تعریف سهام بانام در شرکت

سهام بخشی از سرمایه یک شرکت سهامی می باشد که بر طبق آن میزان منافع صاحبان و میزان مشارکت و تعهدات آنها در شرکت سهامی موجود , مشخص می گردد . هر سهم سندی با قابلیت معامله می باشد و برای صاحب آن سهام حکم نمایندگی برای تعداد سهام هایی را دارد که در آن شرکت دارا می باشد .

یک سهم ممکن است به صورت با نام و یا بی نام باشد و چنانچه برای این سهام مزایایی در نظر گرفته شود در این صورت به آن سهام ممتاز می گویند . لازم به ذکر است که علاوه بر انواع سهام ذکر شده در این قسمت, مطابق با قانون تجارت 4 مورد دیگر از انواع سهام عبارت اند از : سهام نقدی – سهام غیر نقدی – سهامی انتفاعی – سهام موسس .

نکته : از آنجایی که در شرکت های سهامی عام هیچ محدودیتی برای تعداد و میزان سهام های بی نام تعریف نشده است پس ممکن است در برخی شرکت ها صد در صد سهام شرکت به صورت بی نام باشد و یا اینکه بخشی از آن به صورت بی نام و مابقی آن به صورت با نام باشد .

سهام با نام چیست ؟

به سهامی که در آن نام دارنده سهام ذکر شده باشد سهام با نام گفته می شود .

1-    برای انتقال دادن سهام با نام به شخص دیگر باید مطابق با ماده 40 قانون تجارت این انتقال در دفتر ثبت شرکت به ثبت برسد .

2-    شخص انتقال دهنده سهام و یا وکیل مربوطه آن شخص باید این انتقال را در دفتر ثبت شرکت امضا کند .

3-    همچنین اگر تمامی مبلغ سهام توسط شخصی که سهام به او انتقال داده شده است , پرداخت نگردیده باشد در این صورت باید نشانی کامل آن شخص نیز در دفتر مربوط به ثبت سهام شرکت وارد گردد و توسط شخص انتقال گیرنده و یا نماینده و وکیل او امضا شود و به گونه ای باشد که تعهدات مربوط به انتقال سهام معتبر باشد .

4-    در صورتی که تغییری در محل اقامتگاه شخص انتقال گیرنده سهام صورت گیرد در این صورت باز هم باید این تغییرات در دفتر ثبت شرکت به ثبت برسد و امضا گردد .

5-    در صورتی که بدون در نظر گرفتن شرایط ذکر شده در فوق انتقالاتی صورت گیرد , این انتقالات در نزد شرکت و اشخاص ثالث دارای اعتبار نمی باشد .

تفاوت سهام با نام و سهام بی نام چیست ؟

سهام با نام و بی نام دو تفاوت اساسی از قبیل زیر دارند :

1-    در سهام های بی نام هویت دارنده اصلی سهام مورد نظر پنهان می ماند .

2-    مالیات های مربوط به انتقال سهام که در سهام های با نام وجود دارد , در سهام های بی نام وجود

ندارد .

در صورت وجود شرایط زیر صدور سهام با نام اجباری و الزامی تلقی می شود :

1-    در صورتی که تمام مبلغ اسمی سهام مورد نظر پرداخت نگردیده باشد .

2-    سهامی که مدیران شرکت به عنوان وثیقه می گذارند تا پایان مفاصاحساب دوره تصدی مدیران قابل انتقال نمی باشد .

3-    صدور سهام با نام برای افراد محجور و صغیر نیز برای حفظ حقوق آنها اجباری می باشد .

 

  • نظرات بازدید کنندگان
avatar
محل نظر و سوالات شما...
کاراکتر مجاز است
صبر کنید ... 00:00.