تاییدیه ای است که توسط وزارت صنعت ، معدن و تجارت پس از اتمام عملیات اکتشافی و کشف کانه به نام دارنده پروانه اکتشاف صادر می شود را گواهی کشف گویند.

در گواهی کشف صادره موارد زیر درج می شود.

 • مشخصات پروانه اکتشاف و شخصی که نسبت به انجام عملیات اکتشافی اقدام کرده است .
 • مشخصات گزارش پایان عملیات اکتشاف
 • شماره و تاریخ صدور گواهی کشف و نقشه محدوده گواهی کشف
 • نام معدن
 • نوع یا انواع ماده معدنی کشف شده
 • مختصات جغرافیایی رئوس و مساحت محدوده گواهی کشف
 • اقلام عملیات اکتشافی انجام شده و هزینه تایید شده و مجموع آن
 • سایر مشخصات و توضیحات ضروری بر اساس تایبیدیه گزارش پایان عملیات اکتشافی

روش های صدور گواهی كشف

مراحل اخذ گواهی کشف

 •    مطالعه و بررسی گزارش ارائه شده توسط كارشناس اكتشاف
 •    بازدید از محل و تهیه گزارش
 •    در صورت تائید صدور گواهی كشف

برای اخذ گواهی کشف معدن ارائه گزارش جامعی از عملیات اكتشافی انجام شده كه به امضای اشخاصی كه قسمتهای مختلف آن را تهیه نموده اند رسیده باشد به شرح ذیل لازم می باشد :

 •    حجم عملیات اكتشافی انجام شده سطحی و زیرزمینی
 •    مقدار مواد ناریه مصرفی و مصالح بكار رفته
 •    تهیه نقشه های توپوگرافی و زمین شناسی
 •    هزینه اجرای عملیات اكتشافی به تفكیك
 •    تعیین نوع ماده معدنی ، عیار ، میزان ذخیره قطعی و احتمالی
 • نظرات بازدید کنندگان
avatar
محل نظر و سوالات شما...
کاراکتر مجاز است
صبر کنید ... 00:00.