انحلال و تصفیه شرکت مختلط غیر سهامی

به موجب ماده (161 ق.ت) ناظر به ماده 136 همان قانون شرکت مختلط سهامی در موارد ذیل منحل می گردد:

-      در موارد فقرات 1 و 2 و 3 ماده (93 ق.ت)(منسوخه)

-      در صورت تراضی تمام شرکاء

-      در صورتی که یکی از شرکاء به دلایلی انحلال شرکت را از دادگاه تقاضا نموده و دادگاه با احراز موجه بودن دلایل مزبور حکم به انحلال شرکت بدهد.

-      در صورت فسخ یکی از شرکاء مطابق ماده (137 ق.ت)

-      در صورت ورشکستگی یکی از شرکاء (ضامن ) مطابق ماده (138 ق.ت).

-      در صورت فوت یا محجوریت یکی از شرکاء (ضامن) مطابق مواد(139 و 140 ق.ت).

تذکر این نکنه ضروری است که در مورد بند 3 فوق چنانچه دلایل انحلال منحصرا مربوط به شریک یا شرکاء معین باشد دادگاه می تواند به تقاضای سایر شرکاء به جای انحلال شرکت حکم اخراج شریک مزبور یا شرکاء معینی را صادر نماید.

برابر قسمت دوم ماده (161 ق.ت) مرگ یا محجوریت یا ورشکستگی شریک یا شرکاء با مسئولیت محدود موجب انحلال شرکت نمی شود.

نظر به اینکه مواد (136، 137، 138، 139، 140 ق.ت) در قسمت شرکت های تضامنی به تفصل مورد بحث قرار گرفته لذا از تکرار بحث خودداری می گردد.

امر تصفیه شرکت مختلط غیرسهامی از مقررات مواد 202 به بعد ق.ت فصل مربوط به تصفیه امور شرکت ها پیروی می نماید. درصورت اختلاف نظر بین شرکاء ضامن نسبت به تعیین مدیرتصفیه، دادگاه اشخاصی را برای تصفیه تعیین می نماید و شرکاء غیرضامن نیز حق دارند که یک یا چند نفر را برای نظارت در امور تصفیه معین نمایند. وظیفه مدیران تصفیه خاتمه دادن به کارهای جاری و اجرای تعهدات و وصول مطالبات و تقسیم دارایی شرکت است و انجام امور مذکور در مواد (208 الی 212 ق.ت) پیش بینی شده و در بخش مربوط به شرکت های تضامنی موردبحث قرار گرفته است.

مطابق با ماده ( 152 ق.ت) اگر شرکت مختلط غیرسهامی منحل شده و شریک با مسئولیت محدود هنوز تمام یا قسمتی از سهم الشرکه خود را نپرداخته و یا پس از تادیه مسترد داشته باشد طلبکاران شرکت حق دارند معادل آنچه که از بابت سهم الشرکه باقی مانده است مستقیما علیه شریک با مسئولیت محدود اقامه دعوی نمایند و اگر شرکت ورشکسته شده باشد حق مبور با مدیر تصفیه می باشد. اگر جواز تاسیس ناشی از ورشکستگی باشد از مقررات مربوط به ورشکستگی تبعیت می ماد. در صورت ورشکستگی شرکت مختلط غیرسهامی دارایی شرکت بین طلبکاران خود شرکت تقسیم شده و طلبکاران شخصی شرکاء در آن حقی ندارند. سهم الشرکه شرکاء بامسئولیت محدود نیز جزء دارایی شرکت محسوب می گردد. اگر دارایی شرکت تکافوی تمام قروض را ننماید طلبکاران بقیه طلب خود را از دارایی شخصی تمام یا هرکدام از شرکاء ضامن وصول می نمایند ، و در این صورت بین طلبکاران شخصی شرکاء ضامن تفاوتی نخواهد بود . ونیز در صورتی که یکی از شرکاء با مسئولیت محدود شرکت ورشکستگی شود، شرکت و یا طلبکاران آن با طلبکاران شخصی شریک مزبور متساوی الحقوق خواهند بود(مستفاد از مواد 156،157،158 ق.ت)

دفاتر هر شرکتی که منحل شود با نظر مدیر ثبت اسناد در محل معینی از تاریخ ختم تصفیه تا ده سال محفوظ می ماند و نیز هر شکتی مجاز است که جهت تصفیه ترتیب دیگری را در اساسنامه خود مقرر دارد (مواد 217 و 218 ق.ت)

اگر برای شروع فعالیت های خود و تجارت خود عجله دارید و نمیخواهید زمان برای انجام مراحل ثبت برند خود بگذارید و در زمان صرفه جویی کنید و مراحل اداری ثبت برند را که دشواری خوص خود را داراست انجام ندهید میتوانید برای خرید برند خود اقدام کنید و افرادی نیز که مراحل ثبت برند را قبلا برای حوزه ای خاص انجام داده اند و دیگر قصد فعالیت در این حوزه را ندارند میتوانند مراحل فروش برند خود را طی کنند و فروش برند آماده و خرید برند آماده از موسسه حقوقی تکسفیر مشاوره بخواهند و ما در یاری شما افتخار سالها خدمت گذاری را داریم برای خرید و فروش برند با ما تماس بگیرید 

موسسه حقوقی تکسفیر مجری جامع فوق تخصصی حقوقی ثبتی کلیه امور ثبتی ، رتبه بندی ، برند ، کارت بازرگانی، طرح توجیهی و جواز تاسیس و کلیه اموراداری

  • نظرات بازدید کنندگان
avatar
محل نظر و سوالات شما...
کاراکتر مجاز است
صبر کنید ... 00:00.