مطالبه مبلغ پرداخت نشده سهام از طرف شرکت

مدت زمان تعیین شده برای پرداخت مبلغ اسمی سهام در اساسنامه موجود تعیین می گردد ؛ اما شرکت مذکور تا زمانی که مبلغ پرداخت نشده سهام موجود را طلب نکند ، بر اساس ماده 165 قانون مصوبه سال 1347 ، اجازه نشر اوراق قرضه را ندارد . همچنین بر اساس همین ماده ، اجازه افزایش سرمایه نیز به این شرکت داده نمی شود .

بر اساس مطالب ذکر شده در فوق بهتر است که شرکت مورد نظر مبلغ پرداخت نشده سهام مورد نظر را در مدت زمان مشخص شده در اساسنامه شرکت ، از سهامدار مربوطه طلب کند تا در این صورت برای فروش آن در بازار اقدام نماید .

1-   سهامدارانی که مسئول پرداخت می باشند : از آنجایی که پذیره نویسی یک خصیصه قراردادی می باشد و با در نظر گرفتن تعهد سهام از سوی سهامداران مربوطه شرکت ، شخصی به عنوان بدهکار اصلی شرکت معرفی می شود که یا صاحب سهمی باشد که آن را پذیره نویسی کرده است و یا اساسنامه شرکت را به عنوان موسس امضا کرده باشد . بر اساس ماده 34 قانون مصوبه سال 1347 ، هر شخصی که دارنده سهام است ، متعهد به پرداخت مبلغ اسمی پرداخت نشده آن سهام می باشد .

در نتیجه اگر صاحب سهم کسی باشد که از ابتدا برای پرداخت مبلغ پرداخت نشده سهم ، متعهد شده است ، باید مابقی آن را نیز بپردازد . همچنین اگر این سهم به شخص دیگری انتقال یافته باشد ، در این صورت شخص موخر باید مبلغ مورد نظر را پرداخت نماید .

2-   فروش سهام مربوط به صاحبان سهم ممتنع : شخصی که ابتیاع یک سهم را متعهد می شود باید تمام مبلغ اسمی آن سهام را پرداخت نماید . همچنین از آنجایی که این تعهد یک تعهد قراردادی می باشد ، در صورت انجام نشدن این امر می توان به دادگاه مراجعه کرد و شخص را به پرداخت مبلغ پرداخت نشده مجبور کرد .

حال از آنجایی که چنین اقدامی شرکت را متحمل به پرداخت هزینه می کند و یک امر غیر اقتصادی می باشد ، قانونگذار مورد نظر قواعدی را مورد پیش بینی قرار داده است که بر اساس آن موسسین شرکت می توانند در صورت پرداخت نشدن باقی مانده سهام از طرف شخص صاحب سهام ، بدون آنکه نیازی به مراجعه به دادگاه داشته باشند ، سهم شخص ممتنع را در بازار بفروشند و طلب خود را دریافت نمایند .

نتیجه گیری از تمام مطالب ذکر شده در فوق این است که هر زمانی که شرکت مورد نظر بخواهد همه مبلغ پرداخت نشده سهام و یا بخشی از آن را مطالبه کند ، باید مراتب آن را از طریق انتشار آگهی در روزنامه کثیر الانتشاری که آگهی های شرکت مربوطه در آن منتشر می شود به شخصی که صاحب فعلی سهام می باشد ، اطلاع دهد و مهلت مشخصی را برای پرداخت مبلغ مورد نظر تعیین کند . سپس اگر بعد از انجام این مراحل مبلغ مورد نظر پرداخت نگردید ، شرکت می تواند این سهام را یا از طریق بورس و یا از طریق مزایده به فروش برساند . اما اگر قبل از مدت زمان تعیین شده تمامی بدهی های مورد نظر پرداخت گردد ، در این صورت شرکت مربوطه از فروش آن سهام خودداری می کند .

  • نظرات بازدید کنندگان
avatar
محل نظر و سوالات شما...
کاراکتر مجاز است
صبر کنید ... 00:00.