انتخاب و عزل مدیر یا مدیران تصفیه

ماده 204 ل.ا.ق.ت مقرر میدارد:"تصفیه امور شرکت سهامی با مدیران شرکت است مگر آنکه اساسنامه شرکت یا مجمع عمومی فوق العاده که رای به انحلال شرکت می دهد ترتیب دیگری مقرر داشته باشد."

ملاحظه می شود که قانونگذار به مدیران شرکت برای انجام امور تصفیه اولویت قائل شده، از طرف دیگر شرکت می تواند مدیر یا مدیران تصفیه غیر از مدیران شرکت انتخاب نماید. در هرحال با انتخاب مدیران تصفیه از میان سهامداران و یا خارج از آنان ،وظائف مدیران شرکت و سایر نمایندگان خاتمه می یابد و نشانی مدیر یا مدیران تصفیه همان مرکز اصلی شرکت خواهد بود مگر آنکه به موجب تصمیم مجمع عمومی فوق العاده یا حکم دادگاه نشانی دیگری تعیین شده باشد. ضمنا اسامی مدیر یا مدیران تصفیه و نشانی آنان همچنین تصمیم راجع به انحلال ظرف 5 روز از تاریخ اتخاذ تصمیم باید به مرجع ثبت شرکت ها جهت ثبت و آگهی اعلام گردد.(مواد 207 و 209 ل.ا.ق.ت)

چنانچه به هرعلت مدیر تصفیه تعیین نشده باشد و یا تعیین شده ولی به وظایف  خود عمل ننماید هرذینفع (شرکت،سهامدار،شخص ثالث) می تواند تعیین مدیر تصفیه را از دادگاه ذیصلاح درخواست نماید.

درصورتی که انحلال شرکت به موجب دادگاه صورت گیرد ،دادگاه یک یا چند نفر را به عنوان مدیرتصفیه تعیین می نماید تا وظایف قانونی خود را انجام دهند.

برابر ماده 214 ل.ا.ق.ت مدت ماموریت مدیر یا مدیران تصفیه حداکثر دو سال است و درصورتی که در پایان مدت ماموریت ،تصفیه امور شرکت خاتمه نیافته باشد مدیر یا مدیران تصفیه مکلفند مراتب را، با ذکر علل و جات خاتمه نیافتن امور شرکت و مهلت اضافی لازم برای خاتمه دادن به امر تصفیه و تدابیری را که در این موزد پیش بینی نموده اند ، به مجمع عمومی سهامداران اطلاع داده ،تمدید مدت ماموریت خود را درخواست نمایند. در صورتی که مدیر یا مدیران تصفیه از طرف دادگاه تعیین شده باشند تمدید مدت ماموریت آنان با رعایت شرایط فوق با دادگاه خواهد بود.

اما در مورد عزل مدیر یا مدیران تصفیه باید گفت که اگر مدیر یا مدیران تصفیه توسط مجمع عمومی فوق العاده یا دادگاه انتخاب شده باشند، حسب مورد ، توسط مرجع مربوطه قابل عزل خواهد بود(ماده 215 و 216 ل.ا.ق.ت).

 

اما در مورد استعفا ،فوت ،حجر یا ورشکستگی مدیرتصفیه با عنایت به مواد (230، 231ل.ا.ق.ت) به شرح زیر اقدام می شود:

-      در صورتی که مدیر تصفیه قصد استعفا از سمت خود را داشته باشد موظف است مجمع عمومی عادی سهامداران شرکت را جهت اعلام استعفای خود و تعیین جانشین دعوت کند. حال اگر مجمع عمومی عادی مذکور تشکیل نشود یا نتوانند مدیر تصفیه جدیدی را انتخاب نماید و نیز هرگاه مدیر تصفیه توسط دادگاه تعیین شده باشد مدیر تصفیه باید قصد استعفای خود را به دادگاه اعلام کرده ،تعیین مدیرتصفیه جدید را از دادگاه بخواهد. در هرصورت هنگامی که مدیرتصفیه به ترتیب مذکور در فوق انتخاب نشده و مراتب ظرف 5 روز از اتخاذ تصمیم به مرجع ثبت شرکت جهت ثبت و آگهی در روزنامه رسمی و کثیرالانتشار شرکت اعلام و آگهی نشده باشد استعفای او کان لم یکنخواهد بود.

