اختیارات قانونی رئیس هیئت مدیره

اکتبر 11

اختیارات قانونی رئیس هیئت مدیره

اختیارات قانونی رئیس هیئت مدیره:

این اختیارات عبارتند از:

دعوت و اداره جلسات هیئت مدیره:

رئیس هیئت مدیره مکلف است علاوه بر دعوت مجامع عمومی سهامداران ،در مواردی هم که هیئت مدیره موظف به دعوت مجامع مزبور می باشد آن ها را دعوت نماید و هرگاه رئیس هیئت مدیره نتواند بطور موقت وظایف خود را انجام دهد نائب رئیس هیئت مدیره وظایف وی را انجام خواهد داد (مستفاد از مواد 120 و تبصره 2 ماده 119 ل.ا.ق.ت)

ریاست مجامع عمومی :

 

مجامع عمومی بوسیله هیئت رئیسه ای که مرکب از یک رئیس و دو ناضر و یک منشی می باشد ریاست هیئت مزبور و مالا مجمع با رئیس هیئت مدیره خواهد بود مگر در دو مورد:

اساسنامه ترتیب دیگر مقرر داشته باشد.

انتخاب و عزل کلیه مدیران یا بعضی از آنان جز دستور جلسه مجمع باشد.

در صورت فوق رئیس مجمع از بین صاحبان سهام حاضر در جلسه به اکثریت نسبی انتخاب خواهد شد (ماده 101 ل.ا.ق.ت)

اعلام تنفس

 

اختیارات قانونی رئیس هیئت مدیره

در مواردیکه مجمع عمومی نتواند درباره کلیه موضوعات دستور جلسه مجم اتخاذ تصمیم نماید رئیس هیئت مدیره اعلام تنفس نموده و تاریخ جلسه آینده را که نباید از دو هفته بیشتر باشد تعیین می نماید.

ضمنا تجدید جلسه نیازی به دعوت و آگهی مجدد نخواهد داشت، بدیهی است که جلسه اخیر مجمع با همان حد نساب جلسه اول رسمیت پیدا خواهد کرد

و از مذاکرات و تصمیمات مجمع عمومی صورت جلسه ای به وسیله منشی تنظیم می گردد که رئیس و سایر اعضاء هیئت رئیسه آن را امضاء نموده و یک نسخه از آن در مرکز اصلی شرکت نگهداری می شود (مستفاد از مواد 104و 105 ل.ا.ق.ت)

برای ثبت شرکت با ما در تماس باشید

اعلام مطالب به اداره ثبت شرکت ها :

یک نسخه از صورتجلسه مجمع توسط رئیس هیئت مدیره یا سایر مدیران در موارد زیر به مرجع ثبت شرکت ها ارسال می گردد( مستفاد ار مواد 106 ل.ا.ق.ت)

انتخاب مدیران و بازرس یا بازرسان

تصویب ترازنامه

کاهش یا افزایش سرمایه

تغییرات در اساسنامه

انحلال شرکت و نحوه تصفیه آن

برای ثبت شرکت با ما در تماس باشید

بازدید 336 بار آخرین ویرایش در پنج شنبه, 19 مهر 1397 ساعت 10:01