تفاوت شرکت سهامی عام و خاص

شرکت سهامی خاص

تعداد سهامداران در شرکت های سهامی خاص حداقل 3 نفر است.

افزایش سرمایه در شرکت سهامی خاص بصورت غیر نقدی نیز مجاز است

شرکتی است که تمام سرمایه شرکت در موقع تاسیس منحصراً توسط موسسین تامین می شود.

حداقل سرمایه لازم برای شرکت سهامی خاص یک میلیون ریال است.

در شرکت سهامی خاص، تمام سرمایه شرکت در زمان تاسیس توسط موسسین تعهد و حداقل 35% مبلغ تعهد شده را به حساب بانک بنام « شرکت در شرف تاسیس» واریز نمایند.

مبلغ اسمی سهام برای شرکت سهامی خاص محدودیتی وجود ندارد.

تعداد اعضاء هیات مدیره در شرکت سهامی خاص حداقل 3نفر است. در شرکت های سهامی عام عبارت« شرکت سهامی عام» و در شرکت های سهامی خاص عبارت« شرکت سهامی خاص» باید قبل از نام شرکت یا بعد از آن بدون فاصله با نام شرکت در کلیه اوراق،اطلاعیه ها و آگهی های شرکت بطور خوانا و روشن قید شود.

شرکت سهامی عام

حداکثر مبلغ اسمی سهام در شرکت های سهامی عام ده هزار ریال است.

شرکتی است که موسسین آن قسمتی از سرمایه شرکت را از طریق فروش سهام به مردم تامین می کنند.

برای تاسیس شرکت های سهامی عام، موسسین باید حداقل 20% سرمایه شرکت را خود تعهد کرده و لااقل 35% مبلغ تعهد شده را در حسابی بنام « شرکت در شرف تاسیس» نزد یکی از بانکها واریز نمایند.

تعداد سهامداران در شرکت سهامی عام حداقل 5 نفر است.

افزایش سرمایه در شرکت های سهامی عام فقط بطور نقدی مجاز است.

تعداد اعضای هیات مدیره در شرکت های سهامی عام حداقل 5 نفر می باشد.

حداقل سرمایه لازم برای شرکت سهامی عام پنج میلیون ریال است.

Difference between private and public equity company

Joint Stock Company

1. The number of shareholders in joint stock companies at least 3 people.

2. non-cash capital increase in the Joint Stock Company is permitted.

3. All capital when established company that is funded exclusively by the founders.

4. Minimum capital for joint stock company is one million riyals.

5. Joint Stock Company, all capital company founded by the founders of commitment and at least 35% of the amount pledged to the bank account named "company under formation" of their deposit.

6. nominal amount of the shares to the private equity company no restrictions.

7. the number of members of the Board of Directors of the Joint Stock Company at least three people. Public companies in the phrase "public limited company" and And the private companies term "Joint Stock Company" before or after the company name without spaces with the company name in all the papers, announcements and advertisements of the Company to be incorporated is legible.

Company LLP

1. The maximum nominal amount of shares in public companies is ten thousand riyals.

2. The founders of a company that is part of the company's capital by selling stock to the public can provide.

3. To establish public companies, the founders must be at least 20% of the company's capital commitment and at least 35% of the amount committed in the account named "company under formation" and one of their bank.

4. The number of shareholders in a public company at least five people.

5. Increasing investments in public companies are permitted only in cash.

6. The number of board members at public companies at least 5 people.

7. The minimum capital for public companies and five million rials.

 

شرکت ثبتی حقوقی تکسفیر مشاور شما در  کلیه امور ثبت شرکت ،ثبت برند ،جوازتاسیس ،رتبه بندی،پروانه بهره برداری

با ما در ارتباط باشید

  • نظرات بازدید کنندگان
avatar
محل نظر و سوالات شما...
کاراکتر مجاز است
صبر کنید ... 00:00.