-      در صورت فوت یا حجر یا ورشکستگی مدیر تصفیه هرگاه مدیران تصفیه متعدد باشند و مدیر تصفیه متوفی یا محجور یا ورشکسته توسط مجمع عمومی شرکت انتخاب شده باشد مدیر یا مدیران تصفیه باقی مانده باید مجمع عمومی عادی شرکت را برای انتخاب جانشین مدیر تصفیه متوفی یا محجور یا ورشکسته متوفی یا محجور یا ورشکسته را انتخاب نماید یا در صورتی که مدیرتصفیه متوفی یا محجور یا ورشکسته توسط دادگاه تعیین شده باشد، مدیر یا مدیران دعوت کند، حال اگر مجمع عمومی عادی تشکیل نشود یا انتخاب جانشین مدیرتصفیه متومدیر یا مدیران باقی مانده باید تعیین جانشینی مدیر تصفیه متوفی یا محجور یا ورشکسته را از دادگاه بخواهد

-      در صورتی که مدیر تصفیه فرد واحدی باشد درصورت فوت یا حجر یا ورشکستگی او اگر مدیر تصفیه توسط مجمع عمومی شرکت انتخاب شده باشد هر ذینفع می تواند از مرجع ثبت شرکت ها بخواهدکه مجمع عمومی عادی مزبور تشکیل نشود یا نتواند جانشین مدیر تصفیه را انتخاب نماید یا درصورتی که مدیر تصفیه متوفی یا محجور یا ورشکسته توسط دادگاه تعیین شده باشد هر ذینفع می تواند تعیین جانشین او را از دادگاه درخواست نماید.

برای دوره تصفیه ممکن است به موجب اساسنامه یا به تصمیم مجمع عمومی صاحبان سهام یک یا چند ناظر تعیین شود تا به عملیت مدیران تصفیه رسیدگی کرده ، گزارش خود را به مجمع عمومی عادی سهامداران تقدیم کنند. به نظر می رسد طول مدت تصفیه ، ناظر همان نقش بازرس حساب را در کنترل اعمال مدیر یا مدیران تصفیه بر عهده دارد.

 

انتخاب و عزل مدیر یا مدیران تصفیه

ماده 204 ل.ا.ق.ت مقرر میدارد:"تصفیه امور شرکت سهامی با مدیران شرکت است مگر آنکه اساسنامه شرکت یا مجمع عمومی فوق العاده که رای به انحلال شرکت می دهد ترتیب دیگری مقرر داشته باشد."

ملاحظه می شود که قانونگذار به مدیران شرکت برای انجام امور تصفیه اولویت قائل شده، از طرف دیگر شرکت می تواند مدیر یا مدیران تصفیه غیر از مدیران شرکت انتخاب نماید. در هرحال با انتخاب مدیران تصفیه از میان سهامداران و یا خارج از آنان ،وظائف مدیران شرکت و سایر نمایندگان خاتمه می یابد و نشانی مدیر یا مدیران تصفیه همان مرکز اصلی شرکت خواهد بود مگر آنکه به موجب تصمیم مجمع عمومی فوق العاده یا حکم دادگاه نشانی دیگری تعیین شده باشد. ضمنا اسامی مدیر یا مدیران تصفیه و نشانی آنان همچنین تصمیم راجع به انحلال ظرف 5 روز از تاریخ اتخاذ تصمیم باید به مرجع ثبت شرکت ها جهت ثبت و آگهی اعلام گردد.(مواد 207 و 209 ل.ا.ق.ت)

چنانچه به هرعلت مدیر تصفیه تعیین نشده باشد و یا تعیین شده ولی به وظایف  خود عمل ننماید هرذینفع (شرکت،سهامدار،شخص ثالث) می تواند تعیین مدیر تصفیه را از دادگاه ذیصلاح درخواست نماید.

درصورتی که انحلال شرکت به موجب دادگاه صورت گیرد ،دادگاه یک یا چند نفر را به عنوان مدیرتصفیه تعیین می نماید تا وظایف قانونی خود را انجام دهند.

برابر ماده 214 ل.ا.ق.ت مدت ماموریت مدیر یا مدیران تصفیه حداکثر دو سال است و درصورتی که در پایان مدت ماموریت ،تصفیه امور شرکت خاتمه نیافته باشد مدیر یا مدیران تصفیه مکلفند مراتب را، با ذکر علل و جات خاتمه نیافتن امور شرکت و مهلت اضافی لازم برای خاتمه دادن به امر تصفیه و تدابیری را که در این موزد پیش بینی نموده اند ، به مجمع عمومی سهامداران اطلاع داده ،تمدید مدت ماموریت خود را درخواست نمایند. در صورتی که مدیر یا مدیران تصفیه از طرف دادگاه تعیین شده باشند تمدید مدت ماموریت آنان با رعایت شرایط فوق با دادگاه خواهد بود.

