پروانه بهره برداری جهاد کشاورزی

پروانه بهره برداری جهاد کشاورزیموضوعی است که قصد داریم به آن در طی این مقاله بپردازیم .

به جوازی پروانه بهره برداری گفته می شود که تمامی بخش های صنایع و معدن ، اقدامات لازم را با جواز تاسیس و یا بدون آن انجام دهند تا بتوانند آن را کسب کنند . در این خصوص می توان کسب زمین و تاسیسات و احداث ساختمان را مثال زد .

مراحل مورد نیاز برای صدور پروانه بهره برداری جهاد کشاورزی :

برای صدور پروانه بهره برداری جهاد کشاورزی بعد از کسب جواز تاسیس از جهاد کشاورزی مراحلی باید طی شود که از قبیل زیر می باشد :

1-   داشتن یک جواز تاسیس مربوط به جهاد کشاورزی معتبر

2-   ساخت و تکمیل ساختمان ، تاسیسات لازم و محوطه سازی مربوط به طرح کلی

3-   نصب کردن دستگاه ها و راه اندازی آزمایشی و تکمیلی

4-   استخدام کردن نیروهای انسانی مورد نیاز

5-   تولید به صورت آزمایشی

6-   پر کردن فرم مربوط به پرسشنامه پروانه بهره برداری جهاد کشاورزی و ارائه آن به مدیر صنایع کشاورزی استان مربوطه

7-   ارائه عکس از اسناد مرتبط با انشعابات برق و آب و پایان کار از مراجع مورد نظر و ارائه سایرمدارک مورد نیاز

8-   کارشناس بعد از بررسی موارد ذکر شده در فوق از اداره کل محیط زیست ، سازمان مربوط به کار و امور اجتماعی ، نظارت بر مواد غذایی و یا دامپزشکی و در صورت نیاز مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان مربوطه و سایر موارد مورد نیاز ، تحقیقات لازم را به عمل می آورد و فرم درخواست کننده باید پیگیر جواب تحقیقات صورت گرفته باشد .

9-   هماهنگی های لازم باید با کارشناسی استان به عمل آید و آنها باید برای بازبینی و پر کردن فرم گزارش تکنیکی بر مبنای 280 روز کاری به عمل آورند .

10-                     سپس کارشناس مربوطه پیش نویس پروانه بهره برداری را تنظیم می کند و به بخش تایپ می فرستد .

11-                     پروانه باید به نوبت توسط کارشناس ، رئیس اداره صنایع تبدیلی ، مدیریت صنایع کشاورزی ، معاون صنایع و توسعه روستایی قرار بگیرد و رئیس سازمان نیز باید آن را امضا کند .

12-                     حق التمبر مربوطه باید توسط شخص درخواست کننده ، پرداخت شود .

13-                     قید کردن تاریخ و شماره و زمان تحویل پروانه مندرج به مشخصات پروانه به شخص درخواست کننده .

14-                     یک نسخه از پروانه نیز باید به ادارات مربوطه ارسال گردد .

استعلام پروانه بهره برداری جهاد کشاورزی چگونه است ؟

پروانه بهره برداری جهاد کشاورزی بعد از صدور جواز تاسیس ارسال می شود .

برای صادر شدن پروانه بهره برداری جهاد کشاورزی باید بعد از اینکه جواز تاسیس جهاد کشاورزی صادر شد ، کارگاه و یا کارخانه به صورت کامل با تجهیزات مناسب تجهیز شوند و همه مراحل پیش تولید باید به صورت کامل رعایت شود تا پروانه بهره برداری مربوطه صادر گردد .

لازم به ذکر است که از ارگان های خاصی از جمله محیط زیست و بهداشت و ... باید استعلام صورت گیرد و بعد از داشتن شرایط مذکور ، پروانه بهره برداری صادر می گردد .

  • نظرات بازدید کنندگان
avatar
محل نظر و سوالات شما...
کاراکتر مجاز است
صبر کنید ... 00:00.