برای نشان دادن اهمیت و مهم و مفید بودن تصمیمات و مذاکرات مجامع عمومی و با توجه به این مسئله که مصوبات مجامع عمومی بعنوان مبنا و مستندی برای کار هیئت مدیره و دیگر امور و مسائل شرکت می باشند تنظیم نمودن صورتجلسه از روی آن الزامی است.

مصوبه ی 1387 میگوید که از مذاکرات و تصمیماتی مجامع عمومی انجام می دهند باید صورتجلسه ای بواسطه ی منشی شرکت ترتیب داده شود و سپس به امضای هیئت رئیسه ی مجمع در بیاید و 1 نسخه از آن در مرکز شرکت نگهداری گردد.

بر اساس تبصره ی 2 ماده ی 25 از نمونه ی اساسنامه ی تعاونی مسکن در صورتی که جلسه ی مجمع عمومی رسمیت نداشته باشد مقام دعوت کننده صورتجلسه تنظیم میکند و توسط حاضرین آن را به امضا در می آورد.این نوع صورتجلسه را صورتجلسه ی منفی میگویند.

طبق قسمت اخیر از ماده ی 43 وهمان آیین نامه جهت اعتبار بخشی به صورتجلسه ی تنظیمی شرکت در مجامع باید اکثریت اعضای هیئت ریئسه آن را به امضا در بیاورند.


اگر در مواردی هیئت ریسه از امضا نمودن صورتجلسه خودداری نمایند آیا می شود مفاد ماده ی 256 از لایحه ی اصلاحی قانون تجارت مصوبه ی 1347 را برای آنها اعمال نمود؟

در پاسخ به این سوال باید بگوییم که قطع نظر از این مسئله که مفاد ماده ی 256 از آن لایحه ناظر بر مستنکفین از تنظیم صورتجلسه می باشد و ارتباطی با عدم امضا نمودن ان ندارد مقررات این لایحه اساسا برای شرکت های سهامی عام وضع شده و برای شرکت های تعاونی قابلیت اعمال ندارد بویژه مقررات کیفری که از لحاظ ممنوعیت قیاس کردن در جزئیات به هیچ وجه امکان تسری ندارد.

پس از تنظیم نمودن صورتجلسه ریئس مجمع مکلف می باشد که نسخه ای از آن را تسلیم وزارت تعاون نماید.و همچنین نحوه ی انتخابات و برگزاری مجامع را به تایید وزیر تعاون برساند و تکامیه ی اوراق رای و صورتجلسه ی تنظیمی که شامل تعداد آرای مثبت و منفی و آرای ماخوذه و مخدوش می باشد و به امضای هیئت ریئسه ی مجمع در امده را نگهداری نماید.

  • نظرات بازدید کنندگان
avatar
محل نظر و سوالات شما...
کاراکتر مجاز است
صبر کنید ... 00:00.