اما در مورد عزل مدیر یا مدیران تصفیه باید گفت که اگر مدیر یا مدیران تصفیه توسط مجمع عمومی فوق العاده یا دادگاه انتخاب شده باشند، حسب مورد ، توسط مرجع مربوطه قابل عزل خواهد بود(ماده 215 و 216 ل.ا.ق.ت).

اما در مورد استعفا ،فوت ،حجر یا ورشکستگی مدیرتصفیه با عنایت به مواد (230، 231ل.ا.ق.ت) به شرح زیر اقدام می شود:

-       در صورتی که مدیر تصفیه قصد استعفا از سمت خود را داشته باشد موظف است مجمع عمومی عادی سهامداران شرکت را جهت اعلام استعفای خود و تعیین جانشین دعوت کند. حال اگر مجمع عمومی عادی مذکور تشکیل نشود یا نتوانند مدیر تصفیه جدیدی را انتخاب نماید و نیز هرگاه مدیر تصفیه توسط دادگاه تعیین شده باشد مدیر تصفیه باید قصد استعفای خود را به دادگاه اعلام کرده ،تعیین مدیرتصفیه جدید را از دادگاه بخواهد. در هرصورت هنگامی که مدیرتصفیه به ترتیب مذکور در فوق انتخاب نشده و مراتب ظرف 5 روز از اتخاذ تصمیمبه مرجع ثبت شرکت ها جهت ثبت و آگهی در روزنامه رسمی و کثیرالانتشار شرکت اعلام و آگهی نشده باشد استعفای او کان لم یکنخواهد بود.

-       در صورت فوت یا حجر یا ورشکستگی مدیر تصفیه هرگاه مدیران تصفیه متعدد باشند و مدیر تصفیه متوفی یا محجور یا ورشکسته توسط مجمع عمومی شرکت انتخاب شده باشد مدیر یا مدیران تصفیه باقی مانده باید مجمع عمومی عادی شرکت را برای انتخاب جانشین مدیر تصفیه متوفی یا محجور یا ورشکستهمتوفی یا محجور یا ورشکسته را انتخاب نماید یا در صورتی که مدیرتصفیه متوفی یا محجور یا ورشکسته توسط دادگاه تعیین شده باشد، مدیر یا مدیران دعوت کند، حال اگر مجمع عمومی عادی تشکیل نشود یا انتخاب جانشین مدیرتصفیه متومدیر یا مدیران باقی مانده باید تعیین جانشینی مدیر تصفیه متوفی یا محجور یا ورشکسته را از دادگاه بخواهد

-       در صورتی که مدیر تصفیه فرد واحدی باشد درصورت فوت یا حجر یا ورشکستگی او اگر مدیر تصفیه توسط مجمع عمومی شرکت انتخاب شده باشد هر ذینفع می تواند از مرجع ثبت شرکت ها بخواهدکه مجمع عمومی عادی مزبور تشکیل نشود یا نتواند جانشین مدیر تصفیه را انتخاب نماید یا درصورتی که مدیر تصفیه متوفی یا محجور یا ورشکسته توسط دادگاه تعیین شده باشد هر ذینفع می تواند تعیین جانشین او را از دادگاه درخواست نماید.

برای دوره تصفیه ممکن است به موجب اساسنامه یا به تصمیم مجمع عمومی صاحبان سهام یک یا چند ناظر تعیین شود تا به عملیت مدیران تصفیه رسیدگی کرده ، گزارش خود را به مجمع عمومی عادی سهامداران تقدیم کنند. به نظر می رسد طول مدت تصفیه ، ناظر همان نقش بازرس حساب را در کنترل اعمال مدیر یا مدیران تصفیه بر عهده دارد.

اگر برای شروع فعالیت های خود و تجارت خود عجله دارید و نمیخواهید زمان برای انجام مراحل ثبت برند خود بگذارید و در زمان صرفه جویی کنید و مراحل اداری ثبت برند را که دشواری خوص خود را داراست انجام ندهید میتوانید برای خرید برند خود اقدام کنید و افرادی نیز که مراحل ثبت برند را قبلا برای حوزه ای خاص انجام داده اند و دیگر قصد فعالیت در این حوزه را ندارند میتوانند مراحل فروش برند خود را طی کنند و فروش برند آماده و خرید برند آماده از موسسه حقوقی تکسفیر مشاوره بخواهند و ما در یاری شما افتخار سالها خدمت گذاری را داریم برای خرید و فروش برند با ما تماس بگیرید  موسسه ی حقوقی ثبتی تکسفیر میتواند مراحل ثبت شرکت و ثبت برند را برای شما به نحو احسنت به پایان برساند

  • نظرات بازدید کنندگان
avatar
محل نظر و سوالات شما...
کاراکتر مجاز است
صبر کنید ... 00:00.