میزان پذیره نویسی در شرکت

بر اساس ماده 16 لایحه قانونی تصویب شده در سال 1347 ، در شرکت های سهامی عام باید همه سرمایه شرکت تعهد شده باشد ، همچنین باید 35 درصد از این سرمایه پرداخت شده باشد .

در شرکت های سهامی پذیره نویسی باید به صورت واقعی انجام شود تا مورد قبول و معتبر واقع گردد .

در این خصوص می توان زمانی را مثال زد که سهامداران شرکت و موسسین از بستگان خود می خواهند که پذیره نویسی را انجام دهند تا سرمایه ای که در اساسنامه شرکت تعیین شده است تعهد گردد و توافق می کنند که سهامی را که به آنها اختصاص داده شده است را بعدا خریداری کنند .

در چنین شرایطی موسسین شرکت از انجام تشریفات تشکیل شرکت سهامی جلوگیری می کنند . اما باید گفت که از آنجایی که این پذیره نویسان قصد مشارکت در شرکت مورد نظر را ندارند ، پذیره نویسی آنها باطل می باشد که این ابطال نتایجی را در پی خواهد داشت .

بر اساس ماده 16 لایحه قانونی تصویب شده در سال 1347 ، موسسین باید تعهد کامل سرمایه را از پذیره نویسان و موسسین احراز کنند و بر اساس این قانون احراز مورد نظر باید قبل از تشکیل مجمع عمومی موسس صورت گیرد ؛ اما نکته ای که در این بخش وجود دارد این می باشد که این قانون تعیین نکرده است که احراز مورد نظر باید به همراه یک سند رسمی باشد و یا عادی .

در این خصوص بر اساس قانون سابق فرانسه موسسان می بایست تعهد سرمایه را به صورت صحیح به سر دفتر اسناد رسمی اعلام می کردند ؛ اما در ژانویه سال 1983 این تکلیف لغو گردید و به جای آن قانون گواهی سپرده گذار مقرر شد . بر اساس این قانون سند مربوط به تصدیق تعهد و سند مربوط به پرداخت مبالغ مورد نیاز را می توان نزد یک بانک ، صندوق سپرده ها و امانات و یا نزد سر دفتر اسناد رسمی برد و برای تنظیم کردن آن اقدام کرد .

در مقررات و قوانین تعیین شده در کشور ما تنظیم سند در رابطه با احراز پذیره نویسی کافی می باشد و تنظیم آن به معنای تصدیق تعهد سرمایه می باشد .

حال اگر سرمایه به صورت کامل تعهد نگردد و یا 35 درصدی که بر اساس قانون مقرر شده است پرداخت نگردد ، شرکت مورد نظر نمی تواند تشکیل شود . همچنین نکته ای که در این بخش لازم است به آن اشاره شود این می باشد که اگر سرمایه مورد تعهد کمتر از مبلغی باشد که در اساسنامه تعیین شده است ، در این صورت می توان سرمایه شرکت مورد نظر را به اندازه ای که تعهد شده است کم کرد .

در این خصوص به این مثال توجه کنید :

شرکتی را در نظر بگیرید که با 100 میلیون ریال سرمایه تشکیل شده است ، به طوری که 80 میلیون ریال آن توسط پذیره نویسی به دست آمده است . در این صورت آیا این امکان وجود دارد که سرمایه شرکت مورد نظر را 80 میلیون ریال در نظر گرفت ؟ نظر ما این است که در این خصوص مجمع عمومی موسس نمی تواند کم کردن سرمایه شرکت را در نظر بگیرد .

تقلیل و کم کردن سرمایه شرکت در صورتی پذیرفته می شود که رضایت همه موسسین و پذیره نویسان و شرکا جلب شود و این رضایت در مجمع عمومی موسس مطرح گردد و در نهایت نیز تمامی شرکای ذکر شده به آن رای دهند .

  • نظرات بازدید کنندگان
avatar
محل نظر و سوالات شما...
کاراکتر مجاز است
صبر کنید ... 00:00.