت شرکت راهسازی :

موافقت هیئت مدیره در صورت دارا بودن شرط فوق، نامه درخواست عضویت آن شرکت محترم،

خطاب به دبیر انجمن (مهندس علی آزاد)، به این انجمن فکس گردد.

دارا بودن رتبه 1 و2 در رشته راه و ترابری و رتبه 3 در صورت واجد بودن شرایط لازم و

مدارک ثبت شرکت راهسازی

*فتوکپی رتبه بندی سازمان مدیریت و برنامه ریزی

* فتوکپی فیش واریزی (حق ورودیه برای اعضاء 10,000,000 ریال و حق عضویت سال 95

*روزنامه رسمی تأسیس و آخرین تغییرات آن شرکت

*فتوکپی شناسنامه مدیر عامل و ریاست هیئت مدیره

موسسه ی حقوقی تکسفیر در زمینه های ثبت شرکت ، ثبت شرکت در کرج،ثبت برند،ثبت برند در کرج،کد اقتصادی،اخذ کد اقتصادی همراه شماست

  • نظرات بازدید کنندگان
avatar
محل نظر و سوالات شما...
کاراکتر مجاز است
صبر کنید ... 00:00.