اختیارت قانونی رئیس هیات مدیره در شرکتهای سهامی

این اختیارات عبارتند از:

-دعوت و اداره جلسات هیات مدیره – رئیس هیات مدیره مکلف است علاوه بر دعوت مجامع عمومی سهامداران ، در مواردی هم که هیات مدیره موظف به دعوت مجامع مزبور می باشد آن ها را دعوت نماید و هرگاه رئیس هیات مدیره نتواند به طور موقت وظایف خود را انجام دهد نائب رئیس مدیره وظایف وی را انجام خواهد داد ( مستفاد از مواد 120 و تبصره 2 ماده 119 ل.ا.ق.ت)

-ریاست مجامع عمومی –مجامع عمومی به وسیله هیات رئیسه ای که مرکب از یک رئیس و دو ناظر و یک منشی می باشد اداره می شود. ریاست هیات مزبور و مالا مجمع با رئیس هیات مدیره خواهد بود مگر در دو مورد :

-اساسنامه ترتیب دیگری مقرر داشته باشد.

-انتخاب و عزل کلیه مدیران یا بعضی از آنان جزو دستور جلسه مجمع باشد.

در صورت فوق رئیس مجمع از بین صاحبان سهام حاضر در جلسه به اکثریت نسبی انتخاب خواهد شد. (ماده 101 ل.ا.ق.ت)

-اعلام تنفس –در مواردی که مجمع عمومی نتواند درباره کلیه موضوعات دستور جلسه مجمع ،اتخاذ تصمیم نماید رئیس هیات مدیره اعلام تنفس نموده تاریخ جلسه آینده را نباید از دو هفته بیشتر باشد تعیین می نماید.

ضمنا تجدید جلسه نیازی به دعوت و آگهی مجدد نخواهد داشت ، مذاکرات و تصمیمات مجمع عمومی صورت جلسه ای به وسیله منشی تنظیم می گردد که رئیس و ساایر اعضاء هیات رئیسه آن را امضا نموده و یک نسخه از آن در مرکز اصلی شرکت نگهداری می شد.( مستفاد از مواد 104 و 105 ل.ا.ق.ت)

-اعلام مطالب به اداره ثبت شرکت ها- یک نسخه از صورت جلسه مجمع توسط رئیس هیات مدیره یا سایر مدیران در موارد زیر به مرجع ثبت شرکت ها ارسال می گردد (مستفاد از ماده 106 ل.ا.ق.ت)

-انتخاب مدیران و بازرس یا بازرسان

-تصویب ترازنامه –تغییرات در اساسنامه_ انحلال شرکت و نحوه تصفیه آن

  • نظرات بازدید کنندگان
avatar
محل نظر و سوالات شما...
کاراکتر مجاز است
صبر کنید ... 00:00.