انتخاب هیات رئیسه در مجامع عمومی عادی و فوق العاده

مجمع عمومی عادی یا فوق العاده توسط هیات رئیسه ای مرکب از یک رئیس و دو ناظر و یک منشی اداره می شود، چنانجه ترتیب دیگری در اساسنامه شرکت پیش بینی نشده باشد، ریاست مجمع عمومی با رئیس هیات مدیره خواهد بود. مگر در مواقعی که انتخاب یا عزل بعضی از مدیران یا کلیه آنان جزو دستورجلسه مجمع باشد که در چنین حالتی ریاست مجمع از بین صاحبان سهام حاضر در جلسه به اکثریت نسبی انتخاب خواهد شد.

دو ناظر مندرج در فوق از بین سهامداران انتخاب می شود لکن منشی جلسه ممکن است سهامدار نباشد(ماده 101 ل.ا.ق.قت) تصمیمات و مذاکرات مجامع عمومی در صورت جلسه ای تنظیم می گردد که به امضای هیات رئیسه مجمع رسیده یک نسخه از آن در مرکز شرکت نگهداری می شود. هرگاه در مجمع عمومی کلیه موضوعات مندرج در دستور جلسه مجمع مورد اخذ تصمیم قرار نگیرد، هیات رئیسه مجمع با تصویب مجمع می تواند اعلام تنفس نموده تاریخ جلسه بعد را که نباید دیرتر از دو هفته باشد تعیین کند. تجدیدجلسه محتاج به دعوت و آگهی مجدد نبوده در جلسات بعد، مجمع با همان حدنصاب جلسه اول ،رسمیت خواهد داشت.( مواد 104 و 105 ل.ا.ق.ت)

 اگر برای شروع فعالیت های خود و تجارت خود عجله دارید و نمیخواهید زمان برای انجام مراحل ثبت برند خود بگذارید و در زمان صرفه جویی کنید و مراحل اداری ثبت برند را که دشواری خوص خود را داراست انجام ندهید میتوانید برای خرید برند خود اقدام کنید و افرادی نیز که مراحل ثبت برند را قبلا برای حوزه ای خاص انجام داده اند و دیگر قصد فعالیت در این حوزه را ندارند میتوانند مراحل فروش برند خود را طی کنند و فروش برند آماده و خرید برند آماده از موسسه حقوقی تکسفیر مشاوره بخواهند و ما در یاری شما افتخار سالها خدمت گذاری را داریم برای خرید و فروش برند با ما تماس بگیرید

شرکت ثبتی حقوقی تکسفیر مشاور شما در  کلیه امور ثبت شرکت ،ثبت برند ،جوازتاسیس ،رتبه بندی،پروانه بهره برداری

با ما در ارتباط باشید

  • نظرات بازدید کنندگان
avatar
محل نظر و سوالات شما...
کاراکتر مجاز است
صبر کنید ... 00:00.