پروانه بهره برداری چیست؟

پروانه بهره برداری مجوزی است که کلیه واحدهای صنعتی که اقدامات لازم، شامل تامین زمین وتاسیسات و احداث ساختمان ، رابرای نصب ماشین آلات خط تولید تامین نیروی انسانی مورد نیاز و تولید آزمایشی را انجام داده اند اعم از اینکه دارای جواز تاسیس بوده یا نبوده داده می شود.

مراحل صدور پروانه بهره برداری

ماده ۱: كليه واحدهاي صنعتي كه اقدامات لازم براي نصب ماشين آلات خط توليد ،تامين نيروي انساني مورد نياز،وتوليد آزمايشي را انجام داده باشند اعم از اينكه داراي جواز تاسيس يا اعلاميه تاسيس بوده و يا نباشند،با رعايت اين دستورالعمل ،مي توانند پروانه بهره برداری دريافت دارند.

تبصره ۱: توليد آزمايشي به منزله نصب و راه اندازي ماشين آلات و تجهيزات مرتبط با توليد محصول، ونيز توليد محصول در يك دوره مشخص به صورت انبوه مي باشد.تشخيص انجام توليد آزمايشي با سازمان صنايع ومعادن استان مربوطه است.

تبصره ۲ : رعايت ممنوعيت صدور پروانه بهره برداري در شعاع ۱۲۰ كيلومتري تهران وشعاع ۵۰ كيلومتري اصفهان ضروري است.

روش كار روش كار:

پرسشنامه پروانه بهره برداری توسط متقاضي تكميل و پس از ارائه به سازمان صنايع و معادن استان ذيربط،مورد بررسي و ازنظرتكميل بودن اطلاعات مورد تائيد قرارميگيرد.ظرفيت سنجي براي تعيين حداكثرظرفيت توليد بر اساس ماشين آلات منصوبه براي سه شيفت (۲۸۰ روز كاري ،راندمان ۸۰%) وبراي ۵۰۰۰ ساعت براي كليه صنايع در سال محاسبه ميگردد.

در موارديكه با توجه به ماهيت صنعت، استمرار توليد طي روزهاي بيشتري از سال ضرورت دارد،ظرفيت مشابه موارد زير محاسبه ميگردد.

صنايع سيمان (تا ۳۳۰ روزكاري با راندمان ۸۰%) ۶۵۰۰ ساعت

صنايع شيشه (تا ۳۶۰ روزكاري با راندمان ۸۰%) ۷۰۰۰ ساعت

انجام ظرفيت سنجي توسط كارشناسان سازمان صنايع ومعادن استان يا كارشناسان و مشاوران مورد تائيد سازمان صنايع ومعادن استان صورت مي پذيرد.

در مورد واحدهايي كه داراي چند خط توليد جداگانه هستند،در صورتي كه تنها يك يا چند خط از كل خط توليد آماده بهره برداري باشد، صدور پروانه بهره برداري براي آن خطوط بلامانع است.

تبصره ۳: در مورد واحدهايي كه بخشي ازظرفيت كل،آماده بهره برداري باشد. صدور پروانه بهره برداري براي آن بخش بلامانع است.

كليه محصولاتي كه جزء فرآيند اصلي خط توليد نبوده و به عنوان ماده اوليه يا خدمات جانبي خط توليد محسوب مي شوند.محصول جانبي تلقي و در پروانه بهره برداري با ذكر ظرفيت و شيفت كاري ميتوانند قيد گردند.

براي واحدهاي توليد كننده خودرو، آماده بودن حداقل خط توليد مونتاژ بدنه ،خط رنگ و خط مونتاژ نهايي براي صدور پروانه بهره برداري الزامي است.

هزينه صدور پروانه بهره برداری به حساب شماره ۳۱۰ خزانه يا سازمان امور اقتصادي استان واريز مي گردد.

پروانه بهره بر اساس اطلاعات جمع شده مورد نياز در برگه رنگي مخصوص به همراه نامه ارسال پروانه بهره برداري تهيه و به متقاضي تحويل مي گردد.

همچنين رونوشتهاي آن به همراه تصوير پروانه بهره برداري به واحدهاي زير ارسال ميشود :

دفتر آمار و اطلاع رساني وزارت صنايع ومعادن

دفاتر صنايع تخصصي مربوطه

اداره كل حفاظت محيط زيست استان – اداره كل كار و امور اجتماعي استان

براي واحدهاي دارنده پروانه بهره برداري كه نسبت به افزايش ظرفيت يا توليد محصولات جديد(اعم از اينكه با محصول قبلي همگن باشد يا نباشد) اقدام نموده اند ،پروانه بهره برداري جديد صادر مي گردد.

 

What is the license?

Exploitation license is a license that all industrial units to take the necessary measures, including the provision of land and building facility, Human resources required for the installation of machinery and production lines are tested, whether licensed or not be established.

Licensing process operation

Article 1: All the industrial units to take steps to install the production line machinery, staffing requirements, and production are testedWhether or not an establishment license or declaration has been established, with compliance with these instructions could receive exploitation license.

Note 1: The experimental production and installation of machinery and equipment as related to crop production, as well as mass production within a specified period of trial production Bashd.tshkhys do with the province's Industries and Mines Organization

Note 2: The observance of the ban on the issuance of exploitation permit within a radius of 120 km from Tehran, Isfahan 50 km radius can be increased.

Methods and Materials:

Exploitation license after submitting a questionnaire completed by the applicant and the relevant provincial Industries and Mines Organization, examined and approved the information Aznzrtkmyl is considered. Maximum capacity of survey to determine the production capacity of the machines installed in three shifts (280 working days, yield 80%) and for 5000 hours per year is calculated for all industries.

In the event that due to the nature of the industry, the continuation of production days is necessary most of the year, capacity is calculated similar to the following.

Cement industry (up to 330 working days with an efficiency of 80%) 6,500 hours
Glass industry (up to 360 working days with an efficiency of 80%) 7,000 hours

The capacity assessment by experts or experts and consultants confirmed Industries and Mines Organization of Industries and Mines Organization done Province.

In the case of units that have separate production lines, whereas only one or a few lines of the entire product line is ready for operation, Issuing licenses for exploitation for those lines is permitted.

Note 3: In the case of units that are part of the total capacity, is ready for operation. Licensing operation is permitted for that part.

All products that are not part of the original process of production and as a raw material or product line are considered ancillary services Product conception and operation license stating the capacity and shifts can be specified.

.The manufacturing units of the car, ready at least fuselage assembly line, paint shop and final assembly line for the issuance of exploitation permit is required.

License fees or the interest to the account number 310 Cases of Economic Affairs deposited province.

According to gather the required license in the colored tab with a write operation license will be prepared and delivered to the applicant.

In addition, copies of image exploitation license units are delivered with:
o Office of Statistics and Information, Ministry of Industries and Mines
o respective offices specialized industries
o Department of Environmental Protection - Department of Labor and social affairs

The licensee of the operating units to increase the capacity or new products (whether or not homogeneous with previous products) have made an effort, a new operating license is issued.

  • نظرات بازدید کنندگان
avatar
متنی بنویسید...
کاراکتر مجاز است
صبر کنید ... 00:00.